Nghị quyết Số: 146/2009/NQHĐND16

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
3
download

Nghị quyết Số: 146/2009/NQHĐND16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CỦA TỈNH BẮC NINH NĂM 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 19

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 146/2009/NQHĐND16

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- -------------- Số: 146/2009/NQ- Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 HĐND16 NGHỊ QUYẾT VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CỦA TỈNH BẮC NINH NĂM 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 19 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ vào Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Sau khi xem xét báo cáo số 35/BC-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh về Tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê duyệt quyết toán ngân sách tỉnh Bắc Ninh năm 2008: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 2.477.078.880.998 đồng. 2. Tổng thu ngân sách địa phương 3.457.819.421.061 đồng. 3. Tổng chi ngân sách địa phương 3.352.812.650.402 đồng. 4. Kết dư ngân sách địa phương: 105.006.770.659 đồng.
  2. Trong đó: - Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 801.829.446 đồng. - Kết dư ngân sách cấp huyện: 14.570.103.385 đồng. - Kết dư ngân sách xã: 89.634.837.828 đồng. Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách: Ghi thu ngân sách địa phương năm 2009 là: 105.006.770.659 đồng. Trong đó: - Ghi thu ngân sách cấp tỉnh: 801.829.446 đồng. - Ghi thu ngân sách cấp huyện: 14.570.103.385 đồng. - Ghi thu ngân sách cấp xã: 89.634.837.828 đồng. Điều 3. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo Công văn số 332/KTNN - TH, ngày 06/11/2009 của Kiểm toán Nhà nước. Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Khoá XVI, kỳ họp thứ 19 thông qua./. CHỦ TỊCH
  3. Nguyễn Công Ngọ
Đồng bộ tài khoản