Nghị quyết số 191/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 191/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 191/2007/NQ-HĐND về việc thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hoà, thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 191/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NGH AN NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 191/2007/NQ-H ND Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T V VI C THÔNG QUA ÁN I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N NGHĨA ÀN THÀNH L P THN XÃ THÁI HÒA; THÀNH L P CÁC PHƯ NG THU C THN XÃ THÁI HÒA T NH NGH AN H I NG NHÂN DÂN T NH NGH AN KHÓA XV, KỲ H P TH 9 Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 72/2001/N -CP ngày 05/10/2001 c a Chính ph v phân lo i ô th và c p qu n lý ô th ; Căn c Quy t nh s 64B/H BT ngày 12/09/1981 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c i u ch nh a gi i hành chính c a các huy n, xã có a gi i chưa h p lý; Sau khi xem xét T trình s : 4027/TTr-UBND ngày 29 tháng 06 năm 2006 c a UBND t nh Ngh An v vi c ngh thông qua án i u ch nh a gi i hành chính huy n Nghĩa àn thành l p th xã Thái Hòa; thành l p các phư ng thu c th xã Thái Hòa t nh Ngh An; Trên cơ s xem xét báo cáo th m tra c a Ban kinh t ngân sách H i ng nhân dân t nh và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân t nh, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua án i u ch nh a gi i hành chính huy n Nghĩa àn thành l p Th xã Thái Hòa; thành l p các phư ng thu c th xã Thái Hòa, t nh Ngh An. 1. Thành l p th xã Thái Hòa trên cơ s toàn b di n tích, dân s c a th tr n Thái Hòa và 7 xã: Nghĩa Quang, Nghĩa Hòa, Nghĩa M , Nghĩa Ti n, Tây Hi u, ông Hi u và Nghĩa Thu n c a huy n Nghĩa àn. Th xã Thái Hòa có 13.514,36 ha di n tích t nhiên, 66.000 nhân khNu; a gi i hành chính c a th xã Thái Hòa: phía ông giáp huy n Quỳnh Lưu và Nghĩa àn; phía Tây, phía Nam và phía B c giáp huy n Nghĩa àn. 2. i u ch nh a gi i hành chính th tr n Thái Hòa và các xã Nghĩa Quang, Tây Hi u, Nghĩa Hòa thành l p 5 phư ng: Hòa Hi u, Quang Phong, Quang Ti n, Hưng Ti n và Long Sơn thu c th xã Thái Hòa a) Thành l p phư ng Hòa Hi u trên cơ s toàn b di n tích, dân s c a th tr n Thái Hòa.
  2. Phư ng Hòa Hi u có 459,23 ha di n tích t nhiên, 10.742 nhân khNu. a gi i hành chính c a phư ng Hòa Hi u: phía ông giáp xã Nghĩa Trung huy n Nghĩa àn, phía Tây giáp phư ng Quang Ti n, phía Nam giáp phư ng Long Sơn, phía B c giáp phư ng Quang Phong và xã Nghĩa Trung huy n Nghĩa àn; b) i u ch nh a gi i hành chính xã Nghĩa Quang thành l p phư ng Quang Phong và phư ng Quang Ti n. - Thành l p phư ng Quang Ti n trên cơ s 769,10 ha di n tích t nhiên; 9.293 nhân khNu (thu c 12 xóm dân cư: Lê L i, Lam Sơn, Liên Hương, Quang Trung, Quang Th nh, Thí Nghi m, Quang Phú, D c Cao, Tây H 1, Tây H 2, Xư ng 250 và Trung Nghĩa) c a xã Nghĩa Quang. Phư ng Quang Ti n có 769,10 ha di n tích t nhiên, 9.293 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Quang Ti n: phía ông giáp phư ng Hòa Hi u, phư ng Long Sơn; phía Tây giáp xã Nghĩa Ti n và xã Nghĩa Th ng huy n Nghĩa àn; phía Nam giáp xã Nghĩa Ti n; phía B c giáp phư ng Quang Phong. - Thành l p phư ng Quang Phong trên cơ s 623,66 ha di n tích t nhiên, 3.921 nhân khNu (thu c 5 xóm dân cư : C n Vang, Làng óng, Nghĩa Sơn, Nam Cư ng và Ch Bi n Lâm s n ) c a xã Nghĩa