Nghị quyết Số: 132/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
93
lượt xem
2
download

Nghị quyết Số: 132/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 16

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 132/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH LÂM ĐỒNG NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 132/2009/NQ-HĐND Đà Lạt, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 16 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp Lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp Lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Sau khi xem xét Tờ trình số 8881/TTr-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí lệ, phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa
  2. bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau: 1. Mức thu Lệ phí cấp giấy chứng nhận: Mức thu Số Mức thu lệ phí cấp Cá nhân, hộ gia đình Tổ chức ĐVT TT giấy chứng nhận Nông Nông Đô thị Đô thị thôn thôn I Cấp giấy chứng nhận lần đầu: Trường hợp cấp giấy 1 chứng nhận quyền sử đồng/giấy 25.000 10.000 100.000 100.000 dụng đất Trường hợp cấp Giấy 2 chứng nhận quyền sở đồng/giấy 100.000 50.000 300.000 200.000 hữu nhà ở Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu 3 đồng/giấy 300.000 300.000 400.000 400.000 công trình xây dựng khác 4 Trường hợp chứng đồng/giấy 300.000 300.000 400.000 400.000 nhận quyền sở hữu
  3. rừng sản xuất là rừng trồng Đối với trường hợp đề nghị cấp giấy chứng nhận đồng thời từ hai trường hợp 5 trở lên thì áp dụng mức thu lệ phí theo trường hợp Cấp giấy chứng nhận có mức thu cao nhất được quy định tại điểm 1, 2, 3, 4 nêu trên. II Cấp đổi giấy chứng nhận: Đối với Giấy chứng 1 nhận quyền sử dụng đồng/lần 15.000 10.000 20.000 20.000 đất Ý Đối với Giấy 2 chứng nhận quyền sở đồng/giấy 40.000 20.000 40.000 20.000 hữu nhà ở Đối với chứng nhận 3 quyền sở hữu công đồng/giấy 40.000 40.000 40.000 40.000 trình xây dựng khác Đối với chứng nhận quyền sở hữu rừng 4 đồng/giấy 40.000 40.000 40.000 40.000 sản xuất là rừng trồng Đối với trường hợp đề nghị cấp giấy chứng nhận đồng thời từ hai trường hợp 5 trở lên thì áp dụng mức thu của trường hợp có mức thu cao nhất được quy định tại điểm 1, 2, 3, 4 nêu trên (II) này. Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất; xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận: III mức thu lệ phí bằng mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận lần đầu (được quy định tại mục I).
  4. 2. Tỷ lệ điều tiết lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Cơ quan thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được để lại 25% trên tổng số tiền lệ phí thực thu để chi cho công tác tổ chức thu lệ phí. Số còn lại 75% nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước. Điều 2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh ban hành quyết định cụ thể để thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật . Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII - kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009./- CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Tiến

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản