Nghị quyết số 127-HĐBT

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 127-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 127-HĐBT về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 188-HĐBT ngày 23/11/1982 của Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 127-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 1984 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 127-HĐBT NGÀY 8-10-1984 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 188-HĐBT NGÀY 23-11-1982 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Tiếp theo các Nghị quyết của Hội đồng bộ trưởng số 188-HĐBT ngày 23-11-1982 về tăng cường thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và quản lý thị trường, số 50-HĐBT ngày 17- 5-1983 về xây dựng và tăng cường cấp huyện và số 56-HĐBT ngày 7-6-1983 về những nhiệm vụ cấp bách trong phân cấp quản lý kinh tế. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội thương. Nay bỏ đoạn thứ năm (nói về quản lý Công ty thương nghiệp huyện) của tiết b, điểm 2, mục A, phần III, Nghị quyết số 188-HĐBT ngày 23-11-1982 của Hội đồng bộ trưởng và sau đây thay bằng đoạn sau đây: "Công ty thương nghiệp tổng hợp huyện là tổ chức kinh tế của huyện do Uỷ ban Nhân dân huyện trực tiếp quản lý, đồng thời là đơn vị cơ sở, trực tiếp thu mua và bán lẻ của hệ thống kinh doanh nội thương, chịu sự quản lý theo ngành của Sở Thương nghiệp. Uỷ ban Nhân dân huyện quản lý Công ty về các mặt xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, bao gồm cả kế hoạch thu mua và giao nộp cho tỉnh và trung ương vốn cố định, vốn lưu động, tổ chức bộ máy quản lý và mạng lưới kinh doanh, cán bộ lao động, quỹ lương chi phí lưu thông và lợi nhuận. Uỷ ban Nhân dân huyện quản lý Công ty về các mặt xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, bao gồm cả kế hoạnh thu mua và giao nộp cho tỉnh và trung ương; vốn cố định, vốn lưu động tổ chức bộ máy quản lý và mạng lưới kinh doanh, cán bộ, lao động, quỹ lương, chi phí lưu thông và lợi nhuận. Uỷ ban nhân dân huyện quyết định việc phân phối, điều động quỹ hàng hoá của huyện. Với sự thoả thuận của Sở Thương nghiệp, Uỷ ban nhân dân huyện ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm giám đốc và kế toán trưởng Công ty. Sở thương nghiệp chỉ đạo và kiểm tra Công ty về các mặt thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước về thương nghiệp, các nghiệp vụ - kỹ thuật kinh doanh và các định mức kinh tế - kỹ thuật; thực hiện chỉ tiêu kế hoạch hàng hoá điều đến cho huyện và điều đi cho
  2. tỉnh và cho Trung ương; vốn, chi phí và cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cho việc thu mua, bảo quản hàng hoá cho tỉnh và trung ương". TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Tố Hữu
Đồng bộ tài khoản