Nghị quyết số 18/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 18/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 18/NQ-CP về việc phát triển công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2010 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 18/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/NQ-CP Hà N i, ngày 11 tháng 3 năm 1994 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 18/CP NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 1994V PHÁT TRI N CÔNG NGH SINH H C VI T NAM N NĂM 2010 Công ngh sinh h c là t p h p các ngành khoa h c (Sinh h c phân t , Di truy n h c, Vi sinh v t h c, Sinh hoá h c và Công ngh h c) nh m t o ra các công ngh khai thác qui mô công nghi p các ho t ng s ng c a vi sinh v t t bào th c v t và ng v t. Cùng v i các ngành công ngh mũi nh n khác (công ngh thông tin và công ngh v t li u m i), công ngh sinh h c s góp ph n khai thác t i ưu các ngu n l c c a t nư c ph c v phát tri n s n xu t, nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân và chuNn b nh ng ti n c n thi t v m t công ngh cho t nư c ti n vào th k 21. I. TH C TR NG VÀ YÊU C U PHÁT TRI N CÔNG NGH SINH H C VI T NAM 1.Vi t Nam là m t nư c nhi t i có ngu n tài nguyên sinh v t phong phú b o m cung c p các nguyên li u c n thi t cho s phát tri n công ngh sinh h c. Ngu n tài nguyên thiên nhiên này hi n chưa ư c s d ng t t và ang có nguy cơ b c n ki t do khai thác b a bãi, không phù h p v i các qui lu t sinh trư ng và phát tri n t nhiên c a chúng. 2. Tuy năng l c nghiên c u tri n khai v công ngh sinh h c c a chúng ta hi n nay ã có kh năng áp ng ư c m t s yêu c u c a n n kinh t qu c dân, ti p thu và v n d ng các thành t u c a th gi i vào i u ki n c a Vi t Nam, song nhìn chung còn r t h n ch c v trình c a các công trình l n kh năng t o ra các công ngh m i ph c v n n kinh t qu c dân. Cho n nay chúng ta ã ào t o ư c m t i ngũ cán b công ngh sinh h c thu c các chuyên ngành các trình khác nhau, song i ngũ này chưa ng b , thi u cán b u àn và chuyên môn gi i. Trong th i gian qua i ngũ này chưa phát huy ư c tác d ng do thi u i u ki n làm vi c, thi u thông tin nghiêm tr ng và ki n th c ít ư c i m i. Chúng ta ã có m t h th ng các cơ quan khoa h c công ngh v công ngh sinh h c. Nh ng cơ quan này ang c g ng hư ng các ho t ng c a mình vào vi c phát tri n các công ngh thích h p ph c v n n kinh t qu c dân. Song do phát tri n t phát và thi u qui ho ch, h th ng này còn phân tán, không ng b , cơ s v t ch t l c h u, do ó ho t ng kém hi u qu .
  2. 3. Ngành công nghi p sinh h c c a Vi t Nam chưa phát tri n, ph n l n các s n phNm có liên quan n công ngh sinh h c u là s n phNm nh p ngo i, trong khi ó chúng ta l i ang xu t khNu nông s n dư i d ng nguyên li u. 4. Tuy công ngh sinh h c và ngành công nghi p sinh h c c a chúng ta chưa phát tri n, song nư c ta có nh ng ti m năng và i u ki n thu n l i phát tri n nhanh chóng công ngh sinh h c: công cu c i m i n n kinh t qu c dân t o ra nhu c u l n v công ngh và m t môi trư ng thu n l i cho công ngh sinh h c phát tri n; 70 tri u ngư i Vi t Nam v i s c mua ang d n ư c nâng cao s là m t th trư ng tiêu th r ng l n kích thích s phát tri n công ngh sinh h c. Công ngh sinh h c th gi i ã t ư c nh ng thành t u to l n mà chúng ta có th ti p thu và v n d ng; chúng ta có ti m l c khoa h c công ngh ngu n nhân l c d i dào và ngu n tài nguyên phong phú. Th c tr ng trên òi h i ph i nhanh chóng phát tri n công ngh sinh h c góp ph n Ny nhanh ti n trình i m i n n kinh t qu c dân. II. QUAN I M VÀ M C TIÊU PHÁT TRI N CÔNG NGH SINH H C VI T NAM 1. Quan i m phát tri n Công ngh sinh h c Vi t Nam: a. Phát tri n công ngh sinh h c nh m v a khai thác t i ưu v a b o v và phát tri n ngu n tài nguyên sinh v t c a t nư c. b. Phát tri n công ngh sinh h c nh m ch y u ph c v phát tri n n n Nông Lâm Ngư nghi p b n v ng, b o v s c kho con ngư i và môi trư ng s ng. Phát tri n công ngh sinh h c trên cơ s ti p thu có ch n l c các thành t u c a th gi i áp d ng vào i u ki n c th cu Vi t Nam nhanh chóng i ngay vào các công ngh tiên ti n (chú tr ng qui mô v a và nh ) ng th i v i vi c hi n i hoá các công ngh truy n th ng 2. M c tiêu phát tri n công ngh sinh h c n năm 2010. a. Nghiên c u ng d ng r ng rãi các thành t u khoa h c công ngh thu c lĩnh v c công ngh sinh h c c a th gi i ph c v thi t th c và có hi u qu s phát tri n c a n n kinh t qu c dân, b o v s c kho nhân dân và môi trư ng s ng. b. Xây d ng m t ngành công nghi p sinh h c phát tri n b o m s n xu t ư c các s n phNm ph c v tiêu dùng n i a và xu t khNu. c. T o l p ư c m t h th ng các cơ quan khoa h c - công ngh thu c lĩnh v c công ngh sinh h c có năng l c ti n hành nghiên c u phát tri n trình cao và có kh năng t o ra các công ngh m i, hi n i ph c v n n kinh t qu c dân. III. N I DUNG PHÁT TRI N CÔNG NGH SINH H C VN N NĂM 2010 1. Công ngh sinh h c ph c v phát tri n s n xu t Nông - Lâm - Ngư nghi p:
  3. a. T o các công ngh ph c tráng và nhân nhanh các gi ng cây lương th c, rau,hoa, qu , cây công nghi p, th c v t thu sinh và cây r ng có năng su t ch t lư ng t t và tính ch ng ch u cao i v i các i u ki n ngo i c nh b t l i cũng như sâu.b nh, ph c v phát tri n s n xu t nông lâm ngư nghi p và ph xanh t tr ng i tr c. ng d ng các k thu t hi n i c a công ngh sinh h c trong công tác lai t o gi ng, khai thác t i a con gi ng quí, phát tri n àn gia súc gia c m và thu s n. S d ng các bi n pháp công ngh sinh h c phát tri n duy trì và lưu tr các ngu n gen quí hi m. b. T o các công ngh s n xu t các lo i phân vi sinh h c, c bi t chú tr ng công ngh s n xu t phân vi sinh v t có lân các ch t kích thích sinh trư ng, các ch phNm vi sinh v t b o v cây tr ng. ng d ng công ngh sinh h c t o ra các lo i th c ăn gi u dinh dư ng (gi u protein, vitamin các lo i, thu c thú y các lo i vacxin thông thư ng và m i ph c v chăn nuôi công nghi p, các lo i gia súc, gia c m thu s n và ng v t r ng. c. Nghiên c u và phát tri n các công ngh thu c lĩnh v c công ngh sinh h c b o qu n và ch bi n Nông - Lâm Thu s n nh m gi m t n th t sau thu ho ch, ng th i duy trì và nâng cao ch t lư ng c a chúng ph c v tiêu dùng n i a và xu t khNu. Nghiên c u và phát tri n các công ngh ch bi n các ph ch phNm nông Lâm Ngư nghi p thành các s n phNm có giá tr kinh t . 2. Công ngh sinh h c ph c v b o v s c kho con ngư i: a. Nghiên c u và phát tri n các công ngh thu c lĩnh v c công ngh sinh h c s n xu t các lo i thu c ch a b nh, c bi t coi tr ng vi c phát tri n công nghi p s n xu t kháng sinh, s n xu t vacxin kinh i n và m t s lo i vacxin th h m i. b. Nghiên c u và phát tri n các công ngh s n xu t các ch phNm ph c v chNn oán và i u tr các bênhj nhi m khuNn và không nhi m khuNn. c. Nghiên c u và phát tri n các công ngh thu c lĩnh v c công ngh sinh h c s n xu t các ch phNm sinh h c phòng ch ng suy dinh dư ng tre em và tăng cư ng th l c cho c ng ng. 3. Công ngh sinh h c ph c v b o v môi trư ng s ng và tài nguyên sinh v t: Nghiên c u và phát tri n các công ngh thu c lĩnh v c công ngh sinh h c x lý các ch t th i công nghi p, ch t th i ô th , các ngu n nư c và không khí ô nhi m. Nghiên c u và phát tri n các công ngh ph c v cho vi c b o v môi trư ng sinh thái, nh t là ph c v chương trình phát tri n r ng và ph xanh t tr ng i tr c. Nghiên c u phát tri n duy trì và b o v các ngu n tài nguyên sinh v t, h n ch s m t mát các ngu n gen. 4. Công ngh sinh h c ph c v các ngành công nghi p khác.
  4. Nghiên c u và phát tri n các công ngh thu c lĩnh v c công ngh sinh h c s n xu t các lo i axit và dung môi h u cơ. Nghiên c u và ng d ng các k thu t c a công ngh sinh h c ph c v khai thác các lo i khoáng s n và d u khí. 5. Xây d ng ti m l c khoa h c công ngh thu c lĩnh v c công ngh sinh h c: a. T p trung trong th i gian ng n xây d ng m t i ngũ cán b khoa h c và công ngh v công ngh sinh h c ng b v ngành ngh và trình . Nhanh chóng xây d ng và hoàn thi n các cơ s cũng như chương trình ào t o l i các trư ng i h c ào t o chính qui và thư ng xuyên ào t o l i cán b công ngh sinh h c. b. T ch c l i h th ng các cơ quan nghiên c u tri n khai thu c lĩnh v c công ngh sinh h c: Trên cơ s các cơ quan khoa h c công ngh hi n có, xây d ng hoàn ch nh Vi n Công ngh sinh h c thu c Trung tâm khoa h c t nhiên và công ngh Qu c gia. T ng bư c nâng c p các phòng thí nghi m c a các cơ quan nghiên c u khác các cơ quan này kh năng ti p thu và c i ti n các công ngh c a nư c ngoài và t o ư c công ngh ph c v các ngành kinh t qu c dân. Chuy n m t s phòng thí nghi m chuyên phát tri n các công ngh c th và công ngh có trình dd trung bình cho các doanh nghi p và t o i u ki n các doanh nghi p u tư xây d ng các cơ s khoa h c công ngh c a riêng mình. Nhanh chóng xây d ng ư c các ngân hàng gen cũng như ngân hàng d li u thông tin v các ch ng gi ng và thông tin khoa h c công ngh ph c v công tác nghiên c u phát tri n công ngh sinh h c. 6. Xây d ng ngành công nghi p sinh h c: a) Trên cơ s chuy n giao công ngh nư c ngoài vào Vi t Nam, i m i công ngh c a các cơ s s n xu t thu c lĩnh v c công ngh sinh h c hi n có và thi t l p các cơ s s n xu t m i có trình công ngh hi n i, s n xu t các s n phNm ph c v tiêu dùng n i a và xu t khNu, ưu tiên xây d ng các cơ s s n xu t, ch bi n nông lâm thu s n, s n xu t kháng sinh và vacxin. b) Trên cơ s chuy n giao công ngh nư c ngoài vào Vi t Nam và công ngh t o ra trong nư c, cơ khí hoá và hi n i hoá các công ngh s n xu t truy n th ng, Công ngh s n xu t nư c m m, nư c ch m, tương... ph c v tiêu dùng n i a và xu t khNu. c) Phát tri n các cơ s thi t k , gia công và ch t o các dây chuy n thi t b công ngh sinh h c cho các cơ s pilot và s n xu t, trong ó ưu tiên các năng l c thi t k ch t o các dây chuy n thi t b lên men.
  5. IV. NH NG BI N PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH NH M THÚC Y PHÁT TRI N CNSH 1. Tăng cư ng ti m l c n i sinh v khoa h c - Công ngh thu c lĩnh v c CNSH: a) B KHCN-MT cùng các B có liên quan xây d ng k ho ch t ch c l i các cơ quan Khoa h c - Công ngh v Công ngh sinh h c nói i m 5 m c 3 trên ây. b) B Giáo d c và ào t o cùng v i B KHCN-MT và các b có liên quan xây d ng ch trương, k ho ch ào t o cán b công ngh sinh h c thu c các chuyên ngành và các trình khác nhau các trư ng i h c trong nư c và nư c ngoài nh m ph c v vi c phát tri n CNSH. c) Nhà nư c khuy n khích vi c ti p xúc gi a các nhà CNSH Vi t Nam và th gi i thông qua t ch c các h i th o qu c t t i Vi t Nam và c chuyên gia Vi t Nam tham d các h i th o qu c t , m b o cho các trung tâmkhoa h c l n c a c nư c (Hà N i và TP. HCM ) có các lo i sách báo và t p chí v CNSH. d) Nhà nư c tăng cư ng u tư cho công tác nghiên c u - phát tri n công ngh trong khuôn kh m t chương trình nghiên c u c p nhà nư c v CNSH, khuy n khích các nhà khoa h c tr ti n hành công tác nghiên c u và nâng cao trình . 2. Các bi n pháp và chính sách khuy n khích vi c xây d ng n n công nghi p sinh h c Vi t Nam: a) Nhà nư c có chính sách khuy n khích (gi m thu cho vay v n, v i ch ưu ãi th t c thu n l i) các doanh nghi p i m i hay nh p công ngh tiên ti n thu c lĩnh v c CNSH s n xu t các s n phNm m i, các s n phNm ư c s n xu t b ng công ngh có trình cao và các s n phNm thi t y u ph c v n n kinh t qu c dân. b) Nhà nư c có bi n pháp ki m soát ch t ch vi c nh p khNu các s n phNm và các công ngh mà trong nư c t t o ra ư c, ngăn g a vi c nh p các công ngh l c h u, tiêu t n nhi u năng lư ng gây nguy h i cho con ngư i và môi trư ng s ng. c) Nhà nư c khuy n khích các doanh nghi p l p các cơ s khoa h c công ngh c a riêng mình không ng ng nâng cao trình công ngh c a s n xu t và t o s c c nh tranh cho s n phNm c a mình. 3. Chính sách h p tác qu c t . Nhà nư c khuy n khích s d ng t i Vi t Nam các chuyên gia có trình cao c a các nư c và công ôngf ngư i Vi t nư c ngoài làn c v n ho c tham gia tr c ti p vào các quá trình xây d ng k ho ch phát tri n ào t o cán b nghiên c u phát tri n công ngh . Trong m t s trư ng h p c th nhà nư c khuy n khích và tài tr các quan h song phương và a phưoưng gi a các cơ quan c a Vi t Nam và nư c ngoài trong lĩnh v c CNSH 4. V n u tư cho phát tri n CNSH.
  6. V n u tư cho phát tri n CNSH s ư c l y t nhi u ngu n: * V n ngân sách, v n vi n tr c a các t ch c qu c t , các t ch c Chính ph - c bi t là v n viên tr ODA, các t ch c phi Chính ph và v n huy ng t các doanh nghi p. * Nhà nư c u tư cho công tác nghiên c u khoa h c và cho vi c phat tri n ti m l c khoa h c và công ngh v CNSH. * Vi c u tư phát tri n s n xu t thu c các lĩnh v c có liên quan n CNSH s do các doanh nghiêp t lo. * Riêng i v i vi c s n xu t các s n phNm mang tính ph c v công c ng và b o v môi trư ng s ng, nhà nư c s u tư toàn b ho c toàn ph n tuỳ t ng trư ng h p c th . V. T CH C TH C HI N: 1. Các B Nông nghi p - Công nghi p th c phNm, Y t , Lâm nghi p, Thu s n, Công nghi p nh xây d ng và ch o vi c th c hiên "Chương trình phát tri n CNSH" c a B mình nh m phát tri n các ngành s n xu t có liên quan n CNSH và xây d ng ngành CNSH. 2. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì xây d ng và ch o vi c th c hi n "Chương trình phát tri n ti m l c KHCN thu c lĩnh v c CNSH". 3. U ban KHNN cùng v i B Tài chính và B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xây d ng k ho ch huy ng v n và k ho ch u tư cho phát tri n CNSH, d ki n phân b ngân sách nhà nư c hàng năm và 5 năm và các ngu n vi n tr t ngoài nư c cho viêc th c hi n ngh quy t này, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì cùng v i các B khác có liên quan xây d ng trình chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các chính sách ch nơi ph n 4 c a ngh quy t này. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch u trách nhi m hư ng d n và ôn c các B và các a phương th c hi n ngh quy t này. B trư ng các B , th tru ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c TW ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản