Nghị quyết số 14/2003/NQ-CP

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 14/2003/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 14/2003/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2003 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 14/2003/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2003/NQ-CP Hà N i , ngày 09 tháng 12 năm 2003 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 14/2003/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2003 V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 11 NĂM 2003 Ngày 02 tháng 12 năm 2003, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 11 năm 2003, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph ã th o lu n d th o Ngh nh quy nh m t s bi n pháp b o m tr t t công c ng do B Công an trình và báo cáo nh ng v n tr ng tâm c n xin ý ki n Chính ph v d th o Ngh nh này do Văn phòng Chính ph trình. Trong nh ng năm qua, nhi m v b o m an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ã t ư c nhi u thành t u, góp ph n n nh chính tr , t o môi trư ng thu n l i phát tri n kinh t - xã h i t nư c. Tuy nhiên, do nhi u nguyên nhân khác nhau, g n ây ã x y ra hi n tư ng l i d ng quy n t do dân ch , t p trung ông ngư i trái phép khi u ki n, gây r i tr t t công c ng làm nh hư ng nghiêm tr ng n an ninh, tr t t an toàn xã h i như gây c n tr giao thông, vi ph m tr t t qu n lý và m quan ô th , gây tr ng i cho ho t ng bình thư ng c a các cơ quan nhà nư c và các ng chí lãnh o c p cao c a ng và Nhà nư c, ch ng ngư i thi hành công v ...Tình tr ng không bình thư ng này ã vư t quá gi i h n pháp lu t cho phép và ang là v n r t b c xúc. Do v y, vi c ban hành Ngh nh quy nh m t s bi n pháp b o m tr t t công c ng trong tình hình hi n nay là r t c n thi t. Giao B Công an ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và các i bi u d h p; l y ý ki n tham gia c a U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; hoàn ch nh d th o Ngh nh, trình Ban Cán s ng Chính ph xem xét trư c khi xin ý ki n các thành viên Chính ph , trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Chính ph ã nghe B trư ng B Công nghi p trình d án Lu t i n l c; nghe báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v d án Lu t này c a Văn phòng Chính ph . Ho t ng i n l c th i gian qua ã ư c ng và Nhà nư c quan tâm u tư thích áng và ã có nh ng bư c phát tri n vư t b c. Chính ph ã ban hành nhi u văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ho t ng i n l c và u tư phát tri n h th ng i n, tuy nhiên, các văn b n này chưa theo k p yêu c u th ch hoá các ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c v phát tri n i n l c trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n
  2. i hoá t nư c, còn thi u s ng b , th ng nh t, hi u l c th p, chưa t o ư c hành lang pháp lý chuy n i cơ c u t ch c và ho t ng i n l c sang cơ ch th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa có s qu n lý c a nhà nư c; chưa áp ng yêu c u h i nh p kinh t qu c t . Nh ng quy nh v quy n và nghĩa v c a các ơn v i n l c và c a khách hàng s d ng i n chưa rõ ràng; chưa t o ư c cơ s pháp lý ng b thu hút và khuy n khích phát tri n ngu n i n, lư i i n...vì v y vi c ban hành Lu t i n l c i u ch nh các ho t ng i n l c và s d ng i n là r t c n thi t. Lu t i n l c ph i th ch hoá ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c v phát tri n i n l c, qu n lý các ho t ng i n l c và s d ng i n, kh ng nh rõ ch trương a d ng hoá các hình th c s h u và qu n lý trong các khâu phát i n, phân ph i, kinh doanh i n; b o m s qu n lý th ng nh t c a Nhà nư c i v i các ho t ng i n l c, t o cơ s pháp lý phát huy quy n t ch trong s n xu t, kinh doanh c a các ơn v i n l c, áp ng yêu c u h i nh p kinh t qu c t . Giao B Công nghi p ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t i n l c; giao B trư ng B Công nghi p th a u quy n Th tư ng Chính ph , thay m t Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Lu t này. 3. Chính ph ã th o lu n d án Pháp l nh S a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao do B Tài chính trình; nghe báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v d án Pháp l nh này do Văn phòng Chính ph trình. Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao ư c ban hành t năm 1991, n nay ã qua 4 l n s a i, b sung. Quá trình th c hi n Pháp l nh ã em l i nh ng k t qu nh t nh: góp ph n tăng thu ngân sách nhà nư c, th c hi n công b ng xã h i, rút ng n kho ng cách chênh l ch v thu nh p c a các t ng l p dân cư; góp ph n t ng bư c làm cho h th ng thu c a nư c ta phù h p v i h th ng thu c a khu v c và qu c t . Tuy v y, v n còn m t s t n t i v phân bi t thu nh p, v n thu thu i v i kho n thu nh p phát sinh, v n bi u thu và thu su t... c n ư c b sung, s a i k p th i. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Pháp l nh S a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao; ti p t c xin ý ki n các thành viên Chính ph trư c khi trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Pháp l nh này. 4. Chính ph ã xem xét báo cáo tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i tháng 11 và 11 tháng năm 2003 do B K ho ch và u tư trình. Tình hình kinh t - xã h i tháng 11 và 11 tháng qua ti p t c phát tri n tích c c: S n xu t công nghi p ti p t c tăng; nông nghi p phát tri n n nh, nuôi tr ng thu s n tăng khá; khu v c d ch v và du l ch ang r t sôi ng; kim ng ch xu t khNu tăng trư ng nhanh; thu ngân sách nhà nư c ti p t c tăng trư ng n nh; ho t ng ti n t và lãi su t, giá c th trư ng n nh; v n u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c th c hi n khá; nhi u công trình tr ng i m, nh t là các h ng m c công trình ph c v
  3. SEAGAMES 22 ã cơ b n hoàn thành. Các lĩnh v c ho t ng xã h i ti p t c phát tri n theo chi u hư ng tích c c... Tuy nhiên, thiên tai nhi u nơi ã gây thi t h i l n; gi i ngân v n u tư xây d ng trong m t s ngành và a phương t th p, nh t là v n ODA và v n tín d ng nhà nư c; nh p siêu tuy có gi m nh ng v n m c cao... hoàn thành t t nhi m v 2003, Chính ph yêu c u các b , ngành và a phương, các doanh nghi p ti p t c Ny m nh s n xu t kinh doanh và ti n u tư xây d ng cơ b n; th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng và kh c ph c h u qu thiên tai; t p trung m i n l c t ch c thành công SEAGAMES 22 và ASEAN - PARAGAMES 2, tr ng tâm là gi v ng an ninh tr t t và an toàn giao thông; khNn trương tri n khai vi c giao ch tiêu k ho ch năm 2004 cho các a phương, ơn v , b o m th c hi n k ho ch ngay t nh ng tháng u năm. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản