Nghị quyết số 13/2004/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 13/2004/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 13/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2004 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 13/2004/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2004/NQ-CP Hà N i , ngày 03 tháng 11 năm 2004 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 13/2004/NQ-CP NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2004 PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 10 NĂM 2004 Ngày 01 tháng 11 năm 2004, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 10, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph ã nghe B trư ng B Tư pháp trình d th o Ngh quy t c a U ban Thư ng v Qu c h i v giao d ch dân s v nhà có y u t nư c ngoài ư c xác l p trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v d th o Ngh quy t. U ban Thư ng v Qu c h i ã ban hành Ngh quy t s 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20 tháng 8 năm 1998 v giao d ch dân s v nhà ư c xác l p t trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991, tuy nhiên, Ngh quy t không áp d ng i v i nh ng giao d ch dân s v nhà thu c s h u tư nhân ư c xác l p t ngày 01 tháng 7 năm 1991 nhưng có s tham gia c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, cá nhân, t ch c nư c ngoài. Trong th i gian qua, v n này ã gây khó khăn trong vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà, gi i quy t cho c i t o, nâng c p, xây m i ho c gi i quy t tranh ch p v nhà ...; nh hư ng n công tác quy ho ch ô th và phát tri n th trư ng nhà, t. M t s a phương, do b c xúc v v n này ã có nh ng gi i quy t, x lý riêng d n n s không th ng nh t v chính sách trên c nư c. Th c ti n trên òi h i c n có Ngh quy t c a U ban Thư ng v Qu c h i làm cơ s pháp lý cho vi c gi i quy t các giao d ch dân s v nhà thu c s h u tư nhân có y u t nư c ngoài ư c xác l p t trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991; t o s th ng nh t, ng b trong chính sách c a nhà nư c và b o m th c hi n y B Lu t Dân s . Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Xây d ng và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Ngh quy t, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c trình U ban Thư ng v Qu c h i. N i dung Ngh quy t ph i b o m c th , rõ ràng sau khi Ngh quy t ư c U ban Thư ng v Qu c h i thông qua s có căn c th c hi n ngay mà không c n Chính ph ban hành văn b n hư ng d n. 2. Chính ph nghe B Công an trình d án Pháp l nh C nh v ; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v d án Pháp l nh. Vi c b o v an toàn tuy t i cho các cơ quan tr ng y u, các ng chí lãnh o c p cao, khách qu c t c a ng và Nhà nư c luôn là nhi m v quan tr ng, liên quan tr c
  2. ti p n s n nh chính tr t nư c và các ho t ng i ngo i, i n i c a ng và Nhà nư c ta. Qua m i ch ng ư ng l ch s , ng và Nhà nư c ã ban hành k p th i các văn b n quy nh v yêu c u, nhi m v c a công tác c nh v phù h p v i t ng giai o n cách m ng, ch o b o v an toàn tuy t i các cơ quan tr ng y u, các ng chí lãnh o c p cao. Tuy nhiên, các văn b n trên còn nhi u v n thi u c th , chưa có giá tr pháp lý cao. t o hành lang pháp lý và c th hoá ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c v công tác c nh v ; nâng cao trách nhi m và s c m nh c a l c lư ng c nh v , c n s m ban hành Pháp l nh C nh v . Giao B Công an ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp, B Qu c phòng và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Pháp l nh; B trư ng B Công an, th a u quy n Th tư ng Chính ph , trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Pháp l nh này. 3. Chính ph nghe B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i trình d án Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d án Pháp l nh. Pháp l nh ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t s và gia ình li t s , thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng ư c ban hành năm 1994 ã t o s oàn k t, ng thu n trong nhân dân trong vi c th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c; có tác d ng sâu s c n vi c giáo d c truy n th ng, tình c m, trách nhi m c a m i ngư i dân và xã h i cùng v i Nhà nư c chăm lo cho ngư i có công; tăng cư ng n nh chính tr và thúc Ny công cu c i m i t nư c. Trong quá trình th c hi n, phù h p v i th c t i s ng, Pháp l nh ã ư c s a i nhi u l n, nhưng n nay v n còn nh ng i m chưa h p lý c n ti p t c ư c s a i, b sung hoàn thi n v i tên g i m i là "Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng". Giao B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Pháp l nh; B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i th a u quy n Th tư ng Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i d án Pháp l nh này. 4. Chính ph ã th o lu n v xu t c a B trư ng B Xây d ng t i Công văn s 1175/BXD-KTTC, ngày 30 tháng 7 năm 2004 v cơ ch v n cho các d án u tư s n xu t xi măng. khuy n khích các nhà u tư s n xu t xi măng t i các vùng có i u ki n khó khăn, ng th i giúp các a phương chuy n i cơ c u kinh t , Chính ph nh t trí v ch trương cho các d án u tư s n xu t xi măng có s n xu t clinke t i các vùng khó khăn (mi n núi, vùng sâu, vùng xa) ư c vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c v i m c không quá 30% t ng m c u tư c a d án s n xu t clinke và mua thi t b s n xu t trong nư c. Ch trương trên ch áp d ng i v i các d án m i. Vi c u tư s n xu t xi măng ph i theo úng quy ho ch, b o m có lãi và h tr a phương chuy n i cơ c u kinh t , phát tri n i s ng xã h i. 5. Chính ph nghe báo cáo k t qu giao ban s n xu t, xu t nh p khNu, u tư tháng 10 và tình hình kinh t - xã h i 10 tháng u năm 2004 do B K ho ch và u tư trình;
  3. báo cáo v tình hình thương m i tháng 10 năm 2004 do B Thương m i trình; báo cáo sơ k t m t năm th c hi n cơ ch "m t c a" theo Quy t nh s 181/2003/Q -TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph do B N i v trình; báo cáo công tác thanh tra và gi i quy t khi u n i, t cáo Quý 3 năm 2004 do Thanh tra Chính ph trình. Chính ph nh t trí thông qua các Báo cáo trên. Tình hình kinh t - xã h i trong tháng 10 và 10 tháng u năm v n ti p t c chuy n bi n tích c c; s n xu t công nghi p duy trì t c tăng trư ng cao, nông nghi p phát tri n, c bi t là lương th c; lĩnh v c d ch v có nhi u ti n b , xu t khNu tăng m nh, nh p siêu gi m; thu ngân sách nhà nư c b o m ti n , áp ng yêu c u chi; nhi u m t ho t ng xã h i phát tri n theo hư ng tích c c. H i ngh ASEM 5 ư c t ch c nư c ta ã thành công t t p, ây là óng góp tích c c nh t c a chúng ta i v i ASEM t trư c t i nay và cũng là s kh ng nh ch trương ch ng h i nh p qu c t , góp ph n nâng cao v th và uy tín c a nư c ta trên trư ng qu c t . Tuy nhiên, tình hình trong nư c và th gi i còn nh ng khó khăn ti m Nn như giá v t tư, hàng hoá nh p khNu, nh t là giá xăng, d u tăng, th i ti t di n bi n ph c t p, ti n gi i ngân v n u tư, k c v n tín d ng và v n trái phi u Chính ph t th p, t n n xã h i và tai n n giao thông còn x y ra nghiêm tr ng ... Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương bám sát các di n bi n c a tình hình th c t , x lý k p th i, ch o th c hi n nghiêm các gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i mà Chính ph ã ra trong Ngh quy t s 01/2004/NQ-CP, Quy t nh s 51/2004/Q -TTg, các Ngh quy t phiên h p Chính ph thư ng kỳ và các văn b n ch o i u hành khác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , c bi t chú ý các bi n pháp ki m ch t c tăng giá, phòng ch ng thiên tai, d ch b nh cho ngư i và gia súc; tăng cư ng khâu ki m tra, thanh tra các d án u tư, th c hi n ch t ch quy trình giám sát u tư, k p th i phát hi n, x lý các vư ng m c, sai ph m phát sinh trong u tư xây d ng cơ b n; khai thác tri t các y u t thúc Ny tăng trư ng trong m i lĩnh v c, trong m i s n phNm nh m th c hi n th ng l i nhi m v k ho ch năm 2004. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản