Nghị quyết Số: 129/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
4
download

Nghị quyết Số: 129/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 16

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 129/2009/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH HẢI DƯƠNG NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 129/2009/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 16 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Sau khi xem xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Hải Dương về quyết toán NSNN năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ : Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2008, như sau: 1- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: - Tổng số thu: 4.635.040 triệu đồng
  2. Trong đó: + Thu cân đối NSNN: 4.332.170 triệu đồng + Thu quản lý qua ngân sách: 302.870 triệu đồng - Địa phương được hưởng: 4.107.516 triệu đồng 2- Thu ngân sách địa phương: Tổng số: 4.555.016 triệu đồng Bao gồm các khoản thu như sau: - Thu nội địa (từ nguồn ĐP được hưởng): 3.039.874 triệu đồng - Thu kết dư ngân sách năm 2007: 15.156 triệu đồng - Thu chuyển nguồn từ năm 2007: 669.617 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 447.499 triệu đồng - Thu các khoản vay: 80.000 triệu đồng - Thu quản lý qua ngân sách: 302.870 triệu đồng ( Phụ biểu số 01 kèm theo ) 3- Chi ngân sách địa phương: Tổng số: 4.531.146 triệu đồng Bao gồm các khoản chi như sau: - Chi cân đối ngân sách: 4.228.275 triệu đồng Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 852.859 triệu đồng
  3. + Chi thường xuyên: 2.012.059 triệu đồng + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.230 triệu đồng + Chi từ bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 352.140 triệu đồng + Trả các khoản vay: 127.523 triệu đồng + Chi chuyển nguồn sang 2009: 882.465 triệu đồng - Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 302.870 triệu đồng ( Phụ biểu số 02 kèm theo ) 4- Kết dư ngân sách địa phương năm 2008 : Tổng số kết dư ngân sách (2)-(3): 23.870 triệu đồng Trong đó: - Ngân sách tỉnh: 4 tỷ 197 triệu đồng. - Ngân sách huyện, thành phố: 8 tỷ 707 triệu đồng. - Ngân sách xã, phường, thị trấn: 10 tỷ 966 triệu đồng. Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2008: 1. Chuyển toàn bộ số kết dư ngân sách tỉnh năm 2008: 4 tỷ 197 triệu đồng vào thu ngân sách tỉnh năm 2009. 2. Chuyển toàn bộ số kết dư ngân sách huyện, thành phố năm 2008: 8 tỷ 707 triệu đồng vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2009.
  4. 3. Chuyển toàn bộ số kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2008: 10 tỷ 966 triệu đồng vào thu ngân sách xã năm 2009. Điều 3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XIV, kỳ họp thứ 16 thông qua./. CHỦ TỊCH Bùi Thanh Quyến
Đồng bộ tài khoản