Nghị quyết số 200-CP về việc phát triển dược liệu trong nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
33
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 200-CP về việc phát triển dược liệu trong nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 200-CP về việc phát triển dược liệu trong nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 200-CP về việc phát triển dược liệu trong nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 200-CP Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 1978 NGHN QUY T V VI C PHÁT TRI N DƯ C LI U TRONG NƯ C Th c hi n ch th s 210-TTg/Vg ngày 6-12-1966 c a Th tư ng Chính ph , n nay công tác b o v , khai thác và phát tri n các cây, con làm thu c ã thu ư c nh ng k t qu quan tr ng. Vi c i u tra cây thu c các t nh mi n B c ã phát hi n ư c nhi u lo i cây thu c quý. Các a phương ã ưa vào s d ng r ng rãi m t s lo i cây thu c, ã b t u tr ng r ng rãi m t s cây thu c trư c ây ph i nh p khNu. Phong trào tr ng cây thu c ang phát tri n t quy mô toàn xã lên quy mô toàn huy n; mi n Nam, t sau ngày gi i phóng, ã b t u có phong trào nuôi tr ng cây và con làm thu c. Tuy v y, nh ng k qu ã t m i ch áp ng m t ph n nh nhu c u v thu c và v nguyên li u cho công nghi p dư c phNm. Ngành y t và các ngành, c p c p chưa nh n th c úng v trí quan tr ng c a dư c li u th c v t và ng v t trong vi c s n xu t thu c cũng như trong vi c xu t khNu, do ó chưa làm t t vi c quy ho ch và phân vùng tr ng cây thu c, di n tích dành cho vi c tr ng cây thu c còn quá h p và phân tán; vi c khai thác cây thu c m c t nhiên chưa i ôi v i b o v và tái sinh cây thu c, ã làm c n ngu n cây thu c; t ch c và qu n lý thi u t p trung, s phân công gi a các ngành chưa h p lý, s phân c p cho a phương cũng chưa ư c c th . phát tri n m nh m và v ng ch c vi c nuôi, tr ng cây và con làm thu c, t o i u ki n Ny m nh công nghi p dư c phNm và góp ph n tăng ngu n hàng xu t khNu. H i ng Chính ph quy t nh m t s v n sau ây. I. M C TIÊU VÀ NHI M V CÔNG TÁC PHÁT TRI N CÂY VÀ CON LÀM THU C 1. M c tiêu c a vi c phát tri n cây và con làm thu c là: a) B o m n m c cao nh t vi c s n xu t thu c phòng b nh, ch a b nh và thu c b . b) Cung c p ngày càng nhi u nguyên li u cho công nghi p dư c phNm, ph n u n năm 1985 tr i: - t trên 80% t ng giá tr nguyên li u c a các xí nghi p dư c phNm a phương; - t trên 30% t ng giá tr nguyên i u c a các xí nghi p dư c phNm trung ương. c) Tăng kim ng ch xu t khNu, nh p dư c li u và thi t b y t c n thi t.
  2. 2. Nhi m v phát tri n cây và con làm thu c là ti p t c m r ng phong trào tr ng cây thu c, s n xu t và s d ng thu c nam xã, nhanh chóng ưa phong trào lên quy mô toàn huy n. Ny m nh vi c nuôi tr ng theo quy mô l n các cây và con làm thu c cung c p nguyên li u cho công nghi p dư c phNm. Trư c m t, c n t p trung tr ng 96 cây và nuôi 5 con làm thu c. i v i nh ng cây và con làm thu c khai thác t nhi n, B Lâm nghi p ph i h p v i B Yt quy nh các ch b o v và tái sinh, hư ng d n k ho ch khai thác h p lý, ti n t i thu n hóa. C n d a m t cách ph bi n vào các h p tác xã, tr m y t xã, trư ng h c và gia ình ti n hành vi c nuôi tr ng, khai thác, ch bi n cây và con làm thu c, ng th i xây d ng nh ng nông trư ng s n xu t t p trung có kh i lư ng s n phNm l n. i v i nh ng cây ã ư c tr ng th có k t qu t t, c n tri n khai tr ng trên quy mô l n và có k ho ch t ch c chu áo vi c ch bi n. C n m r ng và làm t t vi c h p tác v i nư c ngoài v nuôi, tr ng, ch bi n cây và con làm thu c có giá tr kinh t cao xu t khNu. II. NH NG BI N PHÁP CHÍNH Y M NH VI C PHÁT TRI N CÂY VÀ CON LÀM THU C 1. Ny m nh công tác i u tra cây và con làm thu c: Phát huy k t qu ã t ư c mi n B c, B Y t c n khNn trương ti n hành vi c i u tra cây và con làm thu c các t nh mi n Nam, xây d ng danh m c các cây và con làm thu c, và quy ho ch phân vùng nuôi, tr ng. Nh ng vùng có cây thu c t nhiên m c t p trung, c n i u tra sinh thái, tr lư ng có k ho ch b o v , khai thác, tái sinh h p lý, t o d n thành vùng tr ng cây c s n. 2. Quy ho ch phân vùng nuôi, tr ng cây và con làm thu c: Trên cơ s phân vùng nông, lâm nghi p, căn c vào danh m c cây và con làm thu c ã i u tra, vào nhu c u cây và con làm thu c, B Y t , B Nông nghi p, B Lâm nghi p cùng v i y ban nhân dân các t nh, thành ph ti n hành quy ho ch phân vùng nuôi tr ng cây và con làm thu c, và t ng h p vào phương án phân vùng nông, lâm nghi p c a a phương, trình H i ng Chính ph xét duy t. Nơi nào có i u ki n phát tri n cây và con làm thu c mà trư c ây chưa ưa vào phương án phân vùng nông, lâm nghi p, thì nay ph i b sung vào phương án. Trên cơ s phương án quy ho ch ã ư c xét duy t, c n có k ho ch t ng bư c xây d ng vùng chuyên canh nuôi, tr ng cây và con làm thu c và xây d ng các cơ s ch bi n thu c. 3. T o và nhân gi ng t t: i v i nh ng cây và con làm thu c trong danh m c, ph i có k ho ch ch n l c, thu n hóa, lai t o gi ng có gi ng t t cung c p cho các cơ s s n xu t. B Ngo i thương có trách nhi m nh p khNu các gi ng t t c n thi t cho B Y t .
  3. B Y t c n xây d ng m ng lư i tr i ch n gi ng và nhân gi ng cây và con làm thu c t trung ương n cơ s , có phân công và phân c p c th cho t ng c p i v i t ng lo i gi ng. làm t t công tác này, các ngành, các c p c n nghiên c u v n d ng quy t nh v gi ng cây tr ng c a H i ng Chính ph s 209-CP ngày 7-9-1974 cho các lo i gi ng cây và con làm thu c. Chú ý nh p khNu thêm gi ng cây và con m i làm thu c, lai t o, thu n hóa và phát tri n nhanh. 