Nghị quyết số 16/2004/NQ-HĐ

Chia sẻ: Tung Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
6
download

Nghị quyết số 16/2004/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 16/2004/NQ-HĐ về việc công nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 16/2004/NQ-HĐ

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2004 Số: 16/2004/NQ-HĐ NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI THẨM NHÂN DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2004-2009. Căn cứ Điều 17, khoản 1 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố; QUYẾT NGHỊ Điều 1. Công nhận kết quả chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố đã được đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII bầu vào lúc 8 giờ 30 ngày 16 tháng 7 năm 2004 tại kỳ họp lần thứ II - Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII gồm các Ông, Bà có tên sau đây : 01. Nguyễn Đình Cường 02. Trương Lâm Danh 03. Kiều Việt Dũng 04. Đặng Kim Dung 05. Trần Thị Phương Dung 06. Nguyễn Thị Thu Hoa 07. Phạm Thị Hồng 08. Nguyễn Thị ánh Hồng 09. Nguyễn Thị Thu Hồng 10. Phạm Thị Thu Hiền 11. Trần Huỳnh
  2. 12. Nguyễn Quang Hiền 13. Phạm Khắc Hưng 14. Dương Ngọc Khánh 15. Nguyễn Văn Khải 16. Nguyễn Thị Thanh Mai 17. Phạm Công Nhân 18. Tạ Thị Quang Nguyệt 19. Trương Hồng Sơn 20. Đàm Thị Tâm 21. Đặng Trung Tâm 22. Đào Thị Hoài Thanh 23. Hà Trung Thành 24. Đoàn Thành 25. Lê Nguyên Thanh 26. Phạm Thái 27. Phan Anh Tuấn 28. Nguyễn Song Uyên Trang 29. Trương Thị Thùy Trang 30. Mai Khắc Phúc 31. Bùi Quang Việt 32. Lê Thanh Xuân. Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, các Ông, Bà có tên nêu trên có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
  3. Điều 3. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII báo cáo theo luật định./. TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH Nơi nhận: PHỐ - Ủy ban Thường vụ QH (Để báo cáo) CHỦ TỊCH - Thủ tướng Chính phủ (Để báo cáo) - Bộ Nội vụ (Để báo cáo) - Lưu hồ sơ kỳ họp - Lưu TH-HĐ (24b) - Lưu HC Phạm Phương Thảo
Đồng bộ tài khoản