Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TH NH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 15/2008/NQ-H ND Bình Th nh, ngày 12 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V PHÊ DUY T ÁN QUY HO CH PHÁT TRI N KINH T TRÊN NA BÀN QU N BÌNH TH NH N NĂM 2020 H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH KHÓA IX, KỲ H P L N TH 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t H i ngh l n th 12, Ban Ch p hành ng b qu n khóa IX (m r ng) s 13-NQ/QU ngày 26 tháng 6 năm 2008; Căn c Ngh quy t H i ngh l n th 14, Ban Ch p hành ng b qu n khóa IX (m r ng) s 15-NQ/QU ngày 05 tháng 12 năm 2008; Căn c Ngh quy t s 01/2008/NQ-H ND ngày 11 tháng 7 năm 2008 c a H i ng nhân dân qu n t i kỳ h p th 11 khóa IX v vi c thông qua cương quy ho ch phát tri n kinh t trên a bàn qu n Bình Th nh n năm 2020; Sau khi xem xét T trình s 1869/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v vi c phê duy t án quy ho ch phát tri n kinh t trên a bàn qu n Bình Th nh n năm 2020; Báo cáo th m tra s 106/BC-H ND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí thông qua án quy ho ch phát tri n kinh t trên a bàn qu n Bình Th nh n năm 2020 v i các n i dung t i T trình s 1869/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n. i u 2. Giao y ban nhân dân qu n ph i h p v i các S , ngành ch c năng c a thành ph , ch o các phòng - ban, ơn v liên quan hoàn thành các th t c trình y ban nhân dân thành ph phê duy t án theo thNm quy n và Ny nhanh ti n hoàn thành vi c t ch c th c hi n vi c công khai quy ho ch cho nhân dân bi t và giám sát vi c qu n lý quy ho ch i vào n n p, ph c v t t nhi m v phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn qu n. Trong quá trình t ch c th c hi n quy ho ch, khi nh n ư c ki n ngh c a y ban M t tr n T qu c qu n ho c c a nhân dân v nh ng n i dung không còn phù h p, y ban nhân dân qu n xu t c p trên i u ch nh ho c bãi b .
  2. y ban nhân dân qu n có trách nhi m báo cáo ti n và k t qu th c hi n theo ngh c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và các Ban H i ng nhân dân và c a Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c qu n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Bình Th nh khóa IX thông qua t i kỳ h p thư ng l l n th 12 ngày 12 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH inh Th Lang
Đồng bộ tài khoản