Nghị quyết số 196/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 196/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 196/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008 do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 196/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NGH AN c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 196/2007/NQ-H ND Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T V VI C PHÊ DUY T K HO CH BIÊN CH HÀNH CHÍNH, S NGHI P NĂM 2008. H I NG NHÂN DÂN T NH NGH ANKHOÁ XV, KỲ H P TH 9 Căn c lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh 71/ 2003/ N .CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ; Thông tư 89/ 2003/ TT.BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 c a B N i v v phân c p qu n lý biên ch hành chính, s nghi p Nhà nư c; Xét ngh c a UBND t nh t i t trình s 4115/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2007; Trên cơ s xem xét báo cáo th m tra c a Ban Pháp ch H ND t nh và ý ki n c a các v i bi u H ND t nh, QUY T NGHN: i u 1. Phê duy t k ho ch biên ch hành chính, s nghi p Nhà nư c năm 2008 t nh Ngh An: T ng s : 54.284 ngư i Trong ó: 1. T ng biên ch s nghi p do H i ng nhân dân t nh quy t nh: 50.785 ngư i; (ngoài ra có 2095 ngư i do các ơn v t trang tr i qu lương). 2. T ng biên ch hành chính Nhà nư c do H i ng nhân dân t nh phê chuNn, U ban nhân dân t nh báo cáo B N i v quy t nh: 3499 ngư i, trong ó công ch c d b : 87 ngư i. i u 2. Căn c ch tiêu biên ch hành chính do B N i v giao và t ng ch tiêu biên ch s nghi p do H i ng nhân dân t nh quy t nh, UBND t nh t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân t nh khoá XV, kỳ h p th 9 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007./.
  2. CH TNCH Nguy n Th Trung
Đồng bộ tài khoản