Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX do Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TH NH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 16/2008/NQ-H ND Bình Th nh, ngày 12 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2009 T I KỲ H P TH 12 H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH KHÓA IX (T NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 N NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008) H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH KHÓA IX - KỲ H P TH 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; T i kỳ h p l n th 12, qua xem xét các báo cáo, t trình c a Thư ng tr c và các Ban c a H i ng nhân dân qu n; các báo cáo và t trình c a y ban nhân dân qu n và các cơ quan h u quan, bài phát bi u c a y ban M t tr n T qu c qu n, các t ng h p ý ki n c tri, qua th o lu n c a i bi u H i ng nhân dân qu n khóa IX, QUY T NGHN: Nh t trí v i các báo cáo và t trình v ho t ng c a H i ng nhân dân qu n; Nh t trí ánh giá tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i năm 2008, nhi m v ch tiêu và gi i pháp năm 2009 ã nêu trong báo cáo c a y ban nhân dân qu n và các cơ quan h u quan. H i ng nhân dân qu n nh n m nh m t s n i dung sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V NĂM 2008: Năm 2008 tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng trên a bàn qu n ti p t c ư c n nh, gi v ng và t ng bư c phát tri n. T s t p trung ch o c a Qu n y, i u hành c a y ban nhân dân qu n, nh ng n l c c g ng c a các ban - ngành, oàn th nên các ch tiêu mà ngh quy t H i ng nhân dân qu n ra trong năm u t và vư t, c th : - Giá tr s n xu t công nghi p và ti u th công nghi p trên a bàn ư c th c hi n t 103,7% so k ho ch, tăng 10,37% so năm 2007. - Doanh thu thương m i - d ch v ư c th c hi n t 129,3% k ho ch và tăng 57% so năm 2007.
  2. - Thu thu ư c th c hi n t 131,74% d toán và tăng 46,58% so năm 2007. - T ng thu ngân sách qu n ư c th c hi n năm 2008 t 133,36% k ho ch năm, tăng 37% so v i cùng kỳ năm 2007. - T ng chi ngân sách qu n ư c th c hi n năm 2008, t 103,12% d toán pháp l nh, tăng 7,88% so v i th c hi n năm 2007. - T l h c sinh t t nghi p năm h c 2007 - 2008 t t l cao, trong ó ti u h c t 99,92% (tăng 0,56% so v i năm trư c), trung h c cơ s t 99,63% (tăng 0,5% so v i năm trư c). - Gi i quy t vi c làm cho 14.124 lao ng, t 100,89% k ho ch. - T l tr dư i 5 tu i suy dinh dư ng toàn qu n là 6,5%; tr trong tu i ư c tiêm ch ng ng a các lo i b nh theo quy nh t 100% k ho ch năm. - So v i k ho ch năm 2008, khu ph văn hóa t 68,5%, tăng 3,5%; t dân ph văn hóa t 74,98%, tăng 4,98%; công s văn minh - s ch p - an toàn t 78,70%, tăng 13,7%. Nhìn chung năm 2008, tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i ti p t c ư c phát tri n, giá tr s n xu t và doanh thu thương m i tăng so v i năm 2007; qu n lý ô th t ng bư c có s chuy n bi n, tăng cư ng l p l i tr t t k cương trong xây d ng, qu n lý nhà t, tr t t an toàn giao thông, công tác xây d ng i s ng văn hóa cơ s có nhi u chuy n bi n tích c c; ch o i u hành và c i cách hành chính c a chính quy n có nhi u ti n b , ng d ng có hi u qu công ngh thông tin trong công tác qu n lý nhà nư c. ã t ch c thí i m mô hình ch phiên k t h p v i êm văn ngh gây qu xã h i tình thương năm 2008. Ngoài nh ng m t t ư c nêu trên, tình hình kinh t - xã h i an ninh qu c phòng trên a bàn qu n v n còn h n ch như: còn nhi u công trình tr ng i m chưa kh i công th c hi n, trong ó có nguyên nhân là t u năm do bi n ng giá c v t tư xây d ng tăng cao ph i i u ch nh l i d toán công trình; quy ho ch chi ti t 1/2000 v n chưa hoàn thành; gi i quy t h sơ cho ngư i dân trên lĩnh v c nhà t v n còn t n ng, tr h n; “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” chưa có bi n pháp x lý tri t các trư ng h p kinh doanh l n chi m lòng, l ư ng làm nh hư ng n tr t t an toàn giao thông và v sinh môi trư ng; vi c thi công các công trình v sinh môi trư ng có rào ch n gây ùn t c giao thông. Tình hình t n n ma túy di n bi n ph c t p, tình hình t i ph m tu i thanh thi u niên và m c ph m t i ngày càng nghiêm tr ng. II. NHI M V VÀ CH TIÊU CH Y U NĂM 2009: A. M T S CH TIÊU CH Y U: - Giá tr s n xu t CN - TTCN tăng t 7% tr lên so v i năm 2008; doanh thu thương m i - d ch v tăng t 18% tr lên so v i năm 2008. Hoàn thành và có k ho ch tri n khai th c hi n “ án quy ho ch phát tri n kinh t trên a bàn qu n n năm 2020” trong năm 2009.
  3. - Ph n u thu thu vư t 9% so v i d toán Pháp l nh. Thu ngân sách nhà nư c tăng 10% so v i th c hi n năm 2008. - Nâng cao hi u qu trên các m t v “Năm 2009 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”. - Hoàn thành vi c l p và i u ch nh quy ho ch chi ti t 1/2000 t t c các phư ng. - Kh i công xây d ng các công trình: + Trư ng Ti u h c C u Long (phư ng 22) + Trư ng Ti u h c B Văn àn (phư ng 6) + Trư ng Trung h c cơ s inh B Lĩnh + Tr s y ban nhân dân các phư ng 1, 2, 3, 22 và 25. - Hoàn thành th t c kh i công: Trư ng Ti u h c Bình L i Trung, THCS Bình L i Trung, THPT Bình L i Trung (phư ng 13), d án thoát nư c Phan Văn Hân (phư ng 17) - Ti p t c hoàn ch nh các th t c pháp lý tri n khai th c hi n d án xây d ng 500 căn h chung cư bán cho ngư i có thu nh p th p; hoàn thành công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng các d án Trư ng Cán b thành ph (phư ng 12), d án c u Th Thiêm (phư ng 22), d án ư ng n i Tân Sơn Nh t - Bình L i - Vành ai ngoài (phư ng 13), d án tuy n Metro B n Thành - Su i Tiên (Phư ng 19 và 22). K t thúc công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng d án Khu dân cư Bình Hòa. - Th c hi n t t công tác b i thư ng, h tr di d i giao m t b ng cho ơn v u tư xây d ng trung tâm thương m i và cao c t i ch Văn Thánh, xây d ng Trung tâm thương m i ch Thanh a. - T p trung th c hi n các gi i pháp ch ng ng p, ch ng s t l , ch ng l n chi m và n o vét các kênh, r ch khai thông dòng ch y, b o v t t môi