Nghị quyết số 18/1999/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 18/1999/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 18/1999/NQ-HĐND Về việc công nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân - Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VI do Hội đồng nhân dan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 18/1999/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 18/1999/NQ-H ND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1999 NGHN QUY T V vi c công nh n k t qu b u c H i th m nhân dân - Tòa án nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VI - Căn c vào Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i) ư c Qu c h i thông qua ngày 21/6/1994 ; - Căn c t trình s 770/UBMT ngày 13/12/1999 c a y ban M t tr n T qu c thành ph H Chí Minh gi i thi u ngư i b u H i thNm nhân dân-Tòa án nhân dân thành ph H Chí Minh ; - Căn c vào k t qu ki m phi u b u c H i thNm nhân dân-Tòa án nhân dân thành ph H Chí Minh ; H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VI - KỲ H P TH NH T QUY T NGHN: i u 1.- Công nh n k t qu b u c H i thNm nhân dân-Tòa án nhân dân thành ph H Chí Minh g m 96 Ông, Bà ã ư c các i bi u H i ng nhân dân thành ph b u vào lúc 15 gi 30’ ngày 14 tháng 12 năm 1999 t i kỳ h p l n th nh t H i ng nhân dân thành ph khóa VI (Kèm theo danh sách). i u 2.- Giao trách nhi m cho Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph và Thư ký kỳ h p H i ng nhân dân thành ph hoàn ch nh các văn b n báo cáo lên y ban Thư ng v Qu c h i và Chính ph theo Lu t nh và Thông báo k t qu b u c cho Chánh án Tòa án nhân dân thành ph và y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph bi t./.
  2. Nơi nh n : T/M H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH - UBTVQH } CH TNCH - Th tư ng Chính ph }b/c Huỳnh m - B Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân TP } - Ch t ch UBMTTQ/TP }bi t - Lưu
Đồng bộ tài khoản