Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2007 và phương án phân bổ ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2007 và phương án phân bổ ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2007 và phương án phân bổ ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2007 và phương án phân bổ ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N C N GI c l p - T do - H nh phúc ------------- -------------- S : 13/2007/NQ-H ND C n Gi , ngày 26 tháng 12 năm 2007 NGHN QUY T V TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH NGÂN SÁCH NĂM 2007 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN B NGÂN SÁCH NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN HUY N C N GI KHÓA IX, KỲ H P L N TH 13 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Thông tư s 135/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n m t s i m v t ch c th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm 2008; Sau khi xem xét, th o lu n Báo cáo v ư c th c hi n ngân sách năm 2007 và phương án phân b ngân sách năm 2008 c a y ban nhân dân huy n C n Gi và Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i, ý ki n th o lu n c a các i bi u, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua các n i dung v tình hình ư c th c hi n ngân sách năm 2007 c a y ban nhân dân huy n C n Gi , g m: - Thu ngân sách nhà nư c năm 2007 trên a bàn huy n ư c 118.818 tri u ng, t 402% so v i d toán (118.818/29.510). Thu ngân sách huy n năm 2007 là 232.954 tri u ng, t 102% so v i d toán. - Chi ngân sách huy n năm 2007 ư c 230.883 tri u ng, t 105% so v i d toán (tăng 11.434 tri u ng). - Kinh phí d phòng còn l i là 2.071 tri u ng. i u 2. Thông qua phương án phân b ngân sách năm 2008 c a y ban nhân dân huy n C n Gi , g m: - Thu ngân sách nhà nư c năm 2008: 46.430 tri u ng, tăng 157% so v i d toán thành ph giao năm 2007 (46.430/29.510), b ng 40% so v i ư c th c hi n năm 2007 (46.430/118.818). - Thu ngân sách a phương: cân i thu ngân sách huy n và xã, th tr n là 146.085 tri u ng. - Thu ngân sách huy n: 143.360 tri u ng; trong ó:
  2. - Thu i u ti t ngân sách huy n: 5.484 tri u ng. - Thu tr c p chi thư ng xuyên t ngân sách thành ph : 137.876 tri u ng. - Chi ngân sách huy n năm 2008: 140.534 tri u ng, b ng 60% so v i ư c th c hi n năm 2007, trong ó: - Chi thư ng xuyên: 127.632 tri u ng. - Chi b sung ngân sách xã, th tr n: 12.902 tri u ng. - Cân i d phòng ngân sách: 2.826 tri u ng (chi m 2% t ng chi). i u 3. M t s bi n pháp qu n lý i u hành ngân sách năm 2008 - Ti p t c tăng cư ng công tác thu thu trên a bàn, thu úng, thu các ngu n thu theo quy nh c a pháp lu t; - Nâng cao trách nhi m c a Th trư ng các ơn v s d ng kinh phí, m b o th c hi n yêu c u, nhi m v c a ơn v , chi úng ch , úng d toán, tăng cư ng phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, Ny m nh th c hành ti t ki m; - Thư ng xuyên th c hi n công tác ki m tra thu - chi ngân sách các xã, th tr n và các ơn v tăng cư ng qu n lý, i u hành ngân sách. Ti p t c nâng cao trình nghi p v , năng l c i ngũ k toán nh t là các xã, th tr n; ti p t c Ny m nh th c hi n quy ch dân ch , công khai tài chính theo quy nh; - H i ng nhân dân huy n ngh các ngành, các c p h tr hoàn thành nhi m v thu, chi ngân sách năm 2008. Tăng cư ng v n ng tuyên truy n các t ch c, ơn v , h gia ình, cá nhân s n xu t - kinh doanh làm t t nghĩa v thu và các nghĩa v tài chính khác. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n khóa IX, kỳ h p l n th 13, phiên h p ngày 20 tháng 12 năm 2007 thông qua./. CH TNCH Nguy n Th Kim Dung
Đồng bộ tài khoản