Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về việc tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N C N GI c l p - T do - H nh phúc ------------ ------------- S : 14/2007/NQ-H ND C n Gi , ngày 26 tháng 12 năm 2007 NGHN QUY T V TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I NĂM 2007 VÀ NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN HUY N C N GI KHÓA IX, KỲ H P L N TH 13 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét Báo cáo c a y ban nhân dân huy n, các ngành, thông báo c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c huy n; Sau khi nghe Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i, Ban Pháp ch và ý ki n th o lu n c a các i bi u, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua Báo cáo v tình hình th c hi n k ho ch kinh t - xã h i năm 2007, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2008, cơ b n th ng nh t v i các ch tiêu nhi m v và gi i pháp tr ng tâm ch o i u hành c a y ban nhân dân huy n. H i ng nhân dân huy n nh n m nh m t s nhi m v sau: 1. ánh giá k t qu th c hi n Ngh quy t H i ng nhân dân huy n trong năm 2007: Năm 2007, kinh t c a huy n ti p t c g p khó khăn do nh hư ng c a nhi u y u t b t l i v th i ti t, môi trư ng, d ch b nh, v giá c th trư ng cùng v i nh ng h n ch trong u tư xây d ng cơ s h t ng; tuy nhiên, v i s h tr c a thành ph , s ch o i u hành c a huy n cùng s n l c, kh c ph c vươn lên c a các t ch c kinh t và nhân dân ã góp ph n n nh tình hình kinh t - xã h i, m b o an ninh qu c phòng trên a bàn; a s các ch tiêu kinh t - xã h i t và có m c tăng trư ng nh t nh. C th như sau: 1.1. V kinh t : - T ng giá tr s n xu t (GC .94): 2.054,5 t ng, tăng 11% so v i cùng kỳ và t 86,42% k ho ch, trong ó: - Th y s n: gi m 11,7%, t 81,46% k ho ch; - Công nghi p - ti u th công nghi p: tăng 14,26%, t 110,38% k ho ch; - Nông - lâm nghi p: gi m 14,97%, t 79,91% k ho ch;
  2. - Giao thông - bưu i n: tăng 30,72%, t 101% k ho ch; - u tư - xây d ng: tăng 35%, t 81,14% k ho ch; - Thương m i - d ch v : tăng 21%, t 100% k ho ch; * T ng thu ngân sách Nhà nư c tăng 3,6 l n và tăng 4 l n so v i k ho ch. 1.2. V xã h i: - Có 98,63% h c sinh hoàn t t chương trình b c ti u h c (1.156 h c sinh), gi m 0,9% so năm h c trư c; - Có 962 h c sinh l p 9 ư c xét tuy n t t nghi p trung h c cơ s , t l 99,79% gi m 0,09%; - Có 549 h c sinh t t nghi p trung h c ph thông, t 97,9%; - T l h nghèo theo chuNn 6 tri u/ngư i/năm còn 14,46%; - T l ph c p b c trung h c t 52,40%; - Gi i quy t vi c làm cho 4.987 lao ng, tăng 7,5% so cùng kỳ và t 124,68% k ho ch; - Tiêm ch ng cho tr em t 97%; - T l tr suy dinh dư ng 9%; - T l tăng dân s t nhiên t 1,075%, gi m 0,088%; - T l dân s tham gia t p luy n th d c - th thao thư ng xuyên 18,9%. Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu t ư c, v n còn nh ng t n t i ó là chưa ánh giá, ki m i m tình hình th c hi n các chương trình tr ng i m v phát tri n kinh t - xã h i, công tác c i cách hành chính, qu n lý t ai, công tác u tư th c hi n các d án k t c u h t ng còn ch m, nhi u công trình thi công kéo dài, ch m ư c kh c ph c; nhi m v ph c p giáo d c b c trung h c k t qu t ư c còn h n ch , vi c th c hi n các ý ki n ch o, i u hành c a các phòng. ban ch c năng chưa t t, c n ti p t c ch n ch nh, kh c ph c. 2. Ch tiêu, nhi m v và các nhóm gi i pháp ch o i u hành phát tri n kinh t - xã h i năm 2008: 2.1. Ch tiêu: 2.1.1. Ch tiêu kinh t : * T ng giá tr s n xu t (tính theo giá c nh năm 1994) tăng 35%; Trong ó:
