Nghị Quyết Số: 20/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
5
download

Nghị Quyết Số: 20/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị Quyết Số: 20/2009/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ QUẢNG NAM NGÃI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 20/2009/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét Tờ trình số 11/TTr-TTHĐND ngày 16/12/2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2010 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất thông qua Chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố do Thường trực HĐND thành phố trình tại kỳ họp thứ 18, gồm các nội dung như sau: 1. Về lĩnh vực ngân sách: - Quyết toán thu, chi NSNN năm 2009; tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2010. - Tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và chuyển tiếp. 2. Về lĩnh vực Văn hóa – xã hội:
  2. - Thực hiện chương trình giảm nghèo - Tình trạng dạy thêm, học thêm ở các bậc học: Tiểu học và Trung học cơ sở - Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 3. Về lĩnh vực nội chính: - Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. - Thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tư pháp năm 2009 và năm 2010. - Công tác thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng lãng phí. - Giám sát việc thực hiện Nghị định 60, 61/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và hình phạt tù cho hưởng án treo. Điều 2. Giao Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giám sát. Điều 3. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố thực hiện hoạt động giám sát đạt kết quả. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi Khóa IX, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2009. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - TT. HĐND, UBND tỉnh; - Sở Tư pháp tỉnh; - TTTU, TT. HĐND, UBND , Phạm Câu UBMTTQVN TP; - ĐB HĐND Thành phố; 2
  3. - Các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể T/phố; - TT. HĐND, UBND 10 xã, phường; - VP: CPVP, CV; - Lưu VT. 3
Đồng bộ tài khoản