intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nghị quyết số 130/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Chia sẻ: Nghiquyet0910 Nghiquyet0910 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
17
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 130/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 130/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định một số nội dung và mức chi cho công tác theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 130/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 130/2017/NQ­HĐND Đồng Tháp, ngày 14 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH  PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA IX ­ KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 19/2017/TT­BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định việc   lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý  nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; Xét Tờ trình số 43/TTr­UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp  thông qua Nghị quyết quy định một số khoản chi có tính chất đặc thù trong theo dõi thi hành pháp   luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế  Hội đồng nhân dân Tinh; ý kiến thảo luận của Đại biếu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất quy định một số nội dung và mức chi cho công tác theo dõi thi hành pháp  luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau: 1. Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ  xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối  tượng: mức chi 500.000 đồng/hồ sơ đối với cấp tỉnh, 400.000 đồng/hồ sơ đối với cấp huyện,  300.000 đồng/hồ sơ đối với cấp xã. 2. Các nội dung khác liên quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2017/TT­BTC ngày 28  tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán  kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm  hành chính. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội  đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ năm thông qua  ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.     CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ UBTVQH, VPCP (I, II); ­ Bộ Tài chính; ­ Cục KTVB (Bộ Tư pháp); ­ TT/TU; UBND, UBMTTQ VN tỉnh; ­ UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH Tỉnh; ­ Đại biểu HĐND tỉnh; Phan Văn Thắng ­ Sở, ban, ngành Tỉnh;
 2. ­ TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; ­ Công báo Tỉnh; ­ Lưu VT, Phòng TH (Ng).    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản