Nghị quyết số 17/2000/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 17/2000/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 17/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2000 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 17/2000/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2000/NQ-CP Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2000 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 17/2000/ NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2000PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 10 NĂM 2000 Trong 2 ngày 30, 31 tháng 10 năm 2000, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 10, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph ã nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình Báo cáo "Tình hình th c hi n Lu t Doanh nghi p trong 10 tháng u năm 2000". Chính ph ã t ch c tri n khai th c hi n Lu t Doanh nghi p ngay t khi Lu t có hi u l c và coi ó là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm c a Chính ph trong năm 2000, v a có ý nghĩa kinh t , v a là khâu t phá trong chương trình c i cách hành chính. n nay, vi c th c hi n ã t ư c nh ng k t qu quan tr ng bư c u; ho t ng s n xu t, kinh doanh trong c nư c có nh ng chuy n bi n tích c c. Tuy v y, quá trình tri n khai th c hi n Lu t Doanh nghi p v n còn không ít khó khăn, c n tr : h th ng văn b n pháp lu t v kinh doanh chưa ng b ; k lu t hành chính chưa nghiêm; s c ỳ c a b máy hành chính các c p và m t b ph n cán b công ch c còn l n; v n còn tình tr ng gây phi n hà, sách nhi u i v i cơ s ; chưa ch ng thay i phương th c qu n lý cho phù h p v i ch trương c i cách hành chính... Chính ph nh t trí thông qua Báo cáo này và yêu c u các B , ngành và a phương ti p t c quán tri t, i m i nh n th c, ch o th c hi n y Lu t Doanh nghi p. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tư pháp và Văn phòng Chính ph trình Th tư ng Chính ph ban hành trong tháng 11 năm 2000 Ch th v vi c th c hi n 5 nhóm công vi c ã nêu trong Báo cáo nói trên nh m ti p t c Ny m nh tri n khai Lu t Doanh nghi p. B K ho ch và u tư chuNn b n i dung Chính ph t ch c H i ngh sơ k t, ki m i m tình hình 1 năm thi hành Lu t Doanh nghi p. 2. Chính ph ã nghe Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình án " X lý n và tài s n t n ng c a các t ch c tín d ng". Chính ph th ng nh t nh n nh: tình tr ng n quá h n, n khó òi, n x u t n ng trong h th ng Ngân hàng hi n nay r t l n, kéo dài qua nhi u năm và gây h u qu x u cho ho t ng c a n n kinh t . Tình hình trên có nhi u nguyên nhân, trong ó có nguyên nhân v ch t lư ng ho t ng c a h th ng Ngân hàng còn nhi u y u kém. gi i quy t d t i m tình tr ng này, lành m nh hoá ho t ng c a h th ng Ngân hàng, góp ph n n nh và tăng trư ng n n kinh t , òi h i ph i có quy t tâm cao, gi i pháp c th và bư c i thích h p.
  2. Giao Ngân hàng Nhà nư c ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Tư pháp và Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và các i bi u d h p, ti n hành phân lo i các kho n n và xu t gi i pháp x lý nh ng kho n n ó; ng th i s p x p l i doanh nghi p nhà nư c và cơ c u l i tài chính, t ch c qu n lý, phương hư ng ho t ng... giúp doanh nghi p có n quá h n v i Ngân hàng có th tr ư c n ; b sung hoàn ch nh án l p t ch c qu n lý tài s n (ho c t ch c mua bán n t n ng) trình Th tư ng Chính ph xem xét, trong quý 1 năm 2001 ph i tri n khai th c hi n ư c án này. 3. Chính ph ã nghe B trư ng, Trư ng Ban T ch c- Cán b Chính ph , U viên thư ng tr c Ban Ch o C i cách hành chính c a Chính ph trình