Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh cục bộ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 khu công viên văn hóa Gò Vấp tại phường 6, quận Gò Vấp do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N GÒ V P NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 21/2008/NQ-H ND Gò V p, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V I U CH NH C C B NHI M V QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/500 KHU CÔNG VIÊN VĂN HÓA GÒ V P T I PHƯ NG 6, QU N GÒ V P H I NG NHÂN DÂN QU N GÒ V P KHÓA IX, KỲ H P L N TH 10 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ s xem xét t trình c a y ban nhân dân qu n Gò V p trình H i ng nhân dân qu n v i u ch nh c c b nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 Khu Công viên Văn hóa Gò V p t i phư ng 6, qu n Gò V p, báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và các ý ki n phát bi u th o lu n t i kỳ h p, QUY T NGHN: i u 1. Xét th y d án Công viên Văn hóa Gò V p là m t trong nh ng công trình tr ng i m c a Ngh quy t i h i ng b qu n, c n ph i u tư s m ưa vào khai thác s d ng ph c v cho nhân dân qu n Gò V p nói riêng và thành ph nói chung. y ban nhân dân thành ph cũng ã ch p thu n ch trương u tư d án Công viên Văn hóa Gò V p b ng hình th c xã h i hóa ngu n v n u tư theo ngh c a y ban nhân dân qu n. Nh m t o i u ki n thu n l i cho nhà u tư có i u ki n Ny nhanh ti n th c hi n d án, vi c i u ch nh c c b nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 Khu Công viên Văn hóa Gò V p t i phư ng 6, qu n Gò V p là c n thi t. H i ng nhân dân qu n Gò V p nh t trí v i t trình c a y ban nhân dân qu n trình H i ng nhân dân qu n v i u ch nh c c b nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 Khu Công viên Văn hóa Gò V p t i phư ng 6, qu n Gò V p. i u 2. H i ng nhân dân qu n giao y ban nhân dân qu n hoàn ch nh án i u ch nh c c b nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 Khu Công viên Văn hóa Gò V p t i phư ng 6, qu n Gò V p, m b o th c hi n úng quy trình trình S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph thNm nh và y ban nhân dân qu n phê duy t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Gò V p khóa IX thông qua t i kỳ h p H i ng nhân dân qu n l n th 10, ngày 11 tháng 7 năm 2008./.
  2. CH TNCH Nguy n Kim Hi u
Đồng bộ tài khoản