Nghị quyết số 18/2000/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 18/2000/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 18/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2000 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 18/2000/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2000/NQ-CP Hà N i , ngày 30 tháng 11 năm 2000 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 18/2000/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2000PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 11 NĂM 2000 Ngày 27 tháng 11 năm 2000, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 11, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph ã nghe án Quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c và cao ng n năm 2010 do B trư ng B Giáo d c và ào t o trình. Trong nh ng năm qua, giáo d c i h c và cao ng ã t ư c m t s thành t u: bư c u áp ng yêu c u ào t o ngu n nhân l c cho s phát tri n kinh t - xã h i; ã hình thành các trư ng a ngành, a lĩnh v c, t ng bư c i u ch nh phân b các trư ng theo a lý và vùng lãnh th ; m t s trư ng ngoài công l p bư c u ho t ng có hi u qu ; cơ ch qu n lý ào t o c a các trư ng t ng bư c ư c i m i... Tuy nhiên, cơ c u ngành ngh và quy mô ào t o i h c, cao ng còn m t cân i l n, ch t lư ng ào t o còn th p, chưa áp ng ư c yêu c u ngày càng cao c a s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c; còn ít cơ s ào t o ch t lư ng cao v công ngh và k thu t viên lành ngh ; s lư ng các trư ng nh , ào t o ơn ngành còn l n và t n m n; i ngũ cán b , gi ng viên ang ng trư c nguy cơ h ng h t c v s lư ng và ch t lư ng; mô hình t ch c, quy mô và cơ ch qu n lý còn b t h p lý... án c n th hi n rõ ch trương xã h i hoá, huy ng m i ngu n l c u tư phát tri n m ng lư i i h c và cao ng; làm rõ hơn các v n v căn c , cơ s xác nh cơ c u, quy mô, b c h c m t cách h p lý; v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c giáo d c i h c; g n nghiên c u khoa h c v i gi ng d y; v xác nh nh ng trư ng và lĩnh v c tr ng i m c n t p trung u tư trong nh ng năm t i, nh t là v công ngh thông tin, công ngh sinh h c, t ng hoá... Giao B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , b sung hoàn ch nh án, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. Chính ph ã nghe B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph cT trình v D án Pháp l nh lưu tr qu c gia; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình bày Báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v D th o Pháp l nh.
  2. Chính ph nh t trí thông qua D án Pháp l nh và giao Ban T ch c - Cán b Chính ph ch trì, ph i h p v i B Tư pháp và Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh D án Pháp l nh, báo cáo Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i. 3. Chính ph ã nghe Báo cáo tình hình kinh t - xã h i tháng 11 và 11 tháng năm 2000 do B trư ng B K ho ch và u tư trình. M c dù lũ l t ng b ng sông C u Long và các t nh duyên h i Mi n Trung ã gây thi t h i n ng n v ngư i và tài s n, nhưng nh s n l c ph n u c a các t ng l p nhân dân, các B , ngành và a phương, tình hình kinh t - xã h i tháng 11 ti p t c có nh ng chuy n bi n tích c c trên nhi u lĩnh v c. S n xu t công nghi p tăng 16,5% so v i cùng kỳ năm 1999, trong ó khu v c qu c doanh tăng 12,5%, ngoài qu c doanh tăng 18,2%. Do th c hi n Lu t Doanh nghi p, nhi u doanh nghi p m i ra i, u tư vào phát tri n s n xu t nên công nghi p ngoài qu c doanh c a nhi u t nh tăng cao. Kim ng ch xu t khNu 11 tháng t 101,4% so v i k ho ch năm, tăng 25,2% so v i cùng kỳ năm 1999. Kim ng ch nh p khNu 11 tháng b ng 104,3% k ho ch năm và tăng 31,8% so v i cùng kỳ năm 1999. Thu ngân sách t khá, có kh năng vư t d toán c năm. Ho t ng tín d ng - ti n t có chuy n bi n tích c c. Các lĩnh v c gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng; dân s k ho ch hoá gia ình; c u tr xã h i và chăm sóc s c kho nhân dân t k t qu t t. Công tác kh c ph c h u qu lũ l t các t nh ng b ng sông C u Long ang ư c tri n khai tích c c theo tinh th n Ngh quy t s 15/2000/NQ-CP c a Chính ph . Tuy nhiên, do th i ti t không thu n, s n lư ng lương th c v mùa c a c nư c ư c t kho ng 8,3 tri u t n, gi m hơn 20 v n t n so v i năm 1999. Ư c th c hi n v n u tư ngân sách t p trung 11 tháng b ng 83,1% so v i k ho ch năm, nhìn chung ti n gi i ngân v n còn ch m; v n u tư tr c ti p nư c ngoài th c hi n 11 tháng ch b ng 93% so v i cùng kỳ năm 1999. hoàn thành t t k ho ch năm 2000, ngoài vi c ti p t c th c hi n các Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP, s 15/2000/NQ-CP, Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương t p trung th c hi n t t vi c kh c ph c h u qu lũ l t, n nh i s ng và phát tri n s n xu t các t nh ng b ng sông C u Long và duyên h i Nam Trung B , b o m gi ng và gieo tr ng k p th i v cho s n xu t v ông - Xuân; Ny nhanh ti n th c hi n các công trình tr ng i m, các công trình hoàn thành trong năm và công trình kh c ph c h u qu thiên tai, Ny m nh gi i ngân các ngu n v n u tư xây d ng cơ b n; khNn trương chuNn b các i u ki n tri n khai th c hi n nhi m v k ho ch - ngân sách năm 2001. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản