Nghị quyết số 15/2008/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 15/2008/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 15/2008/NQ-CP về việc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2008 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 15/2008/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 15/2008/NQ-CP Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 6 NĂM 2008 Trong hai ngày 01 và 02 tháng 7 năm 2008, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 6, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph ã nghe Báo cáo tình hình kinh t - xã h i tháng 6 và 6 tháng u năm 2008, các gi i pháp ch y u trong 6 tháng cu i năm; Báo cáo ki m i m s ch o, i u hành 6 tháng u năm và chương trình công tác 6 tháng cu i năm 2008 c a Chính ph ; Báo cáo tình hình i u hành kinh t vĩ mô 6 tháng u năm 2008; Báo cáo tình hình th c hi n công tác c i cách hành chính tháng 6 và 6 tháng u năm 2008; Báo cáo công tác u tranh phòng, ch ng tham nhũng, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo tháng 6 và 6 tháng u năm 2008 do B K ho ch và u tư, Văn phòng Chính ph , B Tài chính, B N i v và Thanh tra Chính ph trình. Trong 6 tháng u năm 2008, Chính ph v a ti p t c ch o ki n toàn t ch c b máy c a các b , ngành v a tích c c th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách năm 2008. Ngay t u năm, Chính ph ã khNn trương ch o tri n khai ng b 10 nhóm gi i pháp nh m th c hi n 5 tr ng tâm công tác c a c năm là: ph n u t tăng trư ng cao và b n v ng g n v i xóa ói, gi m nghèo; t p trung u tư xây d ng cơ s h t ng; phát tri n ngu n nhân l c; Ny m nh c i cách hành chính và phòng, ch ng tham nhũng. Vào n a cu i Quý I, trong b i c nh b tác ng m nh b i kinh t th gi i suy gi m, giá c tăng cao; trong nư c, th i ti t di n bi n ph c t p, rét m, rét h i kéo dài, d ch b nh gây nhi u thi t h i cho s n xu t và i s ng; ch s giá tiêu dùng và l m phát tăng cao, nh p siêu l n; nh ng h n ch , y u kém c a n n kinh t càng b c l rõ. Chính ph ã k p th i ánh giá tình hình, ra 8 nhóm gi i pháp ng b nh m th c hi n nhi m v tr ng tâm là ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng; ch o quy t li t vi c Ny m nh s n xu t và xu t khNu, gi m nh p siêu, ki m ch t c tăng giá, th c hi n chính sách ti n t th t ch t, th c hành ti t ki m, nâng cao hi u qu u tư c a doanh nghi p nhà nư c và chi tiêu công; ki m soát nh p khNu, tăng cư ng qu n lý th trư ng, giá c , ch ng u cơ, buôn l u, gian l n thương m i, b o m cân i cung c u hàng hóa; th c hi n t t các chính sách b o m an sinh xã h i. Chính ph cũng ã trình Qu c h i phê chuNn vi c i u ch nh m t s ch tiêu nhi m v trong k ho ch năm 2008 cho phù h p v i tình hình m i. Các gi i pháp c a Chính ph ã t o ư c s ng thu n c a c h th ng chính tr , các c p, các ngành, c ng ng doanh nghi p và nhân dân; n nay, vi c th c hi n ã thu ư c nh ng k t qu tích c c.
  2. T c tăng trư ng kinh t trong 6 tháng u năm tuy th p hơn so v i cùng kỳ năm trư c nhưng v n t 6,5%, trong ó s n xu t nông nghi p t k t qu t t, v lúa ông xuân ư c mùa, tăng 1 tri u t n so v i cùng kỳ có ý nghĩa l n c v kinh t , xã h i và b o m an ninh lương th c. Kim ng ch xu t khNu tăng 34,5%, nh p siêu gi m d n. V n u tư xã h i t m c cao (tương ương 42% GDP); thu hút v n u tư tr c ti p nư c ngoài ti p t c tăng cao v i 31,6 t USD v n ăng ký m i và 4,9 t USD v n th c hi n, th hi n các nhà u tư v n tin tư ng vào môi trư ng u tư c a nư c ta trong trung và dài h n. Thu ngân sách nhà nư c tăng cao hơn so v i cùng kỳ, t 60,6% d toán c năm. Ch s tăng giá có xu hư ng gi m, tháng 6 ch tăng 2,14% so v i tháng 5, là m c th p nh t trong 6 tháng u năm. Th trư ng tài chính ti n t tuy bi n ng nhưng ã có d u hi u chuy n bi n theo hư ng tích c c. Các lĩnh v c chăm sóc s c kh e nhân dân, văn hóa, thông tin, th d c th thao và th c hi n các chương trình, án v xóa ói, gi m nghèo, t o vi c làm, h tr các i tư ng chính sách, ng bào dân t c, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn ti p t c ư c quan tâm. Giáo d c và ào t o có chuy n bi n t t. Chính tr n nh; qu c phòng, an ninh ư c b o m; tr t t , an toàn xã h i ti p t c ư c gi v ng. Công tác c i cách hành chính, phòng, ch ng tham nhũng, gi i quy t khi u n i, t cáo; i ngo i; phòng, ch ng d ch b nh có nh ng chuy n bi n tích c c. Tuy nhiên, tình hình kinh t - xã h i nư c ta v n còn nhi u khó khăn, thách th c. Giá c th trư ng th gi i, trong nư c di n bi n ph c t p; thiên tai, d ch b nh khó lư ng. L m phát và nh p siêu v n m c cao. Th trư ng ti n t chưa n nh v ng ch c, th trư ng ch ng khoán s t gi m và ph c h i ch m. Gi i ngân các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n trái phi u Chính ph ch m so v i ti n ra. Môi trư ng kinh doanh b nh hư ng, m t s lĩnh v c s n xu t ang có d u hi u tăng ch m l i. Công tác xóa ói gi m nghèo và an sinh xã h i g p nhi u khó khăn. Công tác thông tin tuyên truy n v nhi m v ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô chưa ư c th c hi n ng b . Nhi m v 6 tháng cu i năm r t n ng n , òi h i s i u hành quy t li t, linh ho t, v i n l c và quy t tâm cao c a Chính ph , các b , ngành, a phương, doanh nghi p và s ng thu n c a nhân dân. Chính ph ch o tăng cư ng công tác phân tích, d báo tình hình có bi n pháp ng phó thích h p; ti p t c th c hi n ng b các gi i pháp ã ra, trong ó t p trung vào nh ng nhi m v tr ng tâm sau ây: a) Ưu tiên ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô Ti p t c th c hi n chính sách ti n t th t ch t i ôi v i vi c b o m tính thanh kho n cho n n kinh t ; áp ng v n lưu ng cho s n xu t, xu t khNu, v n cho các d án, công trình u tư c p bách s m phát huy hi u qu , góp ph n tích c c vào vi c th c hi n th ng l i m c tiêu, nhi m v kinh t - xã h i ã ra. i u hành t giá, lãi su t phù h p v i tín hi u th trư ng; th c hi n chính sách tài khóa theo hư ng ti t ki m chi tiêu, nâng cao hi u qu v n u tư t ngân sách nhà nư c, hi u qu u tư c a doanh nghi p nhà nư c; tăng cư ng h tr , ki m tra ch t ch ho t ng c a các t ch c tín d ng nh m b o m an toàn h th ng ngân hàng; theo dõi sát, b o m s lành m nh c a th trư ng ch ng khoán.
  3. i u hành giá c theo nguyên t c th trư ng v i l trình, th i i m phù h p; ng th i tăng cư ng công tác qu n lý giá c , th trư ng và x lý nghiêm theo quy nh c a pháp lu t i v i các hành vi vi ph m. Th c hi n kiên quy t c t gi m u tư công và ti t ki m chi tiêu thư ng xuyên. Các b , ngành, a phương ti p t c rà soát c t gi m u tư công; s p x p, s d ng t ng m c v n ã ư c phê duy t u tư t p trung và x lý trư t giá theo quy nh cho các công trình không c t gi m. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính ki m tra các b , ngành, a phương, doanh nghi p nhà nư c v vi c rà soát, s p x p c th và công b công khai danh m c các công trình, d án c t gi m. B Tài chính ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra, ôn c các b , ngành, a phương th c hi n nghiêm ch trương c a Chính ph v ti t ki m 10% chi tiêu thư ng xuyên. Ny m nh s n xu t hàng xu t khNu, tăng ch ng lo i, ngu n hàng, xúc ti n tìm ki m th trư ng tăng kim ng ch xu t khNu; ki m soát ch t ch nh p khNu, cân i cung c u hàng hóa th trư ng. Áp d ng cơ ch , chính sách, hàng rào k thu t phù h p nh m h n ch nh p khNu nh ng m t hàng chưa th t s c n thi t cho s n xu t và i s ng c a nhân dân. Gi m d n nh p siêu, ph n u t t l nh p siêu tương ương năm 2007. b) Duy trì s n xu t, ph n ub o m tăng trư ng Ny m nh s n xu t, kinh doanh nông nghi p, công nghi p và d ch v ph n u t m c tăng trư ng cao nh t trong kh năng có th . Có cơ ch , chính sách b o m , k p th i v n lưu ng cho s n xu t, xu t khNu, v n cho các d án, công trình c p bách, nh t là các d án, công trình có v trí quan tr ng ph c v các m c tiêu tăng trư ng. Tháo g k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c v th t c hành chính, ho t ng u tư, gi i phóng m t b ng, t m ng v n...; có bi n pháp gi i ngân nhanh v n ngân sách nhà nư c, v n trái phi u Chính ph , v n ODA, FDI; t o m i i u ki n thu n l i doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t phát tri n s n xu t, kinh doanh, Ny nhanh ti n thi công, hoàn thành công trình và cung ng hàng hóa cho th trư ng. Ti p t c t o i u ki n các t p oàn kinh t , t ng công ty nhà nư c tháo g khó khăn, phát tri n s n xu t kinh doanh tăng cư ng ti m l c nh m th c hi n có hi u qu vai trò ch o c a doanh nghi p nhà nư c trong n n kinh t ; ng th i quan tâm ch o, ki m soát ch t ch ho t ng u tư c a các t p oàn, t ng công ty nhà nư c trên t t c các lĩnh v c, nh t là u tư kinh doanh ch ng khoán, ngân hàng, b t ng s n. c) Công tác b o m an sinh xã h i Ti p t c b o m n nh i s ng nhân dân thông qua vi c Ny m nh công tác xóa ói, gi m nghèo và gi i quy t vi c làm, xu t khNu lao ng. Th c hi n nghiêm túc, y và có hi u qu các chính sách ã ban hành v h tr ngư i nghèo, ng bào dân t c thi u s , h thu c di n chính sách, h c n nghèo, vùng b thiên tai, ngư i lao ng có thu nh p th p, chương trình tín d ng ưu ãi cho các i tư ng nghèo và các chính sách h tr khác. KhNn trương ban hành các cơ ch , chính sách v gi i quy t v n ình công, b o hi m th t nghi p, h tr gi m nghèo cho 58 huy n có t l h
  4. nghèo cao; xây d ng và ban hành chuNn nghèo phù h p v i tình hình m i có cơ s th c hi n t năm 2009. d) Công tác thông tin tuyên truy n Các b , ngành, a phương c n ch ng cung c p thông tin y , chính xác, k p th i các ch trương, chính sách v kinh t - xã h i, nh t là các thông tin v tình hình và s i u hành kinh t vĩ mô cho các cơ quan truy n thông. B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i các b , ngành ch o, hư ng d n công tác thông tin tuyên truy n nhân dân trong nư c và c ng ng qu c t có s nhìn nh n úng n; k p th i x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i các hành vi ưa tin sai s th t, t o ra dư lu n x u, gây tâm lý lo l ng trong xã h i, nh hư ng n s n xu t và i s ng c a nhân dân. Các cơ quan thông tin truy n thông nêu cao trách nhi m i v i l i ích c a nhân dân, c a t nư c, Ny m nh tuyên truy n, v n ng nhân dân, c ng ng, doanh nghi p chia s trách nhi m v i Nhà nư c, trư c h t là hư ng ng ch trương v ti t ki m chi tiêu và h n ch tiêu dùng, nh t là i v i các hàng hóa xa x , chưa th t c n thi t, góp ph n cùng v i Nhà nư c th c hi n thành công các gi i pháp ki m ch l m phát. ) Các công tác khác Các b , ngành, a phương ti p t c Ny m nh c i cách th t c hành chính; phòng ch ng tham nhũng; gi i quy t khi u n i, t cáo; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; quan tâm thư ng xuyên công tác b o m qu c phòng, an ninh, i ngo i, tr t t xã h i, an toàn giao thông; phòng, ch ng t i ph m và t n n xã h i; ch ng phương án phòng, ch ng d ch b nh; phòng, ch ng gi m nh thi t h i thiên tai; th c hi n ng b các nhi m v theo chương trình, k ho ch công tác ã ra. ng th i khNn trương xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2009. Các b , ngành theo ch c năng ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph và các cơ quan có liên quan khNn trương tri n khai th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v m r ng a gi i hành chính thành ph Hà N i. Giao Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph hoàn ch nh Báo cáo ki m i m s ch o, i u hành 6 tháng u năm 2008 và chương trình công tác 6 tháng cu i năm 2008 c a Chính ph , trình Th tư ng Chính ph quy t nh g i các b , ngành, a phương tri n khai th c hi n. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tài chính ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh Báo cáo tình hình kinh t - xã h i 6 tháng u năm 2008, các gi i pháp ch y u trong 6 tháng cu i năm 2008 và s ch o, i u hành c a Chính ph trình B Chính tr . 2. Chính ph nghe án i m i cơ ch tài chính c a giáo d c và ào t o giai o n 2008 - 2010 do B Giáo d c và ào t o trình. Chính ph xác nh m c tiêu i m i cơ ch tài chính c a giáo d c và ào t o nh m t o i u ki n thu n l i giáo d c và ào t o phát tri n có ch t lư ng hơn và m i
  5. ngư i dân trong tu i u có cơ h i h c t p v i s quan tâm, chăm lo, u tư nhi u hơn c a Nhà nư c và xã h i cùng v i s óng góp c a nh ng i tư ng có kh năng chi tr . án c n xác nh rõ m c tiêu, yêu c u, quan i m nguyên t c i m i cơ ch tài chính trong giáo d c, ào t o và th hi n rõ cơ ch , chính sách v tài chính, b o m tính kh thi cao, khuy n khích giáo d c và ào t o phát tri n m nh. Giao B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Lao ng - Thương binh-Xã h i và các cơ quan liên quan thành l p nhóm công tác ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , l y ý ki n các b , ngành, a phương, cơ quan liên quan hoàn ch nh án, báo cáo Th tư ng Chính ph , trình xin ý ki n B Chính tr . B Giáo d c và ào t o ch trì so n th o, trình Chính ph ban hành Ngh nh v i m i cơ ch tài chính giáo d c và ào t o sau khi có ý ki n ch o c a B Chính tr . 3. Chính ph nghe Báo cáo k t qu ho t ng c a y ban Nhà nư c i u tra s c s p 2 nh p c u d n c u C n Thơ do B trư ng B Xây d ng - Ch t ch y ban trình. Chính ph nh t trí thông qua Báo cáo k t lu n v k t qu i u tra s c s p 2 nh p c u d n c u C n Thơ và ánh giá cao c g ng c a y ban ã làm vi c nghiêm túc, khách quan, úng trình t theo quy nh; các k t lu n có căn c và cơ s khoa h c. Giao B Công an ch o các cơ quan ch c năng căn c vào k t lu n c a y ban xem xét, ra k t lu n i u tra, xác nh rõ trách nhi m pháp lý i v i các t ch c, cá nhân liên quan theo quy nh c a pháp lu t. Giao B Giao thông v n t i căn c k t qu thNm nh l i thi t k c a cơ quan tư v n c l p v các gói th u c a d án xây d ng c u C n Thơ, ch o các cơ quan liên quan, ph i h p v i các nhà th u ti p t c tri n khai th c hi n d án, Ny nhanh ti n thi công xây d ng công trình. 4. Chính ph ã xem xét các d án Lu t Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài, Lu t ăng ký giao d ch b o m, Lu t ăng ký b t ng s n, Lu t Thu tiêu th c bi t (s a i) do B Ngo i giao, B Tư pháp và B Tài chính trình; xem xét Báo cáo c a Văn phòng Chính ph t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v các d án Lu t này. Giao các B : Tư pháp, Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t ăng ký giao d ch b o m, Lu t ăng ký b t ng s n, Lu t Thu tiêu th c bi t (s a i), báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh vi c trình y ban Thư ng v Qu c h i. Giao B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp, B Công Thương và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài, báo cáo Th tư ng Chính ph ./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG
  6. - Ban Bí thư: Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - BQL KKTCKQT B Y; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TH (5b). 295:
Đồng bộ tài khoản