  3. - Th y s n tăng 10%. - Công nghi p - ti u th công nghi p tăng 4%. - Nông - lâm nghi p tăng 10%. - Giao thông - bưu i n tăng 23%. - Thương m i - d ch v tăng 25%. - u tư xây d ng tăng 70%. * T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn 46.430 tri u ng. * T ng thu - chi ngân sách huy n 143.360 tri u ng. 2.1.2. Ch tiêu xã h i: - Nâng cao ch t lư ng, hi u su t và hi u qu giáo d c b ng ho c cao hơn năm h c trư c. - Ny m nh công tác ph c p b c trung h c trong tu i (1987-1990). - T l tăng dân s t nhiên 1,18% gi i quy t vi c làm cho 4.700 lư t lao ng. - T l lao ng qua ào t o 33%. - Gi m h nghèo theo tiêu chí 6 tri u/ngư i/năm c n dư i 5%; trong ó không còn h nghèo thu c di n h chính sách có công. - T l tr sinh dinh dư ng dư i 7,8%. - Gi m t l tr em ch t dư i 5 tu i xu ng còn 1,25%0. - T l dân s tham gia t p luy n th d c th thao thư ng xuyên 19%. -T l h m c i nk t 95%. - Kiên c hóa nhà 600 căn, trong ó xây m i 550 căn. 2.1.3. Ch tiêu môi trư ng: - T l dân s ư c cung c p nư c s ch 97%. - T l ch t th i r n ư c thu gom, x lý 70%. - T l h dân có nhà v sinh h p quy cách 80%. 2.2. Nhi m v và nhóm gi i pháp:
  4. Ngoài các nhi m v và nhóm gi i pháp ch y u ư c nêu trong Báo cáo c a y ban nhân dân huy n, trong quá trình i u hành th c hi n nhi m v , ch tiêu kinh t - xã h i, thu - chi ngân sách, an ninh qu c phòng năm 2008, H i ng nhân dân yêu c u y ban nhân dân huy n lưu ý: - Ch o gi i quy t v n cho s n xu t và u tư phát tri n; ch o tri n khai th c hi n các mô hình s n xu t và kinh doanh m i. - Ch o ti p t c gi i quy t nh ng t n t i trong vi c thi hành Lu t t ai trên a bàn huy n; Ny nhanh ti n th c hi n Quy ho ch chung xây d ng huy n C n Gi n năm 2020 và Quy ho ch s d ng t n năm 2020. - Ch o tri n khai các nhóm gi i pháp th c hi n các m c tiêu v gi i quy t vi c làm, gi m h nghèo giai o n 2006 - 2010. - Ch o th c hi n chương trình di d i và tái nh cư nhân dân xã Th nh An, xây d ng chính sách chăm lo nhà cho ngư i có thu nh p th p và lao ng nghèo; công b quy ho ch b trí dân cư. - Ch o Ny m nh chương trình ph c p giáo d c b c trung h c và chuNn b t t vi c khai gi ng năm h c m i (2008 - 2009). - Ny m nh vi c tri n khai các gi i pháp huy ng ngu n l c th c hi n 7 chương trình kinh t - xã h i và 10 nhóm công trình tr ng i m theo Ngh quy t i h i ng b huy n l n th IX và K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm (2006 -2010). 2.3. Th ng nh t ch năm 2008 là “t p trung hư ng ng năm th c hiên n p s ng văn minh ô th ”: i u 2. H i ng nhân dân huy n giao y ban nhân dân huy n t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. H i ng nhân dân huy n giao Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân huy n ph i h p ho t ng, tăng cư ng giám sát, k p th i ôn c, ki n ngh ch n ch nh nh ng thi u sót, ch m tr trong vi c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c huy n, các t ch c thành viên, ài Truy n thanh và B n tin huy n t ch c tuyên truy n, ph bi n và ng viên các t ng l p nhân dân tích c c th c hi n Ngh quy t; k p th i phát hi n, ph n ánh nh ng v n c n i u ch nh, b sung v i các cơ quan có thNm quy n. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân huy n khóa IX, kỳ h p l n th 13, phiên h p ngày 20 tháng 12 năm 2007 thông qua./. CH TNCH
  5. Nguy n Th Kim Dung
Đồng bộ tài khoản