Nghị quyết số 13/1999/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 13/1999/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 13/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 1999 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 13/1999/NQ-CP

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/1999/NQ-CP Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 1999 NGH QUY T C A CHÍNH PH S 13/1999/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 1999 PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 11 NĂM 1999 Ngày 03 tháng 12 năm 1999, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 11 năm 1999, th o lu n và quy t ngh các v n đ sau đây: 1- Chính ph đã nghe B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Lê Huy Ng trình bày v đ án "M t s bi n pháp khuy n khích phát tri n kinh t trang tr i h gia đình". Trang tr i h gia đình là m t hình th c t ch c s n xu t trong nông, lâm, diêm nghi p và nuôi tr ng thu s n, ch y u d a vào h gia đình, đã t n t i t lâu trong n n kinh t nư c ta. Th c hi n đư ng l i đ i m i c a Đ ng và Nhà nư c, trong nh ng năm g n đây, trang tr i h gia đình nư c ta có s phát tri n khá m nh m , khai thác t t hơn ti m năng v v n, đ t đai, lao đ ng, góp ph n thúc đ y nhanh quá trình chuy n đ i cơ c u kinh t hàng hoá nông nghi p và nông thôn, xoá đói gi m nghèo. Chính ph giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ti p thu ý ki n c a các Thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Ngh quy t c a Chính ph v khuy n khích phát tri n kinh t trang tr i h gia đình, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành trong tháng 12 năm 1999. 2- Chính ph đã nghe B trư ng B Công an Lê Minh Hương trình bày 2 d th o Pháp l nh: "Pháp l nh xu t, nh p c nh, cư trú, đi l i c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam" và "Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c (s a đ i)". Chính ph nh t trí v i n i dung cơ b n c a 2 d th o Pháp l nh này và giao B Công an ch trì, ph i h p v i các B : Qu c phòng, Ngo i giao, Tư pháp và Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph , hoàn ch nh các d th o, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, trình U ban Thư ng v Qu c h i. Trong vi c hoàn ch nh d th o c n chú ý các n i dung sau: + Trong d th o Pháp l nh xu t, nh p c nh, cư trú, đi l i c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam: Làm rõ quan h ph i h p gi a các cơ quan trong qu n lý Nhà nư c v xu t, nh p c nh và th i h n c p th th c. + Trong d th o Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c (s a đ i): Không thành l p thêm b ph n chuyên trách làm công tác b o v bí m t Nhà nư c trong các cơ quan Nhà nư c; giao cho Chính ph hư ng d n c th vi c công b công khai danh m c bí m t Nhà nư c.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3- Chính ph thông qua d th o "Ngh đ nh c a Chính ph v thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t đ t đai" do T ng c c trư ng T ng c c Đ a chính Bùi Xuân Sơn trình. Giao T ng c c Đ a chính ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n c a các Thành viên Chính ph và l y thêm ý ki n c a các đ a phương, hoàn ch nh d th o Ngh đ nh này, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành trong tháng 12 năm 1999. 4- Chính ph thông qua n i dung đi u ch nh đi m b, kho n 2, Đi u 2 d th o Ngh đ nh v h p tác đ u tư v i nư c ngoài trong lĩnh v c khám ch a b nh, giáo d c đào t o, nghiên c u khoa h c: Trong vi c giáo d c cho ngư i Vi t Nam, ch h p tác đ u tư v i nư c ngoài t c p ph thông trung h c tr lên. Giao B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, hoàn ch nh d th o Ngh đ nh này, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành trong tháng 12 năm 1999. 5- Chính ph đã xem xét báo cáo c a B K ho ch và Đ u tư v tình hình kinh t - xã h i tháng 11 và 11 tháng năm 1999. Đ u tháng 11, tuy có g p thiên tai nghiêm tr ng 7 t nh mi n Trung, nhưng tình hình kinh t - xã h i c nư c nhìn chung v n có xu hư ng chuy n bi n tích c c. S n xu t nông nghi p phát tri n khá. Kim ng ch xu t kh u tăng, trong đó đáng k là các m t hàng như cà phê, g o, gi y dép, hàng đi n t và linh ki n máy vi tính, d u thô, thu s n ... S n xu t công nghi p nhìn chung, v n chưa có chuy n bi n đáng k , s c mua c a dân chưa đư c c i thi n. Chính ph yêu c u các B , ngành, đ a phương ti p t c th c hi n các gi i pháp kích c u đ u tư và tiêu dùng, t p trung tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c, đ y nhanh ti n đ xây d ng cơ b n; t ch c t t vi c giao và th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách Nhà nư c năm 2000; ch đ o giúp đ đ ng bào b nh hư ng c a lũ l t kh c ph c khó khăn, s m n đ nh s n xu t và đ i s ng; t ch c t t vi c ti p nh n và phân ph i các ngu n c u tr ; ch đ ng phòng ch ng và kh c ph c h u qu thiên tai. Các B , ngành, đ a phương c n tăng cư ng k cương và k lu t hành chính, s p x p b máy và cán b , ch n ch nh l l i và phong cách làm vi c, k p th i phát hi n và x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản