Nghị quyết số 16/1999/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
30
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 16/1999/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 16/1999/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh các ủy viên ủy ban nhân dân thành phố khóa VI do Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 16/1999/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ****** Số: 16/1999/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1999 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA VI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khóa Vi - kỳ họp thứ nhất Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) năm 1994 ; Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử các ủy viên ủy ban nhân dân thành phố ; QUYẾT NGHỊ: Điều 1.- Công nhận kết quả bầu cử các ủy viên ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 1999-2004 đã được các Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố bầu vào lúc 13 giờ 50’ ngày 14 tháng 12 năm 1999 tại kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, gồm các Ông, Bà có tên sau đây : 1. Ông Lê Mạnh, 2. Ông Bùi Quốc Huy, 3. Ông Hà Văn Dũng, 4. Ông Mai Quốc Bình, 5. Bà Huỳnh Thị Nhân, 6. Ông Nguyễn Thành Tài, 7. Ông Châu Minh Tỷ. Điều 2.- Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI và Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố hoàn chỉnh các văn bản báo cáo lên ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ theo Luật định./. Nơi nhận : T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ - UBTVQH CHỦ TỊCH - Thủ tướng Chính phủ }để - Ban Tổ chức cán bộ CP}báo cáo - Lưu Huỳnh Đảm
Đồng bộ tài khoản