Quang. Phư ng Quang Phong có 623,66 ha di n tích t nhiên, 3.921 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Quang Phong: phía ông giáp xã Nghĩa Trung huy n Nghĩa àn, phía Tây giáp xã Nghĩa Th ng huy n Nghĩa àn, phía Nam giáp phư ng Quang Ti n và phư ng Hòa Hi u, phía B c giáp xã Nghĩa H ng huy n Nghĩa àn. c) i u ch nh a gi i hành chính c a xã Tây Hi u thành l p phư ng Hưng Ti n - Thành l p phư ng Hưng Ti n trên cơ s i u ch nh 653,23 ha di n tích t nhiên, 4.488 nhân khNu (thu c 13 xóm dân cư bao g m các xóm: Hưng B c, Hưng Phú, Hi u Thành, Hưng ông, Hưng Xuân, Hưng Tây, Hưng Tân, Hưng Nam, An Ninh, Nghĩa Hưng, Hưng L i, Hưng Th , Phú An) c a xã Tây Hi u. Phư ng Hưng Ti n có 653,23 ha di n tích t nhiên, 4.488 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hưng Ti n: phía ông giáp xã Nghĩa Ti n và xã Nghĩa Hòa, phía Tây giáp xã Nghĩa Ti n, phía Nam giáp xã Tây Hi u, phía B c giáp xã Nghĩa Ti n; - Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng Hưng Ti n, xã Tây Hi u còn l i 1.930,69 ha di n tích t nhiên, 2.780 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tây Hi u: phía ông giáp xã Nghĩa Hòa; phía Tây giáp xã Nghĩa c huy n Nghĩa àn; phía Nam giáp xã Nghĩa An huy n Nghĩa àn; phía B c giáp phư ng Hưng Ti n, xã Nghĩa Ti n và xã Nghĩa Hi u huy n Nghĩa àn;
  3. d) i u ch nh a gi i hành chính xã Nghĩa Hòa thành l p phư ng Long Sơn - Thành l p phư ng Long Sơn trên cơ s 424,7 ha di n tích t nhiên và 4.541 nhân khNu (thu c 10 xóm dân cư: Tân Long, xóm o, xóm 1 n xóm 8 Long Sơn) c a xã Nghĩa Hòa. Phư ng Long Sơn có 424,7 ha di n tích t nhiên và 4.541 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Long Sơn: phía ông giáp xã Nghĩa M ; phía Tây giáp phư ng Quang Ti n và xã Nghĩa Ti n; phía Nam giáp xã Nghĩa Hòa; phía B c giáp phư ng Hòa Hi u; - Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng Long Sơn, xã Nghĩa Hòa còn l i 1.194,93 ha di n tích t nhiên, 2.332 nhân khNu. a gi i hành chính xã Nghĩa Hòa: phía ông giáp xã Nghĩa M và xã ông Hi u; phía Tây giáp xã Nghĩa Ti n, xã Tây Hi u, phư ng Hưng Ti n và xã Nghĩa An huy n Nghĩa àn; phía Nam giáp xã Nghĩa Long và xã Nghĩa Khánh huy n Nghĩa àn; phía B c giáp phư ng Long Sơn; Sau khi i u ch nh a gi i hành chính th tr n Thái Hòa và các xã thành l p các phư ng m i, th xã Thái Hòa s có 11 ơn v hành chính c p xã, bao g m 5 phư ng: Quang Phong, Quang Ti n, Long Sơn, Hưng Ti n, Hòa Hi u và 6 xã: Nghĩa Hòa, Tây Hi u, Nghĩa M , Nghĩa Thu n, ông Hi u, Nghĩa Ti n. 3. Huy n Nghĩa àn sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th xã Thái Hòa còn l i 61.754,01 ha di n tích t t nhiên, 129.158 nhân khNu, 24 ơn v hành chính c p xã, bao g m các xã: Nghĩa Bình, Nghĩa Th ng, Nghĩa Th nh, Nghĩa Hưng, Nghĩa H i, Nghĩa Trung, Nghĩa Liên, Nghĩa Mai, Nghĩa Yên, Nghĩa Minh, Nghĩa Lâm, Nghĩa L c, Nghĩa L i, Nghĩa Th , Nghĩa Hi u, Nghĩa Tân, Nghĩa Sơn, Nghĩa H ng, Nghĩa Phú, Nghĩa Long, Nghĩa L c, Nghĩa An, Nghĩa Khánh và Nghĩa c. a gi i hành chính c a huy n Nghĩa àn: phía B c giáp t nh Thanh Hóa; phía Nam giáp huy n Tân Kỳ; phía ông giáp Th xã Thái Hòa và huy n Quỳnh Lưu; phía Tây giáp huy n Quỳ H p. i u 2. Giao UBND t nh l p h sơ trình Chính ph xem xét, quy t nh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân t nh khóa XV, kỳ h p th 9 thông qua ngày 25 tháng 07 năm 2007./.’ CH TNCH Nguy n Th Trung
Đồng bộ tài khoản