Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về việc tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN c l p - T do - H nh phúc HUY N C CHI ----- ----- S : 17/2008/NQ-H ND C Chi, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V T NG QUY T TOÁN NGÂN SÁCH HUY N NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN HUY N C CHI KHÓA IX - KỲ H P TH 14 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh quy t s 17/NQ-H ND ngày 14 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân huy n v nhi m v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2008; Xét báo cáo c a y ban nhân dân huy n v công khai quy t toán ngân sách năm 2007, báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i; ý ki n c a các v i bi u H i ng nhân dân huy n, QUY T NGHN: i u 1. Phê chuNn t ng quy t toán ngân sách huy n năm 2007 như sau: 1. V thu ngân sách: 1.1. T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn là 165.683 tri u ng, t 131% theo ch tiêu pháp l nh năm 2007. Có nhi u kho n thu t t l r t cao như: Thu khác t 1.007%; phí, l phí t 468%. Có 02 kho n thu không t ch tiêu là thu công thương nghi p t 98% và thu thu nh p t 68%. 1.2. T ng thu ngân sách huy n là 384.863 tri u ng, t 138% d toán năm 2007. Trong ó: - Các kho n thu 100% và t l %: 113.757 tri u ng. - Thu b sung t ngân sách thành ph : 264.203 tri u ng. - Thu các kho n qu n lý qua ngân sách: 46.969 tri u ng. 1.3. T ng thu ngân sách xã, th tr n: 71.707 tri u ng. Trong ó:
  2. - Các kho n thu 100% và t l %: 32.470 tri u ng. - Thu b sung t ngân sách huy n: 37.115 tri u ng. - Thu chuy n ngu n ngân sách năm trư c chuy n sang: 2.121 tri u ng. 2. V chi ngân sách: 2.1. T ng chi ngân sách huy n là 382.526 tri u ng. Trong ó: - Chi u tư phát tri n: 60.975 tri u ng. - Chi thư ng xuyên: 255.519 tri u ng. 2.2. T ng chi ngân sách xã, th tr n là 61.912 tri u ng. 3. K t dư ngân sách là 2.337 tri u ng. H i ng nhân dân huy n lưu ý y ban nhân dân huy n nh ng v n sau: y ban nhân dân huy n trong i u hành ngân sách ph i m b o úng Lu t Ngân sách Nhà nư c; ph n u chi ngân sách úng d toán ư c duy t, n u phát sinh ph i k p th i báo cáo v i Thư ng tr c và H i ng nhân dân huy n. i u 2. y ban nhân dân huy n căn c vào phê chuNn c a H i ng nhân dân huy n có k ho ch t ch c i u hành ngân sách t t hơn, chú ý các v n sau: - Tăng cư ng công tác qu n lý, ki m tra vi c thu - chi tài chính, m b o úng quy nh, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và s d ng ngân sách có hi u qu , c n h n ch n m c th p nh t n i dung chi không theo d toán. - Th c hi n công khai tài chính úng quy nh. y ban nhân dân huy n g i báo cáo S Tài chính thành ph quy t toán ngân sách năm 2007 c a huy n theo lu t nh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n khóa IX, kỳ h p th 14 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Tr nh Th Kim Hu
Đồng bộ tài khoản