Nghị quyết số 148/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 148/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 148/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, dự toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Tân Bình ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 148/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N TÂN BÌNH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 148/2006/NQ-H ND Tân Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2006 NGHN QUY T V TÌNH HÌNH TH C HI N NGÂN SÁCH QU N NĂM 2006, D TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N TÂN BÌNH KHÓA IX - KỲ H P TH 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c năm 2002; Căn c Quy t nh s 178/2006/Q -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao ch tiêu d toán thu - chi ngân sách Nhà nư c năm 2007 cho qu n Tân Bình; Sau khi xem xét báo cáo c a y ban nhân dân qu n v tình hình th c hi n ngân sách năm 2006 và d toán ngân sách năm 2007; Báo cáo th m nh s 141/BC-KTXH ngày 08 tháng 12 năm 2006 c a Ban Kinh t - Xã h i; ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. V th c hi n ngân sách qu n 2006 Căn c Ngh quy t s 102/2005/NQ-H ND ngày 20 tháng 12 năm 2005 c a H i ng nhân dân qu n v nhi m v kinh t , xã h i năm 2006. H i ng nhân dân qu n ghi nh n: Trong năm 2006, y ban nhân dân qu n ã có nhi u n l c trong vi c t ch c th c hi n nhi m v tài chính ngân sách năm 2006 và ã t ư c nh ng k t qu kh quan. Ư c thu vư t d toán, m b o nhi m v chi u tư phát tri n, chi thư ng xuyên v.v.. i u 2. Thông qua d toán ngân sách Nhà nư c năm 2007, như sau 1. V thu: - T ng thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn: 691,200 t ng; tăng 36,56% so v i d toán năm 2006. - T ng thu ngân sách qu n: 204,320 t ng; - Các ngu n thu g m:
  2. Thu công thương nghi p: 530 t ng; Thu trư c b : 83 t ng; Thu thu nh p: 4 t ng; Thu ti n s d ng t: 15 t ng; Thu ti n thuê t: 7 t ng; Thu nhà t: 9t ng; Thu chuy n quy n s d ng t: 18 t ng; Thu phí, l phí: 5,2 t ng; Thu khác: 20 t ng. 2. V chi: T ng chi ngân sách a phương: 252,690 t ng. + Chi u tư phát tri n: 34,879 t ng. + Chi thư ng xuyên: 211,883 t ng. + D phòng phí: 6,111 t ng. i u 3. Thông qua các gi i pháp th c hi n d toán và phân b ngân sách do y ban nhân dân qu n trình H i ng nhân dân qu n. Căn c vào Ngh quy t này, y ban nhân dân qu n giao nhi m v thu - chi ngân sách cho t ng cơ quan, ban, ngành và 15 phư ng theo úng quy nh. i u 4. Giám sát vi c th c hi n d toán và phân b ngân sách Nhà nư c năm 2007 Giao Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, Ban Kinh t - Xã h i, Ban Pháp ch , các T i bi u và các v i bi u H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n ngân sách năm 2007 trên các lĩnh v c, a bàn thu c ph m vi tràh nhi m theo quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Tân Bình khóa IX, kỳ h p th 8 thông qua./. CH TNCH ng Văn Cư ng
Đồng bộ tài khoản