Nghị quyết số 19/2001/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 19/2001/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 19/2001/NQ-HĐ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001-2005 của Thủ đô (Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội Khóa XII, Kỳ họp thứ 5, từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001) do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 19/2001/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 19/2001/NQ-H Hà N i, ngày 18 tháng 07 năm 2001 NGH QUY T V K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2001 - 2005 C A TH Ô (H ND thành ph Hà N i Khóa XII, Kỳ h p th 5, t ngày 16 n ngày 18/7/2001) H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân(S a i); Căn c Báo cáo c a UBND thành ph Hà N i v K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001 - 2005 c a Th ô; Sau khi nghe ý ki n c a y ban MTTQ Thành ph , ý ki n c tri, thuy t trình c a các Ban, ý ki n c a i bi u H ND thành ph , QUY T NGHN Thông qua k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001 - 2005 do y ban nhân dân Thành ph trình t i kỳ h p, ng th i nh n m nh m t s n i dung ch y u sau ây: 1. Kh ng nh nh ng thành t u mà nhân dân Th ô ã ph n u, t ư c trong th c hi n k ho ch 5 năm 1996 - 2000. Năm năm qua, kinh t t nh p tăng trư ng khá t t c các ngành, lĩnh v c; chính tr n nh, an ninh qu c phòng ư c gi v ng; văn hóa - xã h i có nhi u thành t u m i; xây d ng và qu n lý ô th có chuy n bi n rõ nét trên m t s m t. Tuy còn nh ng m t h n ch so v i ti m năng và v th c a Th ô nhưng nh ng k t qu t ư c trong 5 năm qua ã th c s t o ra th và l c m i cho Th ô bư c vào k ho ch 5 năm 2001 - 2005. 2. M c tiêu t ng quát c a k ho ch 5 năm 2001 - 2005 là: Phát tri n kinh t v i nh p cao và b n v ng trên cơ s chuy n d ch nhanh cơ c u kinh t , cơ c u lao ng theo hư ng công nghi p hóa - hi n i hóa, nâng cao ch t lư ng, hi u qu và s c c nh tranh c a s n phNm, ch ng h i nh p kinh t khu v c và qu c t ; tăng cư ng u tư xây d ng k t c u h t ng ; t p trung gi i quy t các v n b c xúc v vi c làm, nhà và các t n n xã h i; chú tr ng Giáo d c - ào t o, Khoa h c - Công ngh , t o bư c chuy n m nh m v phát huy nhân t con ngư i trong phát tri n kinh t - xã h i Th ô. 3. M t s ch tiêu ch y u c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm g m: +T c tăng trư ng GDP bình quân hàng năm (%): 10 - 11% + GDP bình quân u ngư i vào năm 2005: 1500 USD
  2. +T c tăng GTSX công nghi p bình quân hàng năm (%): 14,5 - 15,5% +T c tăng giá tr s n xu t c a ngành d ch v bình quân hàng năm (%): 9 - 10% +T c tăng GTSX nông - lâm - th y s n bình quân hàng năm: 3,5 - 4% +T c tăng kim ng ch XK trên a bàn bình quân hàng năm: 16 - 18% +T c tăng dân s t nhiên n năm 2005: 1,06% - 1,07% + T l lao ng qua ào t o: 40% - 50% + Di n tích nhà bình quân u ngư i n năm 2005: 7 - 7,5 m2 + Năng l c v n t i hành khách công c ng n năm 2005: 20 - 25% + Cơ c u kinh t tính theo GDP n năm 2005: CN - XD 41,5%; D ch v : 55,5%; nông - lâm - th y s n: 3%. 4. Phát tri n các ngành, lĩnh v c theo hư ng coi tr ng ch t lư ng và hi u qu , ưu tiên các ngành, s n phNm ng d ng công ngh hi n i, k thu t tiên ti n; h tr t ng bư c hi n i hóa các ngành ngh truy n th ng, thu hút nhi u lao ng, s n xu t ra nhi u s n phNm xu t khNu và thay th nh p khNu. Ny nhanh ti n th c hi n các công trình và nhóm công trình tr ng i m: Trung tâm công ngh thông tin; năm c m công nghi p v a và nh (77,5 ha); phát tri n làng ngh và ngh truy n th ng giai o n 1; phát tri n cơ s h t ng k thu t giao thông giai o n 1 ( quy ho ch, l p d án, có k ho ch th c hi n m ng giao thông ô th , phương ti n v n t i công c ng bánh hơi, bánh s t, trên cao, m t t và dư i m t t; xây d ng các tuy n ư ng vành ai, các nút giao thông ); b nh vi n Thanh Nhàn (550 giư ng ); khu di tích C Loa, Thành c Hà N i; công viên Tu i tr Th ô, công viên ng a, công viên Yên S ; c i t o, xây d ng các trư ng ti u h c ph c v 70 - 80% h c sinh ti u h c ư c h c 2 bu i/ ngày; h t ng k thu t xung quanh H Tây; d án thoát nư c Hà N i. - Chú tr ng phát tri n các ngành công nghi p ch l c như: i n - i n t - thông tin, cơ - kim khí, d t - may - da - gi y, ch bi n th c phNm, công ngh v t li u m i; m r ng và nâng cao hi u qu ho t ng kinh t i ngo i, ưu tiên cho m c tiêu tăng nhanh xu t khNu và thay th hàng nh p khNu; xây d ng Hà N i thành trung tâm bán buôn, xu t nh p khNu hàng hóa, d ch v và trung tâm tài chính hàng u khu v c phía B c; a d ng hóa và nâng cao ch t lư ng các ho t ng du l ch. Tăng cư ng u tư cho ngo i thành ph c v chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng theo hư ng công nghi p hóa - hi n i hóa; phát tri n m nh nông nghi p và kinh t ngo i thành theo hư ng nông nghi p ô th , sinh thái. - Xây d ng và phát tri n ô th theo quy ho ch hoàn ch nh, ng b , hi n i. C i t o, xây d ng m ng lư i ư ng n i th , ư ng vành ai I, II, III, c u Thanh Trì; c i t o các nút giao thông quan tr ng, phát tri n giao thông công c ng, tăng cư ng qu n lý an toàn giao thông. m b o c p nư c s ch cho trên 90% dân s n i thành và ven n i v i tiêu chuNn 130 - 140 lít /ngư i/ngày và 70% dân s ngo i thành ư c s d ng
  3. nư c s ch; ch ng th t thu, th t thoát nư c s ch, ưa t l th t thu, th t thoát nư c s ch xu ng dư i 35% vào cu i năm 2005. Xây m i và nâng c p h th ng chi u sáng, m b o chi u sáng trên 90% các ư ng ph , ngõ n i thành, ven ô và th tr n. Gi i quy t cơ b n tình tr ng úng ng p trong n i thành. Có cơ ch chính sách và gi i pháp c th gi i quy t v n nhà , nh t là cho các i tư ng chính sách, ngư i có thu nh p th p và nhà cho sinh viên. - Thông qua án '' Tăng cư ng qu n lý tr t t xây d ng ô th ( TTXD - T ) trên a bàn Thành ph Hà N i ", v i m c tiêu và 6 gi in pháp l n do UBND thành ph trình. Giao UBND thành ph báo cáo và ngh Th tư ng Chính ph cho th c hi n thí i m thành l p l c lư ng thanh tra chuyên ngành xây d ng t i thành ph Hà N i. Trư c m t, UBND Thành ph ti n hành rà soát v t ch c, nhi m v , quy n h n, xác nh tiêu chuNn cán b qu n lý TTXD - T c a Thành ph Hà N i c ng c và tăng cư ng v t ch c - cán b ; b trí cán b chuyên trách làm công tác qu n lý TTXD - T t i các phư ng, xã, th tr n. Ti p t c ch o công tác qu n lý TTXD - T c a thành ph theo quy nh c a pháp l nh hi n hành; ng th i ti n hành xem xét, s a i Quy t nh 12/1998/Q - UB c a UBND thành ph và Quy nh v vi c c p phép xây d ng trên a bàn thành ph . - KhNn trương tri n khai xây d ng các công trình th thao ph c v SEAGAME 2003 và các công trình văn hóa l n ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long; b o v và tôn t o các khu ph c , ph cũ; t ng bư c tôn t o khu thành c ; xây d ng m t s tư ng ài, công viên, qu ng trư ng, m t s khu vui chơi gi i trí và i m du l ch. - Th c hi n a d ng hóa, xã h i hóa giáo d c, ph n u gi v trí hàng u trong c nư c v nâng cao dân trí, ào t o ngu n nhân l c và b i dư ng nhân tài. Ph n u n năm 2005 có trên 20% s tr em trong tu i ư c n nhà tr , 80% s tr em trong tu i ư c vào m u giáo và 70 - 80% s h c sinh ti u h c ư c h c 2 bu i / ngày. Xây d ng và th c hi n có k t qu chi n lư c ào t o ngh . - Tăng cư ng u tư và i m i công tác qu n lý khoa h c - công ngh , t o ra bư c t phá trong ho t ng khoa h c và công ngh ph c v phát tri n kinh t - xã h i, c bi t là vi c ng d ng công ngh thông tin, công ngh sinh h c …. - Gi i quy t có hi u qu nh ng v n b c xúc v xã h i. Bình quân hàng năm t o vi c làm m i cho 06 v n lao ng, gi m t l th t nghi p khu v c ô th n năm 2005 còn dư i 5,5%. Phát tri n h th ng b o hi m xã h i, các qu tr giúp xã h i, gi m t l h nghèo ( theo tiêu chuNn m i ) xu ng còn 4 - 5% . Th c hi n các gi i pháp ng b , m nh nh m Ny lùi t i ph m, các t n n xã h i như ma túy, m i dâm, tình tr ng ua xe trái phép, n n cư p gi t …. - S p x p l i và xây d ng các cơ s y t trên a bàn theo quy ho ch, ưu tiên các cơ s y t ngo i thành, ph i h p v i Trung ương xây d ng thêm ngo i thành m t s b nh vi n trung tâm tuy n trên c a các t nh phía B c. Nâng cao ch t lư ng y t cơ s và th c hi n t t chương trình y t c ng ng. Tăng cư ng công tác qu n lý v sinh, an toàn th c phNm.
  4. - Ny m nh xây d ng th tr n qu c phòng toàn dân và th tr n an ninh nhân dân, k t h p phát tri n kinh t - xã h i v i m b o an ninh qu c phòng, tr t t và an toàn xã h i, gi v ng n nh chính tr Th ô. 5. th c hi n các m c tiêu, nhi m v ra c a k ho ch 5 năm, c n ti n hành m t h th ng các gi i pháp ng b , trong ó nh n m nh các gi i pháp ch y u sau ây: - Ny m nh c i cách hành chính nh m nâng cao năng l c, hi u l c và hi u qu ho t ng c a b máy Nhà nư c. C ng c và ki n toàn b máy chính quy n các c p. Xây d ng quy ch , phân công rõ trách nhi m, nâng cao ch t lư ng c a i ngũ cán b , công ch c. Th c hi n tinh gi m biên ch , khoán biên ch và kinh phí hành chính. - Tri t khai thác các l i th huy ng các ngu n l c cho phát tri n kinh t - xã h i Th ô, c bi t là ngu n l c t tài nguyên t và i ngũ cán b khoa h c - k thu t trên a bàn Th ô. Ti p t c c i thi n môi trư ng u tư, khuy n khích, hư ng d n, t o i u ki n và h tr các doanh nghi p và m i công dân có v n tham gia u tư phát tri n kinh t - xã h i. K t h p gi i quy t các v n kinh t - xã h i v i m b o v sinh môi trư ng phát tri n n nh, b n v ng. - Ny m nh ho t ng tư v n và ng d ng khoa h c k thu t, công ngh m i vào s n xu t. Thành ph có chính sách khuy n khích và h tr các doanh nghi p ng d ng các thành t u khoa h c - k thu t - công ngh m i và áp d ng h th ng tiêu chuNn qu n lý ch t lư ng qu c t vào s n xu t kinh doanh. Ti p t c s p x p l i các DNNN. - Coi vi c nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c là công tác tr ng tâm; ưu tiên u tư cho ào t o ngh , c bi t là ào t o ngh ch t lư ng cao; a d ng hóa hình th c gi i quy t vi c làm. u tư xây d ng m t s trung tâm ào t o ngh ch t lư ng cao phù h p v i nh hư ng phát tri n các ngành, s n phNm ch l c và ph c v xu t khNu lao ng. Có chính sách khuy n khích, h tr các doanh nghi p và ngư i lao ng t ào t o, t gi i quy t vi c làm. 6. Trên cơ s phương hư ng, m c tiêu và các gi i pháp l n c a k ho ch 5 năm, H ND giao UBND c th hóa thành các k ho ch hàng năm, xây d ng các quy nh c th nh m tri n khai th c hi n có hi u qu các gi i pháp nói trên. H ND Thành ph kêu g i các t ng l p nhân dân, các l c lư ng vũ trang, các ngành, các c p, các oàn th c a Th ô n l c thi ua ph n u hoàn thành th ng l i nhi m v k ho ch 5 năm 2001 - 2005 ã ra, thi t th c hư ng t i k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. TM. H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Phùng H u Phú
Đồng bộ tài khoản