trư ng. - Chương trình “Gi m nghèo” c a qu n s ph n u n cu i năm 2009 có 14,46% trong t ng s 5.534 h trong chương trình t ư c m c thu nh p trên 12 tri u ng/ngư i/năm. - Ph n u gi m t l sinh con th ba xu ng 0,15% so v i năm 2008, làm t t công tác phòng, ch ng các lo i d ch b nh trên a bàn qu n. - Ph n u xây d ng 1 phư ng t chuNn văn hóa, 65% khu ph văn hóa, 75% t dân ph văn hóa, trên 80% gia ình văn hóa và 80% công s t chuNn văn minh - s ch p - an toàn. - Hoàn thành ch tiêu tuy n nghĩa v quân s năm 2009; xây d ng l c lư ng t v mb o s lư ng, ch t lư ng t ch tiêu quy nh. Hoàn thi n b sung và th c hi n t t k ho ch phòng th trên a bàn qu n
  4. - Gi m ph m pháp hình s t 10% tr lên so v i năm 2008, t l i u tra phá án tt 60% tr lên. B. NHI M V VÀ CÁC GI I PHÁP CH Y U 1. V kinh t : Có k ho ch ch ng hàng gian, hàng gi , hàng kém ch t lư ng và hành vi u cơ tích tr , nâng giá; kêu g i u tư g n v i Ny nhanh t c ô th hóa và phát tri n văn hóa xã h i. Th c hi n t t vi c liên thông c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và c p mã s thu . T ch c t t các cu c i tho i v i doanh nghi p. - Ti p t c s p x p và n nh s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p theo quy ho ch và ki m tra vi c di d i các cơ s s n xu t ô nhi m môi trư ng theo k ho ch c a thành ph . - T o i u ki n cho các nhà u tư tham gia phát tri n s n xu t kinh doanh, u tư th c hi n các d án, công trình ph c v i s ng dân sinh trên a bàn qu n; khuy n khích phát tri n kinh t h p tác xã và kinh t tư nhân; thành l p liên hi p h p tác xã qu n, th c hi n t t công tác h u ki m. - Xây d ng và tri n khai k ho ch th c hi n án phát tri n các c m kinh t trên a bàn qu n. Hoàn thành vi c gi i phóng m t b ng kh i công d án Trung tâm thương m i và cao c văn phòng t i Văn Thánh, Trung tâm thương m i d ch v Thanh a; hoàn thi n th t c và kêu g i u tư d án ch nh trang xây d ng ch Bà Chi u; ti p t c ôn c th c hi n xong th t c pháp lý thu h i t kêu g i u tư d án Siêu th inh B Lĩnh. - Ti p t c t ch c t t mô hình ch phiên năm 2009. Tri n khai th c hi n có k t qu quy ho ch m ng lư i ch trên a bàn qu n, có bi n pháp ch ng tái l n chi m ch t phát. Th c hi n quy ho ch ngành ngh ; kiên quy t ch n ch nh ho t ng kinh doanh d phát sinh t n n xã h i. 2. V xây d ng cơ b n và qu n lý ô th : T p trung ưu tiên u tư xây d ng trư ng l p t chuNn; các công trình ch ng ng p, tr s y ban nhân dân các phư ng và các tr m y t phư ng t chuNn. + Rà soát l i ti n th c hi n các d án, công trình tr ng i m c a qu n, xác nh nh ng nhi m v và yêu c u c p thi t t p trung tri n khai. + Hoàn thành vi c phê duy t án quy ho ch 1/2000 t t c các phư ng, quy ho ch h m và các quy ho ch ngành (VHTT-TDTT và y t ). Tăng cư ng x lý l n chi m t công, xây d ng trái phép, nh t là i v i t công, sông, r ch. + Ph i h p các ngành ch c năng thành ph Ny nhanh ti n th c hi n các d án, công trình; ti p t c rà soát các d án không kh thi, d án kéo dài có gi i pháp c th .
  5. + Th c hi n ng d ng có hi u qu ph n m m công ngh thông tin a lý (GIS) trong qu n lý nhà nư c Ny nhanh ti n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ; ng th i tri n khai th c hi n vi c liên thông c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t , kê khai thu - tính thu v i các phư ng và Chi c c Thu . + i v i các trư ng h p nhà mua c a các d án và chung cư chưa ư c c p ch quy n v i nhi u lý do khác nhau, y ban nhân dân qu n có trách nhi m làm vi c v i ch u tư gi i quy t cho dân; i v i lô ABC (phư ng 22), s m có văn b n ki n ngh thành ph gi i quy t d t i m. Hoàn thành cơ b n vi c bán nhà thu c s h u nhà nư c trên a bàn qu n. 3. V Văn hóa - xã h i: + V giáo d c ào t o: - Xây d ng k ho ch b i dư ng và phát tri n tài năng tr . Tri n khai th c hi n quy ho ch m ng lư i trư ng, l p; i u ch nh l i s trư ng cho phù h p quy ho ch. Th c hi n t t ch năm h c 2008 - 2009 “Trư ng h c thân thi n - h c sinh tích c c”. - Quy ho ch s p x p l i i ngũ cán b qu n lý ngành và giáo viên trên cơ s chuyên môn hóa. Ny m nh vi c th c hi n công tác xã h i hóa lĩnh v c giáo d c và ào t o. Ph n u t 80% trư ng h c có i s ng văn hóa t t. - Hư ng d n các trung tâm h c t p c ng ng (phư ng 13, 21, 25, 28) ho t ng có hi u qu . Duy trì và nâng cao ch t lư ng xóa mù ch và ph c p t t c các b c h c. - Tri n khai chuNn b t t các i u ki n chuy n i Trung tâm d y ngh thành Trư ng trung c p ngh . +V yt : - Qu n lý và hư ng d n m ng lư i y t tư nhân ho t ng úng pháp lu t. T p trung trang b cơ s v t ch t trang thi t b y t cho các tr m y t phư ng, Trung tâm Y t D phòng và B nh vi n qu n. Quan tâm vi c khám ch a b nh cho ngư i nghèo và tr em dư i 6 tu i; th c hi n t t chương trình y t qu c gia và các chương trình y t tr ng i m. Duy trì các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS và ph i h p phòng, ch ng các d ch b nh, ng c th c phNm. - B sung bác sĩ cho nh ng phư ng còn thi u m b o 100% các tr m y t phư ng có bác sĩ, n h sinh. Kh i công xây d ng tr m y t phư ng 2, 21 t chuNn. + V văn hóa thông tin - Th d c th thao: - Ny nhanh ti n tri n khai quy ho ch c i t o nâng c p Trung tâm Văn hóa hi n h u; t o i u ki n các t i m văn hóa khu ph và các i m th d c th thao s n có ho t ng có hi u qu . Ti n hành c i t o ch nh trang Trung tâm Th d c th thao qu n, hoàn thành xây d ng h bơi i ng, ph n u ưa vào s d ng trong quý I năm 2009.
  6. - Có k ho ch trùng tu các di tích l ch s ; di tích nhà c a c h c gi Vương H ng S n. - Ti p t c th c hi n có hi u qu phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”. + V xã h i: - Th c hi n d án Qu qu c gia gi i quy t vi c làm t2t ng. - Ph n u tăng ngu n Qu xóa ói gi m nghèo 700 tri u ng; ch ng tái nghèo, xây d ng và tri n khai th c hi n chương trình gi m h nghèo giai o n 2009 - 2015 (ch tiêu 12 tri u ng/ngư i/năm). - Ny m nh các ho t ng b o v , chăm sóc, giáo d c tr em và công tác dân s - k ho ch hóa gia ình; m b o m c tiêu gi m sinh và các n i dung chi n lư c gia ình Vi t Nam t 2005 - 2010. - Th c hi n t t vi c chăm lo cho các di n chính sách và dân nghèo; qu n lý ch t ch ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng. 4. V th c hi n xây d ng n p s ng văn minh ô th : - T p trung tri n khai th c hi n “Năm 2009 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”; th c hi n có hi u qu các chương trình tr ng tâm “B o m tr t t an toàn giao thông ư ng b ”; “Toàn dân tham gia b o v môi trư ng”, “Vì ư ng ph không rác”, “Xây d ng ý th c văn minh nơi công c ng” g n ch t v i phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư”. Phát huy dân ch và tinh th n t qu n c a nhân dân, t ch c th c hi n t t quy ư c T dân ph . - Xây d ng công s văn minh, hi n i, chú tr ng xây d ng tác phong văn minh trong giao ti p hành chính và th c thi công v c a cán b , công ch c và ngư i lao ng. ng th i Ny nhanh ti n xây d ng tr s các y ban nhân dân phư ng. 5. V công tác n i chính: - Ti p t c gi v ng n nh an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, xây d ng n n qu c phòng toàn dân, th tr n an ninh nhân dân, xây d ng qu n thành khu v c phòng th v ng ch c. T ch c di n t p DT-09 t k t qu t t. - Hoàn thành ch tiêu giao quân nghĩa v quân s 2 c p (qu n và phư ng) xây d ng l c lư ng dân quân t v m b o ch t lư ng và ch tiêu theo quy nh. - Có k ho ch, bi n pháp t n công các lo i t i ph m chuy n hóa các khu v c, a bàn tr ng i m, ph n u kéo gi m ph m pháp hình s . - T ch c t t các cu c thanh tra, ki m tra trên các lĩnh v c; t p trung hơn n a công tác ti p dân gi i quy t khi u n i t cáo, t ch c h i ngh chuyên tìm gi i pháp, ph n u gi i quy t 80 - 90% s ơn, thư khi u n i úng th i gian quy nh.
  7. - Th c hi n x lý vi ph m hành chính m b o úng pháp lu t, úng thNm quy n. T p trung công tác ki m tra, ôn c vi c th c hi n các quy t nh x lý vi ph m hành chính c a qu n và thành ph . 6. C i cách hành chính: - Ti p t c nâng cao hi u qu vi c ng d ng công ngh thông tin trong công tác qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c và công tác ch o i u hành c a y ban nhân dân qu n. Tri n khai th c hi n n i m ng ph n m m công ngh thông tin và quy trình ISO liên thông v i các y ban nhân dân qu n, phư ng. Th c hi n có hi u qu H th ng qu n lý ch t lư ng ISO i v i các lĩnh v c, cung c p d ch v hành chính t t nh t n công dân. Ph n u 80% các lĩnh v c có liên quan n ngư i dân u ph i có quy trình gi i quy t c th , công khai y và ư c th c hi n nghiêm túc. - Th c hi n có hi u qu chương trình “Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí”, Chương trình c i cách hành chính, Chương trình hành ng phòng, ch ng tham nhũng. Xây d ng quy ch th c hi n ch công v và thanh tra công v . III. T CH C TH C HI N: - H i ng nhân dân qu n giao cho y ban nhân dân qu n có k ho ch t ch c th c hi n có hi u qu Ngh quy t này. - Thư ng tr c, các Ban H i ng nhân dân qu n, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân qu n ph i h p ho t ng, tăng cư ng giám sát, ch n ch nh k p th i các thi u sót, ch m tr c a y ban nhân dân qu n, các cơ quan h u quan m b o vi c th c hi n Ngh quy t. - ngh y ban M t tr n T qu c qu n và các t ch c thành viên c a y ban M t tr n T qu c qu n tăng cư ng tuyên truy n giáo d c, làm t t vai trò giám sát, ph i h p ch t ch v i các cơ quan nhà nư c, ng viên các t ng l p nhân dân tham gia th c hi n th ng l i Ngh quy t H i ng nhân dân qu n. - H i ng nhân dân qu n kêu g i các t ng l p nhân dân, cán b , chi n sĩ các ngành, các c p nêu cao tinh th n trách nhi m, oàn k t phát huy tính năng ng, sáng t o, c n ki m, ra s c ph n u th c hi n t t nhi m v kinh t - xã h i năm 2009 c a qu n. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân qu n Bình Th nh khóa IX thông qua t i kỳ h p thư ng l l n th 12 ngày 12 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH inh Th Lang
Đồng bộ tài khoản