Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
102
lượt xem
8
download

Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP về việc từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 16/2008/NQ-CP Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2008 NGHN QUY T V T NG BƯ C KH C PH C ÙN T C GIAO THÔNG T I THÀNH PH HÀ N I VÀ THÀNH PH H CHÍ MINH Tình tr ng ùn t c giao thông t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh ã gây ra nh ng thi t h i không nh v kinh t , gây nh hư ng x u n i s ng và sinh ho t c a m i t ng l p nhân dân hai thành ph , ang là v n xã h i h t s c b c xúc. t ng bư c kh c ph c tình tr ng ùn t c giao thông t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh òi h i các ngành và chính quy n hai thành ph ph i th c hi n ng b các bi n pháp trư c m t cũng như lâu dài. Trên cơ s án “T ng bư c kh c ph c ùn t c giao thông t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh”, Chính ph yêu c u y ban nhân dân thành ph Hà N i, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, các B , ngành t p trung th c hi n các gi i pháp sau ây: 1. V quy ho ch phát tri n k t c u h t ng giao thông ô th : a) B Giao thông v n t i ph i h p v i B Xây d ng và y ban nhân dân hai thành ph công b và tri n khai th c hi n Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i thành ph H Chí Minh n năm 2020 và t m nhìn sau năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 101/Q -TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007 và quy ho ch phát tri n giao thông v n t i Th ô Hà N i n năm 2020 t i Quy t nh s 90/2008/Q -TTg ngày 09 tháng 7 năm 2008. b) y ban nhân dân hai thành ph ch trì, ph i h p v i các B : - L p quy ho ch xây d ng các b n, bãi xe; xúc ti n th c hi n các d án xây d ng i m xe ng m ho c nhi u t ng; Ny nhanh ti n th c hi n các công trình giao thông ô th theo quy ho ch và k ho ch; ch cho phép xây d ng các khu chung cư cao t ng ho c các cơ s d ch v n u m b o ư c di n tích môtô, xe g n máy, ôtô theo quy nh; - Xây d ng, c i t o, m r ng các qu c l hư ng tâm, các ư ng cao t c, các ư ng vành ai, các tr c ô th chính, các nút giao thông, ư ng s t ô th . KhNn trương xây d ng h th ng c u vư t, h m cho ngư i i b , thi t k l i giao thông h p lý t i các i m có c u vư t ho c h m cho ngư i i b , nâng c p, b sung thi t b i u khi n giao thông t i các nút giao thông hay x y ra ùn t c;
  2. - Hi n i hóa các Trung tâm i u hành giao thông ô th ; - Hoàn thành vi c l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b theo Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; ng th i th c hi n vi c t ng ki m tra, b sung, hoàn thi n các quy nh v qu n lý hè ph , lòng ư ng ô th ; dành m t ph n làm nơi môtô, xe g n máy có tr t t trên nh ng hè ph r ng nhưng không ư c làm c n tr giao thông và ph i b o m b r ng dành cho ngư i i b . 2. Quy ho ch và th c hi n di d i tr s các cơ quan hành chính nhà nư c, các trư ng i h c, cao ng, d y ngh , b nh vi n l n ra ngoài khu v c trung tâm: a) Trong năm 2009, B Xây d ng ch trì ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i và y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và các cơ quan liên quan t ch c l p quy ho ch di d i các cơ quan hành chính, các trư ng i h c, cao ng, d y ngh , các b nh vi n l n ra kh i ph m vi trung tâm thành ph , trình Th tư ng Chính ph phê duy t; xây d ng nh m c di n tích t dành cho giao thông tĩnh ph c v cho vi c c p phép xây d ng m i các chung cư cao t ng, các trung tâm thương m i, siêu th ; b) y ban nhân dân thành ph Hà N i và y ban nhân dân thành ph H Chí Minh căn c quy ho ch di d i tr s các cơ quan hành chính nhà nư c, trư ng i h c, cao ng, d y ngh , các b nh vi n l n ư c phê duy t, l p k ho ch c th vi c di d i, báo cáo Th tư ng Chính ph trong quý I năm 2010. 3. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, t ch c cu c v n ng xây d ng n p “văn hóa giao thông” và “văn minh ô th ”, tăng cư ng cư ng ch thi hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th : a) y ban nhân dân thành ph Hà N i và y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch trì, ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông, y ban An toàn giao thông Qu c gia, các cơ quan qu n lý nhà nư c, các t ch c, oàn th th c hi n tuyên truy n sâu r ng t i các t ng l p nhân dân v n p “văn hóa giao thông” và n p s ng “văn minh ô th ” c a ngư i dân ô th th hi n vi c t giác ch p hành các quy nh c a pháp lu t v tr t t an toàn giao thông như: i b trên hè ph , i u khi n phương ti n giao thông i úng làn ư ng, ph n ư ng, t o thói quen i b trên quãng ư ng ng n trong sinh ho t h ng ngày; nghiên c u các hình th c tuyên truy n ph bi n phù h p v i t ng t ng l p nhân dân nh m t ng bư c nâng cao ý th c t giác ch p hành các quy nh c a Lu t Giao thông ư ng b khi tham gia giao thông; b) y ban nhân dân thành ph Hà N i và y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ph i h p v i B Công an ch o: - L c lư ng Công an hai thành ph : áp d ng các hình th c i u khi n giao thông phù h p, nâng cao năng l c s d ng Trung tâm i u khi n giao thông thành ph nh m phát hi n s m i m ùn t c giao thông có bi n pháp gi i quy t k p th i; t p trung x ph t nghiêm kh c các hành vi vi ph m là nguyên nhân d n n ùn t c giao thông như: d ng, xe, chuy n hư ng, tránh, vư t sai quy nh, vư t èn , i vào ư ng ngư c chi u, i u khi n xe i trên hè ph , i không úng làn ư ng quy nh, l n chi m lòng ư ng, hè ph , không tuân theo hư ng d n c a ngư i i u khi n giao thông; kiên quy t k lu t nh ng cán b , chi n sĩ không hoàn thành nhi m v ho c x
  3. lý vi ph m không úng quy nh c a pháp lu t; Ny nhanh ti n hi n i hóa trang thi t b ph c v tu n tra, ki m soát, l p t camera, nh m s m áp d ng r ng rãi hình th c phát hi n vi ph m và tăng cư ng x ph t vi ph m qua hình nh ghi ư c t camera; - S Giao thông v n t i ph i h p v i Công an thành ph th c hi n rà soát, b sung, i u ch nh các phương án phân lu ng, phân làn lưu thông cho t ng lo i phương ti n giao thông, hoàn thi n các phương án t ch c giao thông n i ô; l p t y h th ng bi n báo giao thông, èn tín hi u giao thông, d i phân cách; phân làn cho t ng lo i phương ti n. c) y ban nhân dân thành ph Hà N i và y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch n ch nh ngay công tác qu n lý và s d ng hè ph ; x lý nghiêm kh c các t ch c, cá nhân l n chi m trái phép lòng ư ng, hè ph ph c v m c ích riêng và chính quy n các c p cho phép s d ng lòng ư ng, hè ph trái v i quy nh. 4. y m nh phát tri n v n t i hành khách công c ng, h n ch phương ti n cá nhân tham gia giao thông, t ch c giao thông h p lý và hi u qu : a) y ban nhân dân hai thành ph : - Ti p t c duy trì chính sách tr giá cho ho t ng v n t i khách công c ng b ng xe buýt; - Nghiên c u u tư tăng thêm các tuy n ư ng có làn ư ng dành riêng cho xe buýt; - Trong quý IV năm 2008 hoàn thành vi c rà soát m ng lư i các tuy n xe buýt i u ch nh nh ng b t h p lý, b sung thêm các tuy n m i b o m m ng lư i các tuy n xe buýt bao ph h t các khu v c; qu ng bá r ng rãi m ng lư i xe buýt m i ngư i dân ch n hành trình h p lý; b trí l i ch ng lo i xe buýt phù h p v i h t ng giao thông t ng tuy n, t ng khu v c; - Ch o các cơ quan ch c năng ph i h p v i các trư ng h c, các doanh nghi p t ch c lo i hình xe buýt chuyên trách (có tr giá) ưa ón h c sinh, cán b , công nhân theo Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph , th c hi n t quý I năm 2009; - Nghiên c u xu t các gi i pháp Ny m nh xã h i hóa ho t ng v n t i hành khách công c ng nh m huy ng các thành ph n kinh t tham gia; nghiên c u và ki n ngh chính sách h tr tr c ti p và gián ti p i v i các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t tham gia kinh doanh v n t i khách công c ng; - Ph i h p v i các B , ngành Ny nhanh ti n th c hi n các d án phát tri n v n t i hành khách công c ng có kh i lư ng l n như: ư ng s t ô th , xe buýt có s c ch l n …; - Quy nh vi c c m môtô, xe g n máy và ôtô lưu thông trên m t s tuy n ph vào m t s gi nh t nh phù h p v i i u ki n c th c a t ng khu v c trong thành ph ;
  4. - Nghiên c u vi c i u ch nh gi làm vi c h p lý nh m gi m b t lưu lư ng tham gia giao thông trong gi cao i m. b) B Tài chính nghiên c u ban hành theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n ban hành trong quý I năm 2009 các văn b n v : - Quy nh mi n ti n thuê t xây d ng tr m b o dư ng, s a ch a, bãi xe c a các doanh nghi p kinh doanh v n t i khách công c ng n i ô; - Quy nh v cơ ch h tr lãi su t cho doanh nghi p vay v n u tư phương ti n v n t i khách công c ng n i ô; xây d ng cơ ch xã h i hóa ho t ng v n t i khách b ng xe buýt; - Quy nh v phí, l phí liên quan n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b c a cá nhân. 5. T ch c th c hi n: a) y ban nhân dân thành ph Hà N i, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh xây d ng k ho ch chi ti t th c hi n các gi i pháp t ng bư c kh c ph c ùn t c giao thông và các quy nh liên quan nêu t i Ngh quy t này, báo cáo Th tư ng Chính ph tháng 10 năm 2008; b) Các B có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i và y ban nhân dân thành ph H Chí Minh th c hi n nhi m v ư c giao; ch ng ph i h p v i các cơ quan liên quan gi i quy t nh ng vư ng m c phát sinh, trình Th tư ng Chính ph nh ng v n vư t quá thNm quy n; c) nh kỳ 6 tháng m t l n, hai thành ph báo cáo Th tư ng Chính ph vi c th c hi n các gi i pháp t ng bư c kh c ph c ùn t c giao thông và các quy nh liên quan nêu t i Ngh quy t này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - UB An toàn giao thông Qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo;
  5. - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản