Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ về đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận do Hội đồng nhân dân Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2002 Số: 22/2002/NQ-HĐ NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỀ ÁN DI DỜI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GÂY Ô NHIỄM VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ VÙNG PHỤ CẬN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VI được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 6 năm 2002; Sau khi xem xét báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố về đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào khu công nghiệp và vùng phụ cận, báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế-Ngân sách và các ý kiến của đại biểu, Hội đồng nhân dân thành phố: QUYẾT NGHỊ 1. Chấp thuận đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào khu công nghiệp và vùng phụ cận theo quy hoạch. 2. Chấp thuận các chính sách hỗ trợ, trong đó quan tâm đến đời sống của công nhân lao động. Cho phép xây dựng quỹ bảo vệ môi trường do ủy ban nhân dân thành phố trình. ủy ban nhân dân thành phố sớm tăng cường bộ máy, cán bộ quản lý môi trường ở các cấp. 3. Giao ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân thành phố. Yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân thành phố thực hiện tốt Nghị quyết này nhằm bảo vệ môi trường sống và sự phát triển bền vững của thành phố./. TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Nơi nhận: CHỦ TỊCH - UB Thường vụ Quốc hội - VP Chủ tịch nước, VPCP - VP Quốc hội và các UB của QH (20b) - Ban TCCB Chính phủ, Bộ Tư pháp - ĐB Quốc hội TP, Đại biểu HĐND/TP - TV/TU, TT HĐND TP, TT UBND/TP
  2. - Các Ban Đảng, VP/TU, TT UB MTTQ/TP - Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP Huỳnh Đảm - Chủ tịch HĐND các quận - Chủ tịch UBND huyện - VP Đoàn đại biểu QH TP - VPHĐND và UBND/TP - Các báo, đài TP và TW đóng tại TP “đưa tin” Lưu HC, Lưu TH-HĐ (14 bản)
Đồng bộ tài khoản