Báo cáo tình hình th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v c i cách hành chính. Th i gian qua, Chính ph ã t p trung ch o công tác này, chú tr ng c i cách th ch , ban hành các văn b n pháp quy nh m nâng cao hi u l c ch o i u hành; rà soát l i ch c năng, nhi m v c a các B , ngành và a phương, phát hi n nh ng ch ng chéo, b t h p lý c a các cơ quan hành chính, gi i th và i u ch nh nhi u t ch c tư v n, ph i h p liên ngành. Tuy nhiên, so v i òi h i c a công cu c i m i, s ch o c a Chính ph v c i cách hành chính chưa m c c n thi t. Nh n th c và quy t tâm c i cách hành chính c a các c p, các ngành chưa tri t , chưa úng t m, nên k t qu t ư c chưa cao. Nhi m v c i cách hành chính năm 2001 c n t p trung vào vi c so n th o, ban hành các văn b n pháp quy thu c thNm quy n c a Chính ph và các B . Trư c m t x lý d t i m nh ng lo i công vi c ch ng chéo v ch c năng, nhi m v gi a các B , ngành, rà soát quy t nh s m nh ng ph n vi c có th phân c p ngay cho B và UBND c p t nh. T p trung ch o, th c hi n t t Chương trình xây d ng Lu t và Pháp l nh c a Qu c h i, nh t là nh ng th ch ph c v cho phát tri n l c lư ng s n xu t, ph c v nhân dân và doanh nghi p, th c hi n Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 2001-2010 ng th i khNn trương chuNn b trình D án Lu t s a i, b sung Lu t T ch c Chính ph , Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân, t o bư c chuy n m i trong phân công, phân c p cho chính quy n a phương. Ti p t c Ny m nh c i cách th t c hành chính, tháo g vư ng m c, phát huy n i l c, t o m i i u ki n thu n l i v s n xu t và i s ng cho nhân dân và doanh nghi p. Nghiên c u s a i các cơ ch v qu n lý t ch c và biên ch , qu n lý tài chính, thí i m chính sách khoán biên ch và kinh phí hành chính, xây d ng và ki n toàn i ngũ cán b công ch c, c i ti n ch làm vi c, h i h p và gi y t hành chính. Th c hi n nghiêm túc Quy ch dân ch và công khai hoá tài chính. Giao Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph khNn trương chuNn b án c i cách hành chính năm 2001, trình Chính ph xem xét vào cu i năm 2000. 4. Chính ph nghe T ng Thanh tra Nhà nư c trình Báo cáo công tác gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân quý III năm 2000 và k t qu bư c u c a 5 oàn công tác liên ngành c a Chính ph . Trong quý 3 năm 2000, tình hình khi u n i t cáo c a công dân v n di n bi n ph c t p, s lư ng các oàn ông ngư i t p trung m t s nơi thu c các cơ quan ng, chính quy n tăng cao. Chính ph ã t ch c h p v i Ch t ch UBND 18 t nh Nam B
  3. ki m i m trách nhi m, ánh giá tình hình và k t qu gi i quy t khi u n i t cáo trong th i gian qua và nh ng ch trương, bi n pháp ch o trong th i gian t i trên a bàn. Ti p ó, Chính ph ã thành l p 6 oàn công tác liên ngành do các ng chí B trư ng, T ng c c trư ng ph trách ki m tra, ôn c, xem xét gi i quy t khi u ki n, nh t là các khi u ki n ông ngư i, ph c t p và t n ng kéo dài 21 t nh, thành ph . Cùng v i s n l c c a các c p, các ngành, nhi u v khi u ki n ông ngư i, dai d ng và ph c t p ã ư c gi i quy t, gi m b t s căng th ng, b c xúc t i các a phương, góp ph n n nh tr t t xã h i, ư c nhân dân ng tình. Bư c u ã nâng cao ư c nh n th c, trách nhi m c a lãnh o a phương i v i công tác gi i quy t khi u ki n, c ng c lòng tin c a nhân dân v i ng và chính quy n các c p. Th i gian t i, c n Ny m nh công tác ki m tra, gi i quy t khi u n i t cáo t t c các t nh, thành ph theo hư ng gi i quy t d t i m v vi c t cơ s theo úng thNm quy n và trách nhi m ư c giao. Thi hành k lu t nh ng cán b thi u tinh th n trách nhi m, vi ph m quy n dân ch c a nhân dân, l i d ng ch c quy n làm trái pháp lu t. Giao T ng Thanh tra Nhà nư c t ch c b ph n cán b chuyên trách ki m tra vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh c a các oàn công tác liên ngành c a Trung ương và hoàn ch nh báo cáo v k t qu ho t ng c a các oàn 21 t nh, thành ph báo cáo B Chính tr . Giao Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c các oàn công tác liên ngành c a a phương ki m tra và cùng v i cơ s gi i quy t khi u n i, t cáo, nh m n nh tình hình các a phương. 