Nghị Quyết số 13/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2000 do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
24
lượt xem
1
download

Nghị Quyết số 13/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2000 do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 13/2000/nq-cp về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2000 do chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị Quyết số 13/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2000 do Chính phủ ban hành

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2000/NQ-CP Hà N i , ngày 05 tháng 9 năm 2000 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 13/2000/NQ-CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2000 PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 8 NĂM 2000 Trong 2 ngày 30, 31 tháng 8 năm 2000, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 8 năm 2000, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph ã nghe án "Chi n lư c phát tri n xu t nh p khNu th i kỳ 2001- 2010" do B trư ng B Thương m i trình bày. Chính ph th ng nh t nh n nh, trong 10 năm qua, lĩnh v c xu t nh p khNu ã t ư c nhi u thành t u, v cơ b n ã th c hi n ư c nh ng ch trương ra trong Chi n lư c n nh và phát tri n kinh t - xã h i n năm 2000. ã th c hi n ư c ch trương a d ng hoá th trư ng và a phương hoá các quan h kinh t . Cơ c u xu t khNu ư c c i thi n theo hư ng tích c c. Nh p khNu, v cơ b n ã ph c v có hi u qu cho phát tri n s n xu t và i m i công ngh . Tuy nhiên, quy mô xu t khNu còn quá nh so v i các nư c trong khu v c; tăng trư ng xu t khNu chưa th t n nh và b n v ng; t tr ng s n phNm xu t khNu có hàm lư ng công ngh và trí tu cao còn r t nh , xu t khNu d ch v còn th p xa so v i ti m năng; kh năng c nh tranh c a ph n l n hàng hoá còn th p; hi u bi t th trư ng còn h n ch ; vi c h i nh p vào kinh t khu v c và th gi i còn nhi u lúng túng. Th i kỳ 2001- 2010, lĩnh v c xu t nh p khNu c n t p trung vào nh ng m t hàng công ngh cao, giá tr l n, s d ng nhi u lao ng, g n v i l trình h i nh p qu c t c a nư c ta; ph n u n năm 2010 cân b ng xu t- nh p khNu. Th c hi n a d ng hoá m t hàng, chú tr ng các m t hàng ch l c và v a a d ng hoá th trư ng, v a t o l p và gi v ng nh ng th trư ng l n, n nh lâu dài. Trư c m t, c n t p trung công tác thông tin th trư ng, s a i b sung m t s văn b n pháp quy, th c hi n chính sách ưu ãi, ng viên các thành ph n kinh t tham gia xu t khNu, Ny m nh ào t o ngh xu t khNu lao ng... Giao B Thương m i ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan có liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , b sung, hoàn ch nh án, trình Chính ph ban hành các cơ ch chính sách c th ph n u th c hi n t và vư t các ch tiêu nêu trong phương án 1 c a án. 2. Chính ph ã nghe án "Ti p t c s p x p, i m i và phát tri n doanh nghi p nhà nư c" do Phó Trư ng Ban Thư ng tr c Ban i m i Qu n lý doanh nghi p Trung ương trình bày.
  2. Qua hơn 10 năm th c hi n i m i, khu v c doanh nghi p nhà nư c ã có nh ng chuy n bi n tích c c: cơ c u và quy mô h p lý hơn, trình công ngh và qu n lý có nhi u ti n b , ngu n v n ư c b o toàn và tăng thêm, th hi n ư c vai trò ch o, chi ph i n n kinh t ; là l c lư ng nòng c t trong tăng trư ng kinh t , xu t khNu và óng góp ngân sách. Tuy nhiên, hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p nhà nư c nhìn chung còn th p, kh năng c nh tranh kém, n khó òi và lao ng không có vi c làm còn l n; quy mô doanh nghi p còn nh , dàn tr i, ch ng chéo v ngành ngh và t ch c qu n lý; trình công ngh và qu n lý còn l c h u, y u kém, ho t ng còn d a nhi u vào bao c p và ưu ãi c a nhà nư c. Yêu c u công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c và h i nh p kinh t qu c t òi h i ph i Ny m nh hơn n a vi c c i cách doanh nghi p nhà nư c. Chính ph nh t trí cơ b n v i các gi i pháp mà Ban Ch o i m i và phát tri n doanh nghi p xu t nhưng c n c th hơn v m t s v n như: mô hình và cơ ch ho t ng c a các T ng công ty nhà nư c, n i dung qu n lý nhà nư c c a các B i v i doanh nghi p, x lý các v n v tài chính, lao ng, ti p t c Ny m nh quá trình c ph n hoá và các bi n pháp nh m nâng cao hi u qu , vai trò c a toàn b h th ng doanh nghi p nhà nư c. Giao Ban Ch o i m i và phát tri n doanh nghi p, Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh án, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c trình B Chính tr . 3. Chính ph nghe B trư ng B Tư pháp trình bày "D ki n Chương trình xây d ng Lu t, Pháp l nh năm 2001 c a Chính ph "; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo ý ki n thNm tra c a Văn phòng Chính ph v d ki n Chương trình này. Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , rà soát l i ti n và ch t lư ng chuNn b , ánh giá tính kh thi c a t ng d án Lu t, Pháp l nh, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c trình U ban Thư ng v Qu c h i v Chương trình xây d ng Lu t, Pháp l nh năm 2001 c a Chính ph . 4. Chính ph ã xem xét D án Lu t Phòng cháy, ch a cháy do B trư ng B Công an trình. Giao B Công an ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, B Tài chính, Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các i bi u d h p, g i phi u l y thêm ý ki n các thành viên Chính ph v 2 v n : ch b o hi m cháy và ngu n ngân sách phòng cháy, ch a cháy hoàn ch nh D án Lu t. Giao B trư ng B Công an th a u quy n Th tư ng Chính ph trình Qu c h i xem xét D án Lu t này t i kỳ h p s p t i c a Qu c h i. 5. Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình bày t trình Chính ph v D th o Ngh nh quy nh chi ti t thi hành Lu t D u khí và Báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v D th o Ngh nh. Chính ph nh t trí thông qua Ngh nh này.
  3. Giao Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh D th o Ngh nh, trình Th tư ng Chính ph ban hành trong tháng 9 năm 2000. 6. Chính ph ã nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình bày Báo cáo tình hình kinh t - xã h i tháng 8 và 8 tháng u năm 2000; B trư ng B Thương m i trình bày Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch xu t nh p khNu 8 tháng u năm 2000, kh năng 4 tháng cu i năm và các gi i pháp b o m th c hi n ch tiêu năm 2000, d ki n k ho ch xu t nh p khNu năm 2001. Tình hình kinh t - xã h i tháng 8 và 8 tháng u năm v n duy trì ư c s tăng trư ng khá. S n xu t công nghi p ti p t c phát tri n, m t s s n phNm ch y u c a công nghi p s n xu t và tiêu th tăng khá ( i n, d u thô, xi măng, than s ch, thép cán, phân bón...); t ng m c lưu chuy n hàng hoá bán l và d ch v tiêu dùng xã h i tăng 7,7% so v i cùng kỳ. S n xu t nông nghi p tuy ng b ng sông C u Long lũ v s m làm m t mát m t s di n tích lúa s p thu ho ch và các t nh mi n Trung b thi t h i do cơn bão s 2 gây ra nhưng v n có kh năng ư c mùa. Xu t khNu gi ư c nh p tăng trư ng cao, t ng kim ng ch xu t khNu 8 tháng tăng 27,4% so v i cùng kỳ; th trư ng sôi ng hơn, giá hàng hoá tiêu dùng và d ch v ã b t u nhích lên. Thu ngân sách t khá, tăng 7,7% so v i cùng kỳ. Các m t công tác xã h i có m t s chuy n bi n t t... Tuy nhiên, công tác th c hi n k ho ch u tư xây d ng cơ b n v n chưa có nhi u chuy n bi n, nh t là th c hi n v n tín d ng u tư, u tư tr c ti p nư c ngoài và vi c c p phát, thanh toán v n u tư t th p, c i cách hành chính ti n hành ch m, s lao ng không có vi c làm còn l n... Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương t p trung c i ti n các th t c hành chính trong vi c cho vay v n phát tri n s n xu t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th c hi n thí i m cơ ch tài chính cho vay kiên c hoá ê bao ng b ng sông C u Long; tháo g vư ng m c trong vi c giao t, cho thuê t i v i các d án c a các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh; tích c c tri n khai th c hi n Ngh quy t s 11/ 2000/NQ-CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph v m t s gi i pháp i u hành k ho ch phát tri n kinh t - xã h i trong 6 tháng cu i năm. K p th i tháo g khó khăn vư ng m c, nh t là các v n thu c v cơ ch chính sách và công tác t ch c th c hi n ang gây c n tr tr c ti p n vi c th c hi n k ho ch, nghiêm ch nh ch p hành các văn b n pháp quy c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ã ban hành. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản