Nghị quyết số 21/2008/QH12

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
68
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 21/2008/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 21/2008/QH12 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 21/2008/QH12

  1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 21/2008/QH12 Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 2008 NGHN QUY T V D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2009 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Lu t ngân sách nhà nư c; Sau khi xem xét Báo cáo s 14/BC-CP ngày 13 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph trình Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; Báo cáo th m tra s 479/BC-UBTCNS12 ngày 14 tháng 10 năm 2008 c a y ban Tài chính – Ngân sách c a Qu c h i; Báo cáo s 19/BC-CP ngày 06 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph v vi c i u ch nh ánh giá th c hi n ngân sách nhà nư c năm 2008, d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua d toán ngân sách nhà nư c năm 2009: - T ng s thu cân i ngân sách nhà nư c là 389.900 t ng (ba trăm tám mươi chín nghìn chín trăm t ng), b ng 21,5% t ng s n phNm trong nư c; tính c 14.100 t ng thu chuy n ngu n năm 2008 sang năm 2009 thì t ng s thu cân i ngân sách nhà nư c là 404.000 t ng (b n trăm linh b n nghìn t ng); - T ng s chi cân i ngân sách nhà nư c là 491.300 t ng (b n trăm chín mươi m t nghìn ba trăm t ng); - M c b i chi ngân sách nhà nư c là 87.300 t ng (tám mươi b y nghìn ba trăm t ng), b ng 4,82% t ng s n phNm trong nư c. (Kèm theo các ph l c s 1, 2, 3, 4 và 5) i u 2. Tán thành các gi i pháp th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 ã ư c b sung do Chính ph trình và ki n ngh c a y ban Tài chính – Ngân sách trong Báo cáo thNm tra, ng th i nh n m nh nh ng gi i pháp tr ng tâm dư i ây: 1. Ti p t c th c hi n chính sách tài khóa ch t ch , tri t ti t ki m và nâng cao hi u qu chi, gi m b i chi ngân sách. Ph i h p ng b chính sách tài khóa v i chính sách ti n t và các chính sách khác ti p t c th c hi n có hi u qu m c tiêu ki m ch l m phát, ch ng ngăn ng a suy gi m kinh t , b o m an sinh xã h i, tháo g khó khăn, thúc Ny kinh t phát tri n. 2. Chính ph khNn trương t ch c th c hi n t t các lu t thu ã ư c s a i, có hi u l c t năm 2009 như Lu t thu thu nh p doanh nghi p, Lu t thu giá tr gia tăng, Lu t thu thu nh p cá nhân, Lu t thu tiêu th c bi t; nghiên c u s a i, b sung, quy t nh theo thNm quy n ho c trình cơ quan có thNm quy n quy t nh chính sách thu khác cho phù h p v i yêu c u phát tri n trong tình hình m i, phù h p v i cam k t h i nh p qu c t . Giao Chính ph quy nh i u ki n và th c hi n mi n, gi m, giãn ti n n p thu có th i h n i v i m t s doanh nghi p g p nhi u khó khăn, nh t là các doanh nghi p v a và
  2. nh thúc Ny ho t ng s n xu t kinh doanh. Th c hi n ráo ri t hơn công tác thanh tra, ki m tra, ki m toán nh m nâng cao hi u qu qu n lý thu , gi m t i a s thu n ng, ch ng th t thu thu , x lý nghiêm các trư ng h p tr n thu , gian l n thu . Ti p t c rà soát gi m, bãi b nh ng kho n phí, l phí không còn phù h p, k p th i ngăn ch n tình tr ng l m d ng, t o ra các kho n óng góp b t h p lý dư i m i hình th c. 3. Th c hi n nghiêm quy nh Lu t ngân sách nhà nư c. Cơ c u l i chi ngân sách nhà nư c theo hư ng ưu tiên chi cho an sinh xã h i; tăng chi có tr ng i m cho phát tri n nông nghi p, nông thôn và nh ng vùng khó khăn, nh t là 61 huy n có t l h nghèo cao nh t; b o v và ch ng ô nhi m môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm; b o m t t hơn kh năng th c hi n nhi m v c a l c lư ng vũ trang. H n ch và ki m soát ch t ch các kho n chi vư t d toán. Huy ng t i a các ngu n l c trong và ngoài nư c tăng u tư phát tri n. Ki m soát ch t ch chi tiêu công, s d ng ngân sách úng m c ích, úng pháp lu t, có hi u qu . Rà soát k ngu n v n nhà nư c b trí cho các d án, công trình thu c trách nhi m u tư c a ngân sách nhà nư c giao cho các t p oàn, t ng công ty nhà nư c th c hi n. Không b trí v n ngân sách nhà nư c cho các d án, công trình không thu c nhi m v ngân sách nhà nư c u tư. 4. Năm 2009 phát hành trái phi u Chính ph không quá 36.000 t ng ti p t c t p trung u tư các d án, công trình giao thông, th y l i, kiên c hóa trư ng l p h c, xây d ng nhà công v cho giáo viên mi n núi, vùng sâu, vùng xa, nâng c p b nh vi n huy n; ng th i, b trí v n theo l trình th c hi n Ngh quy t s 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 c a Qu c h i u tư b nh vi n a khoa khu v c liên huy n, b nh vi n lao, tâm th n, ung bư u, chuyên khoa nhi, tr m y t xã và m t s b nh vi n a khoa t nh thu c vùng mi n núi khó khăn. C n rà soát danh m c u tư, lo i b các d án, công trình thi công kéo dài, kém hi u qu ; b sung d án, công trình c p bách, s m phát huy hi u qu . Chính ph báo cáo phương án phân b c th v n trái phi u Chính ph v i y ban thư ng v Qu c h i trư c khi quy t nh, tri n khai th c hi n. T p trung ch o và th c hi n t t công tác chuNn b u tư, t o i u ki n kh i công s m, gi i ngân v n k p th i, b o m hoàn thành công trình úng ti n . 5. Ny m nh xã h i hóa trong u tư phát tri n, c bi t là ô th và lĩnh v c giáo d c – ào t o – d y ngh , y t , văn hóa thông tin, th d c th thao và các lĩnh v c khác; tăng u tư cho các t nh khó khăn, còn nghèo và m t s lĩnh v c b c thi t khác. 6. Năm 2009 n m trong th i kỳ n nh ngân sách a phương 2007 – 2010, ngân sách trung ương ph i b o m ch ng x lý nh ng v n l n, quan tr ng c a qu c gia, ng th i có cơ ch khuy n khích các c p tăng thu và ư c hư ng h p lý k t qu tăng thu so v i nhi m v nhà nư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 7. Trư ng h p kinh t th gi i và trong nư c có bi n ng l n, nh hư ng n cân i thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2009 ã ư c Qu c h i quy t nh, Chính ph k p th i báo cáo y ban thư ng v Qu c h i quy t nh theo thNm quy n, báo cáo v i Qu c h i t i kỳ h p g n nh t ho c trình Qu c h i quy t nh theo úng quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c. 8. Tăng cư ng k cương, k lu t trong vi c th c hi n pháp lu t v tài chính – ngân sách, ngăn ch n và x lý nghiêm minh m i vi ph m. i u 3. Giám sát vi c th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 y ban thư ng v Qu c h i, y ban Tài chính – Ngân sách, H i ng Dân t c và các y ban khác c a Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i, các i bi u Qu c h i giám sát vi c th c hi n ngân sách nhà nư c m t cách thi t th c, hi u qu trên các lĩnh v c, a bàn thu c ph m vi trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th tư thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2008.
  3. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng PH L C S 1 CÂN ID TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2009 ơn v : T ng STT N i dung D toán năm 2009 A. T NG THU CHI CÂN I NSNN 389.900 1 Thu n i a 233.000 2 Thu t d u thô 63.700 3 Thu t xu t khNu, nh p khNu 88.200 4 Thu vi n tr không hoàn l i 5.000 B. K T CHUY N T NĂM TRƯ C SANG 14.100 C. T NG CHI CÂN I NSNN 491.300 1 Chi u tư phát tri n 112.800 2 Chi tr n và vi n tr 58.800 3 Chi phát tri n các s nghi p kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh, qu n lý 696.300 hành chính 4 Chi c i cách ti n lương 36.600 5 Chi b sung qu d tr tài chính 100 6 D phòng 13.700 D. B I CHI NSNN 87.300 T l b i chi so GDP 4,82% Ngu n bù p b i chi NSNN 1 Vay trong nư c 71.300 2 Vay ngoài nư c 16.000
  4. PH L C S 2 CÂN I NGU N THU CHI D TOÁN NSTW VÀ NS P NĂM 2009 ơn v : T ng STT N i dung D toán năm 2009 A. NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG I Ngu n thu ngân sách Trung ương 273.141 1 Thu ngân sách Trung ương hư ng theo phân c p 263.141 - Thu thu , phí và các kho n thu khác 258.141 - Thu t ngu n vi n tr không hoàn l i 5.000 2 Thu chuy n ngu n 10.000 II Chi ngân sách Trung ương 360.441 1 Chi thu c nhi m v ngân sách Trung ương theo phân c p 274.154 2 B sung cho ngân sách a phương 86.287 - B sung cân i (1) 45.897 - B sung có m c tiêu 40.390 III Vay bù p b i chi NSNN 87.300 B NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG I Ngu n thu ngân sách a phương 217.146 1 Thu ngân sách a phương hư ng theo phân c p 126.759 2 Thu b sung t ngân sách Trung ương 86.287 - B sung cân i (1) 45.879 - B sung có m c tiêu 40.390 3 Thu chuy n ngu n 4.100 II Chi ngân sách a phương 217.146 1 Chi cân i ngân sách a phương 176.756 2 Chi t ngu n b sung có m c tiêu 40.390 Ghi chú: (1) Bao g m c s b sung cho ngân sách a phương th c hi n i u ch nh ti n lương t i thi u m c 540.000 ng/tháng. PH L C S 3 D TOÁN THU CÂN I NSNN THEO LĨNH V C NĂM 2009 ơn v : T ng
  5. STT N i dung thu D toán năm 2009 T ng thu NSNN 389.900 I Thu n i a 233.000 1 Thu t khu v c kinh t qu c doanh 72.982 2 Thu t khu v c doanh nghi p u tư nư c ngoài (không k d u thô) 51.499 3 Thu t khu v c thương nghi p – ngoài qu c doanh 46.597 4 Thu s d ng t nông nghi p 42 5 Thu thu nh p cá nhân 14.545 6 L phí trư c b 7.251 7 Thu phí xăng, d u 5.371 8 Các lo i phí, l phí 7.324 9 Các kho n thu v nhà, t 24.539 a Thu nhà t 952 b Thu ti n thuê t 1.877 c Thu ti n s d ng t 21.000 d Thu bán nhà thu c s h u nhà nư c 710 10 Thu khác ngân sách 2.166 11 Thu t qu t công ích, hoa l i công s n t i xã 684 II Thu t d u thô 63.700 III Thu cân i ngân sách t ho t ng xu t nh p khN u 88.200 1 T ng s thu t ho t ng xu t nh p khN u 121.200 a Thu xu t khN u, nh p khN u, tiêu th c bi t hàng nh p khN u 56.600 b Thu giá tr gia tăng hàng nh p khN u (t ng s thu) 64.600 2 Hoàn thu giá tr gia tăng hàng nh p khN u -33.000 IV Thu vi n tr 5.000 PH L C S 4 D TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NS P THEO CƠ C U CHI NĂM 2009 ơn v : T ng Chia ra N i dung T ng s NSTW NS P A B 1=2+3 2 3 A T ng s chi cân i NSNN 491.300 (1) 314.544 (2) 176.756 I Chi u tư phát tri n 112.800 61.300 51.500 Trong ó:
  6. 1 Chi Giáo d c, ào t o, d y ngh 14.379 6.794 7.585 2 Chi khoa h c, công ngh 3.477 1.615 1.862 II Chi tr n và vi n tr 58.800 58.800 III Chi phát tri n s nghi p KT-XH, qu c phòng, 269.300 160.231 109.069 an ninh, qu n lý hành chính nhà nư c, ng, oàn th Trong ó 1 Chi giáo d c, ào t o, d y ngh 67.330 14.730 52.600 2 Chi khoa h c, công ngh 4.390 3.310 1.080 IV Chi c i cách ti n lương 36.600 26.613 9.987 V Chi b sung qu d tr tài chính 100 100 VI D phòng 13.700 7.600 6.100 B Chi t các kho n thu qu n lý NSNN 46.960 37.340 9.620 C Chi vay nư c ngoài v cho vay l i 25.700 25.700 T ng s (A + B + C) 563.960 377.584 186.376 Ghi chú: (1) Bao g m c 40.390 t ng b trí cân i NSTW th c hi n b sung có m c tiêu cho NS P, nhưng ã lo i tr 45.897 t ng b sung cân i t NSTW cho NS P. (2) Bao g m 45.897 t ng chi b sung t NSTW cho NS P (b sung cân i và b sung th c hi n i u ch nh ti n lương theo m c lương t i thi u 540.000 ng/tháng) nhưng chưa bao g m 40.390 t ng b sung có m c tiêu t NSTW cho NS P. PH L C S 5 CÁC KHO N THU QU N LÝ QUA NGÂN SÁCH NĂM 2009 ơn v : T ng STT N i dung D toán năm 2009 T NG S 46.960 I Các kho n thu, chi qu n lý qua NSNN 10.960 1 Phí s d ng ư ng b 931 2 Phí m b o an toàn hàng h i 409 3 Các lo i phí, l phí khác và óng góp xây d ng h t ng; thu chi t i xã 3.120 4 Thu x s ki n thi t 6.500 II Chi u tư t ngu n trái phi u Chính ph 36.000
Đồng bộ tài khoản