Nghị quyết số 13/1999/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 13/1999/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 13/1999/NQ-HĐND Về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng, Phó và các thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI do HĐND TP Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 13/1999/NQ-HĐND

  1. THÀNH PH H CHÍ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 13/1999/NQ-H ND TP H Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1999 NGHN QUY T V vi c công nh n k t qu b u c ch c danh Trư ng, Phó và các thành viên Ban Pháp ch H i ng nhân dân thành ph khóa VI. H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VI - KỲ H P TH NH T - Căn c vào Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i) năm 1994 ; -Căn c vào k t qu ki m phi u b u c các ch c danh c a Ban Pháp ch H i ng nhân dân thành ph ; QUY T NGH : i u 1. Công nh n k t qu b u c các ch c danh dư i ây ã ư c các i bi u H i ng nhân dân thành ph khóa VI b u vào lúc 10 gi ngày 14 tháng 12 năm 1999 t i kỳ h p l n th nh t H i ng nhân dân thành ph khóa VI g m các Ông, Bà có tên sau ây : 1. Ông Lê Minh Nh t, gi ch c v Trư ng ban, 2. Ông Nguy n Thanh Chín, gi ch c v Phó ban, 3. Ông Nguy n Văn Hoàng, gi ch c v Phó ban, 4. Ông Lê Hoài Trung, Thành viên, 5. Ông Lê Minh Th ng, Thành viên, 6. Ông Hà Phư c Tài, Thành viên, 7. Ông Nguy n Xuân Thành, Thành viên, 8. Thư ng t a Thích Thi n Tánh, Thành viên, 9. Bà Bùi Th B ch Tuy t, Thành viên, i u 2. Giao trách nhi m cho Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph khóa VI và Thư ký kỳ h p H i ng nhân dân thành ph hoàn ch nh các văn b n báo cáo theo Lu t nh./. Nơi nh n: T/M H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH
  2. - UBTVQH CH TNCH - Th tư ng Chính ph } Huỳnh m - Ban T ch c cán b CP}báo cáo - Lưu
Đồng bộ tài khoản