Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 10 NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 13/2008/NQ-H ND Qu n 10, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH HO T NG GIÁM SÁT NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 10 KHÓA IX, KỲ H P TH 18 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 564/TTr-H ND ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n 10 v d ki n chương trình ho t ng giám sát c a H i ng nhân dân qu n 10 năm 2009 và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n 10, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân qu n 10 giám sát các n i dung sau ây t i các kỳ h p: 1. T ch c th c hi n chương trình nhà , k t h p v i vi c hoàn ch nh h th ng giao thông h t ng ô th (kỳ h p thư ng kỳ gi a năm 2009). 2. Vi c th c hi n các ngh quy t c a H i ng nhân dân v quy ho ch phát tri n kinh t , giáo d c, y t , quy ch dân ch cơ s (kỳ h p thư ng kỳ gi a năm 2009). 3. K t qu th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng; Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; k t qu th c hi n c i cách hành chính, xây d ng n p s ng văn minh ô th (kỳ h p thư ng kỳ cu i năm 2009). i u 2. Thư ng tr c và 2 Ban H i ng nhân dân qu n t ch c giám sát các n i dung sau và báo cáo k t qu v i H i ng nhân dân qu n: 1. Giám sát vi c th c hi n các nhi m v ch tiêu kinh t - văn hóa - xã h i và an ninh qu c phòng, v thu, chi ngân sách năm 2009. 2. Giám sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c tri, chú tr ng n các trư ng h p thu c thNm quy n c a qu n còn t n ng lâu năm. 3. Giám sát vi c th c hi n pháp lu t trong i u tra, xét x và thi hành án, th c hi n ch giam gi c a Công an qu n 10. 4. Giám sát vi c xây d ng phư ng văn hóa, khu ph văn hóa.
  2. 5. Giám sát th c hi n các m c tiêu, nhi m v tr ng tâm v xây d ng n p s ng văn minh ô th . 6. Giám sát qu n lý c a y ban nhân dân qu n 10 và các ban, ngành trong lĩnh v c qu n lý v sinh an toàn th c phNm, v sinh môi trư ng. i u 3. Trên cơ s chương trình giám sát c a H i ng nhân dân qu n và căn c vào nhi m v quy n h n theo quy nh c a pháp lu t; Thư ng tr c và 2 Ban H i d ng nhân dân qu n ch ng xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai th c hi n chương trình giám sát năm 2009. i u 4. Các cơ quan, t ch c ư c giám sát có trách nhi m t o i u ki n thu n l i Thư ng tr c và 2 Ban H i ng nhân dân qu n và các i bi u H i ng nhân dân qu n ti n hành ho t ng giám sát; chuNn b báo cáo và cung c p tài li u c n thi t theo yêu c u c a oàn giám sát. i u 5. T i kỳ h p gi a năm, Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n báo cáo tình hình th c hi n trong 6 tháng u năm và t i kỳ h p cu i năm báo cáo ánh giá th c hi n chương trình giám sát năm 2009 c a H i ng nhân dân qu n 10. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 10 khóa IX, thông qua t i kỳ h p th 18 ngày 19 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Lâm ình Chi n
Đồng bộ tài khoản