Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về việc chương trình giám sát năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Tân Bình ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN QU N TÂN c l p - T do - H nh phúc BÌNH ------- ----- S : 21/2007/NQ- Tân Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2007 H ND NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N TÂN BÌNH KHÓA IX - KỲ H P TH 11 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n v nhi m v kinh t - xã h i năm 2008; Trên cơ s xem xét Chương trình giám sát năm 2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n và ý ki n th o lu n c a các i bi u t i kỳ h p l n th 11 t ch c t ngày 20 n ngày 21 tháng 12 năm 2007, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí thông qua Chương trình giám sát c a H i ng nhân dân qu n v giám sát vi c th c hi n các ch tiêu kinh t - xã h i và an ninh qu c phòng năm 2008. i u 2. Các cơ quan thu c y ban nhân dân qu n t o m i i u ki n thu n l i Thư ng tr c H i ng nhân dân, 2 Ban c a H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân th c hi n công tác giám sát. i u 3. Giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân, 2 Ban c a H i ng nhân dân và các T i bi u căn c chương trình giám sát c a H i ng nhân dân năm 2008, xây d ng k ho ch t ch c th c hi n và báo cáo k t qu vi c th c hi n t i các kỳ h p c a H i ng nhân dân qu n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Tân Bình khóa IX, kỳ h p th 11 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007./. CH TNCH Võ Văn Lu n
Đồng bộ tài khoản