Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
66
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Hóc Môn do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N HÓC MÔN c l p – T do – H nh phúc ------ ------------ S : 17/2007/NQ-H ND Hóc Môn, ngày 18 tháng 12 năm 2007 NGHN QUY T V PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH HUY N HÓC MÔN H I NG NHÂN DÂN HUY N HÓC MÔN KHÓA IX, KỲ H P L N TH 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 15/2007/N -CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph v phân lo i ơn v hành chính c p t nh và c p huy n; Trên cơ s xem xét T trình s 1339/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân huy n Hóc Môn, qua ý ki n th o lu n óng góp c a các i bi u, QUY T NGHN: i u 1. Th ng nh t theo T trình s 1339/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân huy n Hóc Môn v phân lo i ơn v hành chính huy n Hóc Môn là ơn v hành chính lo i II. i u 2. H i ng nhân dân huy n Hóc Môn giao y ban nhân dân huy n Hóc Môn hoàn ch nh th t c pháp lý trình y ban nhân dân thành ph H Chí Minh quy t nh phân lo i ơn v hành chính c p huy n. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân huy n Hóc Môn khóa IX, kỳ h p l n th 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2007./. CH TNCH Tr n Văn Gi a
Đồng bộ tài khoản