5. Chính ph ã xem xét Báo cáo tình hình kinh t - xã h i tháng 10 và 10 tháng năm 2000 do B K ho ch và u tư chuNn b . Mư i tháng qua, tình hình kinh t - xã h i t nư c ti p t c phát tri n theo hư ng tích c c: s n xu t công nghi p, xu t khNu, d ch v , thu ngân sách ... duy trì ư c t c tăng trư ng khá. Tuy nhiên, do lũ l t kéo dài ng b ng sông C u Long và thiên tai x y ra m t s nơi khác ã gây thi t h i nghiêm tr ng cho n n kinh t và i s ng c a nhân dân. ng bào c nư c ã nêu cao truy n th ng oàn k t, tương thân tương ái, h tr l n nhau vư t qua m i khó khăn, s m n nh s n xu t và i s ng. Các lĩnh v c s n xu t công nghi p, xu t khNu thu s n và d ch v ti p t c có t c tăng khá. Kim ng ch xu t khNu 10 tháng năm 2000 tăng 26,4% so v i cùng kỳ. Th c hi n v n u tư t ngân sách 10 tháng t 78% k ho ch năm; v n tín d ng u tư phát tri n th c hi n cho vay các d án u tư 10 tháng t th p, b ng 55% k ho ch năm; v n u tư tr c ti p nư c ngoài th c hi n 10 tháng là 150 tri u USD, b ng 88% so v i cùng kỳ năm 1999. T ng thu ngân sách n ngày 15 tháng 10 năm 2000 ư c t 88,5% d toán năm; t ng chi ngân sách b ng 76,9% d toán năm. Giá c hàng hoá tiêu dùng và d ch v tháng 10 tăng 0,1% so v i tháng trư c. V xã h i, công tác phòng ch ng d ch b nh, chăm sóc s c kho nhân dân t k t qu t t, nh t là nh ng vùng b lũ l t. Ngành Giáo d c - ào t o ang t p trung ch n ch nh các v n b c xúc c a ngành như d y thêm, h c thêm, ki m tra văn b ng ch ng ch , tinh gi m chương trình, quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c, Cao ng, i u ch nh chương trình h c cho h c sinh vùng lũ l t.
  4. Chính ph cho r ng: vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t s 11/ 2000/ N - CP v m t s gi i pháp i u hành k ho ch phát tri n kinh t - xã h i trong 6 tháng cu i năm 2000 tuy ã làm ư c nhi u vi c song v n còn ch m. Vì v y, th i gian t i ph i t p trung làm quy t li t các công vi c sau ây: rà soát l i các nhi m v ư c giao, Ny nhanh ti n th c hi n; nhanh chóng tri n khai các k t lu n c a Th tư ng Chính ph t i H i ngh u tư xây d ng cơ b n năm 2000; khNn trương kh c ph c h u qu thiên tai n nh s n xu t và i s ng nhân dân; ti p t c tri n khai các bi n pháp h n ch gi m giá hàng tiêu dùng. 6. Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m U ban qu c gia dân s và k ho ch hoá gia ình trình "Chi n lư c dân s Vi t Nam 2001 - 2010". Trong nh ng năm g n ây, công tác dân s và k ho ch hoá gia ình ã t ư c nh ng k t qu áng khích l , góp ph n vào thành t u chung trong tăng trư ng kinh t và phát tri n xã h i. Tuy nhiên, ch t lư ng dân s còn th p, m c sinh nh ng gia ình nghèo, vùng nghèo còn cao, cơ c u dân s chưa h p lý... Chính ph nh t trí thông qua án và giao B trư ng, Ch nhi m U ban qu c gia dân s và k ho ch hoá gia ình ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và các i bi u d h p, b sung hoàn thi n án, nh t là các gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng dân s , trình Th tư ng Chính ph phê duy t t ch c th c hi n. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản