Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc thực hiện cơ chế hành chính một cửa liên thông từ xã đến huyện do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN HUY N HÓC c l p - T do - H nh phúc MÔN ------ ----- S : 16/2007/NQ- Hóc Môn, ngày 18 tháng 12 năm 2007 H ND NGHN QUY T V TH C HI N CƠ CH HÀNH CHÍNH M T C A LIÊN THÔNG T XÃ N HUY N H I NG NHÂN DÂN HUY N HÓC MÔN KHÓA IX, KỲ H P L N TH 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22 tháng 06 năm 2007 c a Th tư ng chính ph ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính nhà nư c a phương; Căn c Quy t nh s 321/2004/Q -UBND ngày 28 tháng 12 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v áp d ng cơ ch “m t c a” t i y ban nhân dân các phư ng - xã, th tr n thu c thành ph . Trên cơ s xem xét T trình s 1441/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân huy n Hóc Môn, qua ý ki n th o lu n óng góp c a các i bi u, QUY T NGHN: i u 1. Th ng nh t theo T trình s 1441/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân huy n Hóc Môn. - V m c thu d ch v : + H sơ c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t là 150.000 ng/h sơ. + H sơ chuy n quy n s d ng t: 100.000 ng/h sơ. + Các h sơ còn l i liên quan n lĩnh v c t ai: 50.000 ng/h sơ. - V phân b ngu n thu d ch v : + 50% n p ngân sách xã cân i chi ho t ng và mua s m trang b ph c v công tác. + 40% dùng chi mua biên lai thu ti n, văn phòng phNm, công tác phí và chi b i dư ng l c lư ng tr c ti p, gián ti p ph c v công tác t i xã, th tr n.
  2. + 10% n p v Phòng Tài nguyên - Môi tru ng (ho c Phòng Qu n lý ô th i v i các trư ng h p c p gi y h ng). - Th i gian th c hi n: + B t u t ngày 01 tháng 01 năm 2008 áp d ng thí i m liên thông t i 03 (ba) xã Xuân Th i Sơn, Xuân Th i Thư ng, Nh Bình. + Sau 03 (ba) tháng th c hi n (quý I/2008) s ti n hành sơ k t ánh giá rút kinh nghi m và nhân r ng mô hình liên thông t i các xã còn l i. i u 2. H i ng nhân dân huy n Hóc Môn giao y ban nhân dân huy n Hóc Môn tri n khai t ch c th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân huy n Hóc Môn khóa IX kỳ h p l n th 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2007/. CH TNCH Tr n Văn Gi a
Đồng bộ tài khoản