Nghị quyết số 17/2001/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
7
download

Nghị quyết số 17/2001/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 17/2001/NQ-HĐ về việc khen thưởng đối với Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành, để bổ sung, sửa đổi một số điểm của Nghị quyết số 77/1998/NQ-HĐ ngày 23/7/1998 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI ban hành quy chế tạm thời vể khen thưởng đối với Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội(HĐND Thành phố Hà Nội khóa XII, kỳ họp thứ 5, từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 17/2001/NQ-HĐ

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số : 17/2001/NQ-HĐ Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2001 NGHN QUYẾT BỔ SUNG, SỬA ĐỔI 1 SỐ ĐIỂM CỦA N GHN QUYẾT SỐ 77/1998/N Q-HĐ N GÀY 23/7/1998 CỦA HĐN D THÀN H PHỐ KHOÁ XI BAN HÀN H QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ KHEN THƯỞN G ĐỐI VỚI HĐN D CÁC CẤP THÀN H PHỐ HÀ N ỘI. (HĐN D THÀN H PHỐ HÀ N ỘI KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 5, TỪ N GÀY 16 ĐẾN N GÀY 18/7/2001) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XII Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi). Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp. Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ. Xét tờ trình số 74 TTr/TT ngày 12/7/2001 của Thường trực HĐND thành phố; QUYẾT NGHN I/ Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐN D thành phố về việc bổ sung, sửa đổi 1 số điểm của Quy chế tạm thời về công tác khen thưởng đối với HĐN D các cấp thành phố Hà N ội ban hành kèm theo N ghị quyết số 77/1998/N Q-HĐ của HĐN D Thành phố khoá XI, nhiệm kỳ 1994-1999 như sau: 1- Mục II, khoản 2 về hình thức khen thưởng bổ sung như sau: Hội đồng nhân dân Thành phố xét tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc nhất dẫn đầu khối HĐN D quận, huyện, phường, xã, thị trấn. 2- Mục III, khoản 1 về thẩm quyền, số lượng khen thưởng được sửa đổi, bổ sung như sau: Chủ tịch HĐN D thành phố tặng bằng khen và cờ thi đua cho tập thể và cá nhân từ cấp thành phố đến phường, xã, thị trấn đạt thành tích xuất sắc trong công tác của HĐN D theo số lượng sau: a/ Đối với tập thể: Cấp thành phố: xét tặng 3 bằng khen cho tập thể. Cấp quận, huyện: + Xét tặng 5 bằng khen cho tập thể.
  2. + Xét tặng 01 cờ thi đua xuất sắc cho HĐN D 01 quận là đơn vị dẫn đầu khối quận. + Xét tặng 01 cờ thi đua xuất sắc cho HĐN D 01 huyện là đơn vị dẫn đầu khối huyện. Cấp phường, xã: - Xét tặng 12 bằng khen cho tập thể. - Xét tặng 01 cờ thi đua xuất sắc cho HĐN D 01 phường là đơn vị dẫn đầu khối phường. - Xét tặng 01 cờ thi đua xuất sắc cho HĐN D 01 xã (hoặc thị trấn) là đơn vị dẫn đầu khối xã. b/ Đối với cá nhân: - Cấp thành phố: xét tặng 40 bằng khen cho đại biểu HĐN D Thành phố và cộng tác viên của HĐN D thành phố. - Cấp Quận, huyện, phường, xã: HĐN D mỗi quận, huyện được giới thiệu 06 đại biểu HĐN D cấp mình và giới thiệu 02 đại biểu HĐN D cấp xã, phường, thị trấn để HĐN D Thành phố xét tặng bằng khen. 3- Mục IV khoản 1 về thời gian khen thưởng được sửa đổi như sau: - HĐN D thành phố xét khen thươnggr đối với HĐN D các cấp 2 lần trong một nhiệm kỳ, thời gian xét khen thưởng vào giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ. - HĐN D cấp quận, huyện, phường, xã, thị trấn xét khen thưởng hàng năm. II/ Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội giao Thường trực HĐN D, UBN D, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố hường dẫn thực hiện N ghị quyết này đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của N hà nước và thành phố về công tác thi đua khen thưởng. T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TNCH Phùng Hữu Phú
Đồng bộ tài khoản