4. Xây d ng cơ s v t ch t – k thu t ph c v vi c phát tri n cây và con làm thu c. Phát tri n cơ s ch bi n i i v i phát tri n nuôi, tr ng cây và con làm thu c: Nh ng cơ s nuôi tr ng cây và con làm thu c ư c phép xây d ng nh ng cơ s ch bi n ban u (phơi, s y, c t tinh d u, n u cao thu c, v.v…) v i quy mô thích h p theo yêu c u s n xu t. B Y t , y ban k ho ch Nhà nư c cùng các ngành, các a phương có liên quan c n xác nh c th yêu c u xây d ng ghi vào k ho ch Nhà nư c nh ng năm t i. Nh ng cơ s thu mua, phân ph i cây và con làm thu c c a h th ng qu c doanh nh t thi t ph i có sân phơi, lò s y, kho tàng, phương ti n b o qu n, phương ti n v n t i thích h p và tương x ng v i kh i lư ng kinh doanh. các nông trư ng và các h p tác xã có nuôi, tr ng cây và con làm thu c c n có cơ s sơ ch . m i huy n ph i có ít nh t m t cơ s ch bi n thu c nam b ng cây và con làm thu c nuôi, tr ng trong huy n áp ng nhu c u v thu c cho dân cư trong huy n. B Y t xác nh nhu c u và ki u m u các thi t b này. y ban k ho ch Nhà nư c căn c vào nhu c u, giao ch tiêu s n xu t cho các ngành, các a phương. 5. Ban hành các chính sách khuy n khích phát tri n cây và con làm thu c: Cây và con làm thu c là ngu n nguyên li u ch y u cho công nghi p dư c phNm, ư c coi là cây công nghi p quan tr ng. Các chính sách khuy n khích tr ng cây công nghi p ã ban hành u ư c áp d ng i v i cây và con làm thu c. a) y ban V t giá Nhà nư c có trách nhi m ph i h p v i B Y t g p rút s a i nh ng giá chưa h p lý i v i m t s cây và con làm thu c ang gây tr ng i cho vi c m r ng nuôi, tr ng và thu mua. b) Nh ng h p tác xã và nh ng ngư i nuôi, tr ng cây và con làm thu c theo k ho ch Nhà nư c và th c hi n y ch tiêu bán s n phNm cho Nhà nư c, ư c hư ng chính sách lương th c hi n hành như i v i nh ng tr ng cây công nghi p. c) Nh ng h p tác xã, nh ng ngư i tr ng cây thu c bán cho Nhà nư c, n u là cây m i i th c thì ư c cung c p gi ng m t, hai v u không ph i tr ti n và ư c Nhà nư c tr c p m t, hai v u, n u s n lư ng chưa b o m thu nh p bình thư ng tuy ã th c hi n y các yêu c u v k thu t canh tác theo s hư ng d n c a Nhà nư c. d) thúc Ny vi c nuôi, tr ng cây và con làm thu c phát tri n theo k ho ch Nhà nư c và t p trung ư c ngu n hàng vào tay Nhà nư c, vi c thu mua nh ng cây và con làm thu c c n ư c th c hi n theo ch h p ng kinh t hai chi u.
  4. e) i v i nh ng cây và con làm thu c làm theo k ho ch Nhà nư c quy nh, c n ph i cân i t tr ng tr t, lao ng, v t tư k thu t c n thi t (phân bón, thu c tr sâu, máy móc, xăng d u, v.v…) b o m th c hi n k ho ch. III. TRÁCH NHI M C A CÁC NGÀNH, CÁC C P b o m th c hi n t t ngh quy t này, H i ng Chính ph quy t nh: 1. Giao trách nhi m cho B Y t th ng nh t ch o và qu n lý toàn b công tác nuôi, tr ng cây và con làm thu c, t vi c s n xu t n thu mua, ch bi n và phân ph i. B Y t ch trì ph i h p v i B Nông ngi p và B Lâm nghi p nghiên c u trình H i ng Chính ph xét duy t quy ho ch phân vùng nuôi tr ng cây và con làm thu c cho c nư c. H th ng chuyên lo công tác dư c c a ngành y t cũng c n ư c mau chóng tăng cư ng. 2. B Nông nghi p có trách nhi m ch o các nông trư ng qu c doanh nuôi, tr ng cây và con làm thu c theo k ho ch Nhà nư c và bán s n phNm cho B Y t theo h p ng kinh t . 3. B Lâm nghi p có trách nhi m ch o các lâm trư ng qu c doanh khai thác, nuôi, tr ng cây và con làm thu c theo k ho ch Nhà nư c và bán s n phNm cho B Y t theo h p ng kinh t . 4. y ban k ho ch Nhà nư c có trách nhi m căn c vào ngh c a B Y t t ng h p k ho ch dài h n và hàng năm v s n xu t, ch bi n, thu mua, phân ph i cây và con làm thu c, và cân i các ch tiêu s n xu t, ch bi n, thu mua, phân ph i v i bi n pháp th c hi n (di n tích, lao ng, v t tư, thi t b v.v…). Các văn b n trư c ây trái v i ngh quy t này u bãi b . T.M. H I Đ NG CHÍNH PH K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Lê Thanh Ngh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản