Nghị quyết số 15/2005/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 15/2005/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 15/2005/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 của thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 15/2005/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 15/2005/NQ-H ND Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2005 NGHN QUY T PHÊ CHU N T NG BIÊN CH HÀNH CHÍNH, S NGHI P NĂM 2006 C A THÀNH PH HÀ N I H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHÓA XIII KỲ H P TH 5 (T ngày 07 n ngày 09/12/2005) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 71/2003/N -CP ngày 19/6/2003 c a Chính ph v phân c p qu n lý biên ch hành chính, s nghi p nhà nư c; Xét t trình s 65/TTr-UB ngày 30/11/2005 c a UBND Thành ph v t ng biên ch hành chính, s nghi p năm 2006 c a thành ph Hà N i; Căn c Báo cáo th m tra c a Ban Pháp ch H i ng nhân dân Thành ph và ý ki n th o lu n c a các i bi u H i ng nhân dân Thành ph ; QUY T NNH: i u 1. Phê chuNn t ng biên ch hành chính, s nghi p c a thành ph Hà N i năm 2006 là 55.148 ngư i. T ng biên ch hành chính, s nghi p ư c phân b như sau: + Biên ch kh i qu n lý hành chính: 9.291 biên ch , trong ó: - Biên ch qu n lý hành chính c p Thành ph : 3.049; - Biên ch qu n lý hành chính c p qu n, huy n: 2.178 biên ch ; - Biên ch cán b chuyên trách và công ch c cơ s : 4.026 biên ch ; + Biên ch kh i s nghi p: 45.857 biên ch , trong ó: - Biên ch s nghi p giáo d c ào t o và d y ngh : 32.068 biên ch ; - Biên ch s nghi p y t : 7.573 biên ch ; - Biên ch s nghi p văn hóa - thông tin, phát thanh và truy nhình: 1.286 biên ch ; - Biên ch s nghi p th d c th thao: 334 biên ch ;
  2. - Biên ch s nghi p khác: 4.348 biên ch ; - Biên ch s nghi p nghiên c u khoa h c: 248 biên ch . i u 2. Giao y ban nhân dân Thành ph : 1/ Trên cơ s t ng biên ch hành chính ư c H i ng nhân dân Thành ph thông qua, y ban nhân dân Thành ph báo cáo B N i v quy t nh và phân b chi tiêu biên ch qu n lý hành chính năm 2006 i v i các ơn v tr c thu c và y ban nhân dân các qu n, huy n. 2/ Hư ng d n vi c th c hi n nh m c biên ch s nghi p và ch o ki m tra vi c th c hi n cơ ch t ch u trách nhi m v tài chính, t ch c b máy và biên ch iv i các ơn v s nghi p có thu th c hi n t ch tài chính theo quy nh c a Chính ph . i u 3. Giao Thư ng tr c H i ng nhân dân Thành ph , Ban Pháp ch H ND Thành ph giám sát vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t này; Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân Thành ph Hà N i khóa XIII kỳ h p th năm thông qua./. CH TNCH Nơi nh n: - y ban Thư ng v QH; ( b/c) - Chính ph ; ( b/c) - VPQH;VPCP; ( b/c) - B N i v ; ( b/c) - B tư pháp; ( b/c) - oàn BQHHN; ( b/c) - Thư ng tr c TU; ( b/c) Phùng H u Phú - UBND TP; ( th c hi n) - Các v i bi u H NDTP; ( bi t) - Các S , ban, ngành TP; ( bi t) - TT H ND-UBND các qu n, huy n; ( bi t) - Các cơ quan thông t n báo chí; ( bi t) VP H ND, VP UBND, VP oàn BQHHN; ( bi t) - Lưu.
Đồng bộ tài khoản