Nghị quyết số 15/2003/NQ-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 15/2003/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 15/2003/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2003 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 15/2003/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2003/NQ-CP Hà N i , ngày 29 tháng 12 năm 2003 NGH QUY T C A CHÍNH PH S 15/2003/NQ-CP NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2003 V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 12 NĂM 2003 Trong hai ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2003, t i thành ph H Chí Minh, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 12 năm 2003, bàn và quy t ngh các v n sau: 1. Chính ph nghe B trư ng B Văn hóa - Thông tin trình Chi n lư c phát tri n thông tin n năm 2010. Trong nh ng năm qua, công tác thông tin c a nư c ta có bư c phát tri n m nh m v c n i dung, hình th c và cơ s h t ng thông tin; áp ng nhu c u nâng cao dân trí và ngày càng có v trí quan tr ng trong i s ng chính tr , xã h i. Thông tin không ch là công c ph c v s lãnh o c a ng, qu n lý c a Nhà nư c, mà còn là di n àn c a các t ng l p nhân dân; góp ph n m r ng giao lưu qu c t , thúc y h i nh p kinh t qu c t ; u tranh có hi u qu v i các thông tin sai trái, các lu n i m xuyên t c c a các th l c thù ch. Tuy v y, n nay, vi c phát tri n thông tin nư c ta v n còn trong tình tr ng m t cân i, v a trùng chéo, trùng l p v n i dung, v a phân b không u, thi u h t m t s lĩnh v c và a bàn; tính hai chi u c a thông tin chưa ư c phát huy y . Trong ch ng m c nh t nh, thông tin còn b tác ng b i m t trái c a cơ ch th trư ng; không phù h p v i nh hư ng tư tư ng chính tr , truy n th ng văn hóa c a dân t c, làm l bí m t qu c gia. Thông tin cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s , mi n núi còn nhi u h n ch . Chính ph xác nh, ho t ng thông tin ph i t dư i s lãnh o c a ng, qu n lý c a Nhà nư c và tuân th các quy nh c a pháp lu t. T nay n năm 2010, công tác thông tin ph i có bư c phát tri n m nh, cân i, có l trình c th ; ph i s p x p h p lý m ng lư i, ng th i t n d ng h t ng công ngh thông tin hi n có hoàn thành t t hơn nhi m v chính tr ; thông tin ph i i trư c m t bư c, g n ch t và ph c v cho chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i v i m c tiêu cơ b n là công nghi p hóa, hi n i hóa, thúc y h i nh p kinh t qu c t . Thông tin ph i có tác d ng giáo d c, nhân r ng các gương t t, vi c t t và tính nhân văn, nhân cách c a con ngư i Vi t Nam. Giao B Văn hóa - Thông tin ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , ti p t c hoàn ch nh Chi n lư c Phát tri n thông tin theo các yêu c u trên; ng th i xây d ng án quy ho ch h th ng phát thanh và truy n hình, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trình B Chính tr .
  2. 2. Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình án Nâng cao ch t lư ng các d án lu t, pháp l nh do Chính ph chu n b , trình Qu c h i và y ban Thư ng v Qu c h i. Trong nh ng năm g n ây, Chính ph và các B , ngành ã có nhi u c g ng trong công tác xây d ng các d án lu t, pháp l nh trình Qu c h i và y ban Thư ng v Qu c h i, góp ph n quan tr ng vào vi c phát tri n và không ng ng hoàn thi n h th ng pháp lu t c a Nhà nư c. Tuy v y, trong giai o n hi n nay, ng trư c yêu c u c a vi c ti p t c hoàn thi n h th ng pháp lu t, áp ng òi h i c a th c ti n phát tri n kinh t - xã h i và b o m h i nh p kinh t qu c t , công tác này v n c n ư c ti p t c c i ti n y nhanh ti n , nâng cao ch t lư ng và tính ng b c a các d án lu t, pháp l nh. Vì v y, vi c i m i quy trình và nâng cao vai trò, trách nhi m c a các B trư ng trong vi c so n th o, th m nh, th m tra các d án lu t, pháp l nh; ng th i tăng cư ng năng l c c a các t ch c pháp ch và chuyên ngành tr c ti p giúp vi c B trư ng trong vi c xây d ng các d án lu t, pháp l nh là r t c n thi t. Giao Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i B Tư pháp và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh án, trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. 3. Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em trình d án Lu t B o v , Chăm sóc và Giáo d c tr em (s a i); nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d án Lu t. Lu t B o v , Chăm sóc và Giáo d c tr em ư c ban hành t năm 1991, qua 12 năm tri n khai th c hi n, nhi u m c tiêu c i thi n i s ng v t ch t và tinh th n c a tr em ã ư c th c hi n t t; nh n th c v công tác b o v , chăm sóc tr em ư c quán tri t và nâng cao; nhu c u c a tr em ã ư c áp ng toàn di n hơn. Tuy nhiên, trư c òi h i c a th c ti n và nh m i u ch nh nh ng quan h m i phát sinh liên quan n quy n l i tr em, nh t là tr em dân t c thi u s , vùng sâu, vùng xa ... Lu t c n ư c s a i, b sung th ch hóa y Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th IX và phù h p v i i s ng xã h i. Giao y ban Dân s , Gia ình và Tr em ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph ti p t c hoàn ch nh d án Lu t, trình y ban Thư ng v Qu c h i. 4. Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình Báo cáo ki m i m s ch o, i u hành c a Chính ph năm 2003 và Chương trình công tác năm 2004; nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình Báo cáo tình hình kinh t - xã h i tháng 12 và c năm 2003. Công tác ch o, i u hành c a Chính ph năm 2003 có nhi u ti n b n i b t, v i nh ng chuy n bi n t t, ng b trên h u h t các m t công tác. S ch o, i u hành c a Chính ph v a phát huy ư c trách nhi m t p th , v a cao trách nhi m cá nhân; b o m oàn k t, dân ch và c ng ng trách nhi m; i u hành v i quy t tâm cao và có hi u qu . Tình hình kinh t - xã h i năm 2003 ti p t c phát tri n theo hư ng tích c c, duy trì ư c m c tăng trư ng khá, t t c các ch tiêu u t và vư t m c k ho ch ra. S n xu t công nghi p
  3. tăng cao, nông nghi p phát tri n n nh, th trư ng n i a phát tri n m nh, xu t kh u và v n u tư phát tri n tăng khá cao; thu ngân sách vư t d toán, ho t ng ti n t ti n tri n phù h p v i nhu c u phát tri n c a n n kinh t , giá c n nh. Ho t ng trong các lĩnh v c xã h i ti p t c phát tri n theo chi u hư ng tích c c. Cu c u tranh ch ng tham nhũng, quan liêu, lãng phí ư c ch o quy t li t và có chuy n bi n t t. Lòng tin c a nhân dân i v i s lãnh o c a ng, s qu n lý c a Nhà nư c ư c c ng c ; ti p t c phát huy ư c s c m nh c a kh i i oàn k t dân t c trong công cu c i m i t nư c. Tuy nhiên, v n còn m t s t n t i mà Chính ph c n kiên quy t ch o kh c ph c, ó là v n k lu t, k cương còn l ng l o; tình tr ng lãng phí trong u tư xây d ng và qu n lý t ai còn nhi u; vi c ban hành các văn b n hư ng d n thi hành lu t, pháp l nh còn ch m. Phát huy nh ng thành t u t ư c trong năm 2003, hoàn thành các ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i năm 2004 mà Qu c h i ra, s ch o, i u hành c a Chính ph c n t p trung vào nhi m v phát tri n kinh t nhanh, b n v ng; phát huy t i a các ngu n l c chuy n d ch cơ c u kinh t , nâng cao s c c nh tranh và hi u qu u tư, n nh kinh t vĩ mô; ch ng y nhanh ti n trình h i nh p kinh t qu c t ; i m i cơ ch qu n lý, nâng cao ch t lư ng các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa, xã h i, xoá ói, gi m nghèo; t o bư c ti n m i trong c i cách hành chính, cao k lu t, k cương trong b máy nhà nư c. Các B , ngành và a phương c n ch ng c th hóa các gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i theo s ch o c a Chính ph vào ngành, lĩnh v c, a bàn mình qu n lý; tri n khai s m k ho ch năm 2004 và t ch c, chu n b t t nhân dân c nư c ón T t Nguyên án vui tươi, lành m nh, ti t ki m. Trong ch o th c hi n, c n t n d ng nh ng th i cơ t t ph n u t m c tăng trư ng cao hơn ch tiêu ã ra, góp ph n th c hi n th ng l i k ho ch năm năm 2001 - 2005. 5. T i phiên h p này, Chính ph cũng ã nghe, xem xét và thông qua các báo cáo v : tình hình t ch c i h i th d c, th thao ông Nam Á (SEA games) 22 t i Vi t Nam; k t qu vòng àm phán th 7 v gia nh p T ch c Thương m i th gi i (WTO) c a Vi t Nam; tình hình th trư ng trong nư c tháng 12, d báo Quý I năm 2004. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản