intTypePromotion=3

Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về việc danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 - 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN HUY N HÓC c l p - T do - H nh phúc MÔN ------- ----- S : 18/2007/NQ- Hóc Môn, ngày 18 tháng 12 năm 2007 H ND NGHN QUY T V DANH M C U TƯ XÂY D NG VÀ S A CH A NĂM 2007 - 2008 H I NG NHÂN DÂN HUY N HÓC MÔN KHÓA IX, KỲ H P L N TH 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ s xem xét T trình s 1449/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân huy n Hóc Môn v vi c xin phê chu n danh m c u tư xây d ng và s a ch a năm 2007 - 2008; Qua ý ki n th o lu n c a các v i bi u H i ng nhân dân huy n Hóc Môn, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí theo T trình s 1449/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân huy n Hóc Môn v vi c xin phê chuNn danh m c u tư xây d ng và s a ch a năm 2007 - 2008 như sau: - V n ngân sách thành ph phân c p huy n qu n lý: + Công trình th c hi n năm 2007: 26 công trình (có danh m c ính kèm) + Công trình d ki n b trí k ho ch năm 2008: 45 công trình (có danh m c ính kèm). - V n ngân sách huy n: + Công trình th c hi n năm 2007: 46 công trình (có danh m c ính kèm). + Công trình d ki n b trí k ho ch năm 2008: 51 công trình (có danh m c ính kèm). i u 2. H i ng nhân dân huy n giao y ban nhân dân huy n có trách nhi m th c hi n y th t c theo quy nh và báo cáo UBND thành ph và các cơ quan có liên quan theo quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n Hóc Môn khóa IX thông qua t i kỳ h p l n th 9 ngày 18 tháng 12 năm 2007./.
  2. CH TNCH Tr n Văn Gi a

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản