Nghị quyết số 22/2006/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 22/2006/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 22/2006/NQ-CP về Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2006 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 22/2006/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2006/NQ-CP Hà N i, ngày 05 tháng 09 năm 2006 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 8 NĂM 2006 Trong hai ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2006, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 8, bàn và quy t ngh nh ng v n sau: 1. Chính ph ã nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình Báo cáo tình hình kinh t - xã h i năm 2006 và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2007; B trư ng B Tài chính trình Báo cáo ánh giá tình hình th c hi n Ngân sách Nhà nư c năm 2006, d toán Ngân sách Nhà nư c năm 2007. Qua xem xét tình hình kinh t - xã h i trong 8 tháng u năm, nh n nh, d báo v xu th phát tri n trong nh ng tháng còn l i c a năm 2006, Chính ph nh t trí ánh giá năm 2006, tình hình kinh t - xã h i c a nư c ta ã có nh ng chuy n bi n tích c c, d ki n h u h t các ch tiêu ch y u ư c nêu trong Ngh quy t c a Qu c h i v nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2006 th c hi n u t và vư t. T c tăng trư ng t ng s n phNm trong nư c (GDP) c năm t kho ng 8%; cơ c u ngành kinh t ti p t c chuy n d ch theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa; ho t ng i ngo i, h i nh p kinh t qu c t , xu t nh p khNu và huy ng ngu n l c cho u tư phát tri n t ư c nhi u k t qu tích c c; các cân i l n c a n n kinh t ti p t c n nh; thu ngân sách vư t d toán; tăng chi cho u tư phát tri n, c i cách ti n lương. Các lĩnh v c xã h i có nhi u ti n b , t l h nghèo gi m, tuy n sinh m i i h c, cao ng và ào t o ngh dài h n tăng, t l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng gi m. Chính tr - xã h i n nh, qu c phòng, an ninh ư c c ng c . Tuy nhiên, ch t lư ng tăng trư ng còn nhi u y u t không b n v ng; vi c qu n lý và s d ng các ngu n l c phát tri n kinh t - xã h i kém hi u qu ; ch t lư ng giáo d c các c p h c chưa cao; d ch v y t chưa áp ng ư c nhu c u chăm sóc s c kho c a nhân dân; c i cách hành chính ch m; công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí tuy ã có nh ng ti n b nh t nh, nhưng nhìn chung, chưa ư c ngăn ch n, Ny lùi. Năm 2007 là năm có ý nghĩa quan tr ng t o à cho vi c hoàn thành các m c tiêu c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 – 2010. Trên cơ s c th hoá các Ngh quy t c a ng và Qu c h i v phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010, tình hình th c hi n k ho ch năm 2006 và d báo b i c nh năm 2007, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2007 c a Chính ph c n ra ư c các gi i pháp tr ng tâm có tính ch t t phá chuy n m nh n n kinh t nư c ta sang ho t ng theo cơ ch th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; thu hút u tư nư c ngoài và các ngu n l c u tư trong nư c; nâng cao ch t lư ng giáo d c và ào
  2. t o ngu n nhân l c; th c hi n c i cách hành chính và phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí m t cách m nh m . Giao B K ho ch và u tư, B Tài chính ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh các Báo cáo trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c xin ý ki n Ban Ch p hành Trung ương ng, B Chính tr và báo cáo Qu c h i. 2. Căn c bư c i c a án c i cách chính sách ti n lương, b o hi m xã h i, tr c p ưu ãi ngư i có công và quy nh t i Ngh nh s 203/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph , B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã trình Chính ph phương án i u ch nh m c lương t i thi u chung và phương án i u ch nh lương hưu, tr c p b o hi m xã h i năm 2006. Giao B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B N i v , B Tài chính và Văn phòng Chính ph , ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh các văn b n, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành trư c ngày 15 tháng 9 năm 2006. 3. Chính ph xem xét d th o Ngh nh hư ng d n thi hành i u 153 c a B Lu t Lao ng v Ban Ch p hành công oàn lâm th i t i doanh nghi p do T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam trình; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o Ngh nh. Trên cơ s quy nh c a B Lu t Lao ng và xu t phát t òi h i c a th c ti n, Chính ph th ng nh t v s c n thi t ph i ban hành Ngh nh này nh m t o hành lang pháp lý cho T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam th c hi n vi c hư ng d n ch nh Ban Ch p hành công oàn lâm th i t i các doanh nghi p chưa thành l p ư c t ch c công oàn. Chính ph ngh T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan c a Chính ph , ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh d th o Ngh nh, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành. 4. Chính ph ã nghe B trư ng B Tư pháp trình v D ki n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Chính ph năm 2007; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v D ki n Chương trình này. Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Chính ph năm 2007 ti p t c c th hóa Hi n pháp năm 1992 ( ã ư c Qu c h i s a i, b sung m t s i u trong năm 2001); th ch hóa y , k p th i ch trương, ư ng l i c a ng t i Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th X và các Ngh quy t khác c a Ban Ch p hành Trung ương, B Chính tr . Trong ó, chú tr ng vi c xây d ng các lu t, pháp l nh áp ng yêu c u c i cách hành chính nhà nư c, yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Các d án lu t, pháp l nh ư c ưa vào Chương trình c n có s lư ng h p lý, ư c chuNn b t t v m t ch t lư ng và b o m ti n , b o m tính kh thi trong i u ki n năm 2007 là năm cu i c a Qu c h i khóa XI và là năm b u c i bi u Qu c h i khóa XII.
  3. Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Chính ph năm 2007, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c trình y ban Thư ng v Qu c h i. 5. Chính ph ã nghe B trư ng B Tư pháp trình v vi c bãi b bi n pháp qu n ch hành chính và h y b Ngh nh s 31/CP ngày 14 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v qu n ch hành chính. Chính ph th ng nh t, trong i u ki n xây d ng Nhà nư c pháp quy n Vi t Nam Xã h i ch nghĩa và h i nh p qu c t , th c hi n c i cách tư pháp hi n nay thì vi c bãi b bi n pháp qu n ch hành chính và h y b Ngh nh s 31/CP v qu n ch hành chính là c n thi t. có cơ s pháp lý cho vi c th c hi n, giao B trư ng B Tư pháp, th a y quy n c a Th tư ng Chính ph , thay m t Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i ban hành Ngh quy t v vi c h y b ho c ình ch áp d ng m t s i u, kho n liên quan n qu n ch hành chính c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002, trên cơ s ó hu b Ngh nh s 31/CP v qu n ch hành chính. 6. Chính ph nghe B trư ng B Tư pháp trình d án Lu t Tương tr tư pháp; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d án Lu t này. Ho t ng tương tr tư pháp gi a Vi t Nam v i các nư c ã có t nhi u năm, nhưng h th ng pháp lu t trong nư c v tương tr tư pháp còn chưa y , chưa ng b . b o v l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a các cơ quan, t ch c, công dân Vi t Nam nư c ngoài cũng như trong nư c, ph c v t t hơn quá trình h i nh p qu c t thì vi c s m ban hành Lu t Tương tr tư pháp là r t c n thi t. oaghiepehieGiao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh d án Lu t Tương tr tư pháp trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c trình y ban Thư ng v Qu c h i. 7. Chính ph ã xem xét Báo cáo k t qu giao ban s n xu t, kinh doanh, d ch v và u tư tháng 8 và tình hình kinh t - xã h i 8 tháng năm 2006 do B K ho ch và u tư trình; Báo cáo tình hình th c hi n Ngân sách Nhà nư c tháng 8 và 8 tháng u năm 2006 do B Tài chính trình; Báo cáo tình hình thương m i tháng 8 năm 2006 do B Thương m i trình. Trong tháng 8 và 8 tháng u năm 2006, tình hình kinh t - xã h i c a t nư c ti p t c phát tri n n nh. S n xu t công nghi p ti p t c tăng trư ng khá. S n xu t nông nghi p n nh, d ch cúm gia c m ti p t c ư c kh ng ch . Các lĩnh v c d ch v , xu t nh p khNu, u tư phát tri n và thu chi ngân sách có nhi u ti n b . Công tác xoá ói gi m nghèo thu ư c nh ng k t qu t t. Tuy nhiên, nhi u khó khăn, h n ch cũng còn t n t i như giá xăng d u và lãi su t ngân hàng tăng cao làm tăng chi phí s n xu t; d ch b nh lây lan ngư i và cây tr ng, gia c m, gia súc; thiên tai liên ti p x y ra gây thi t h i l n v ngư i và v t ch t; tình hình tr t t an toàn giao thông chưa có ti n b tích c c, s v tai n n giao thông nghiêm tr ng tăng; tình tr ng khi u ki n ch m ư c gi i quy t và m t s v n xã h i khác gây b c xúc trong nhân dân.
  4. ph n u hoàn thành k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2006, năm u tiên th c hi n K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010, Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương không tho mãn v i các thành tích ã t ư c, ti p t c th c hi n Ngh quy t s 01/2006/NQ-CP và Ngh quy t s 13/2006/NQ-CP c a Chính ph , các Ch th s 27/2006/CT-TTg và 28/2006/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph ; t p trung n l c tháo g khó khăn thúc Ny phát tri n s n xu t, kinh doanh, xu t khNu; Ny nhanh ti n gi i ngân v n u tư xây d ng cơ b n; tăng cư ng các bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh; khNn trương ban hành các văn b n hư ng d n thi hành các Lu t ã ư c Qu c h i thông qua; gi v ng an ninh, qu c phòng; ki m ch tai n n giao thông và phòng, ch ng n n phá r ng./. Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng, - U ban Thư ng v Qu c h i, TM. CHÍNH PH - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i, TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Toà án nhân dân t i cao, Nguy n T n Dũng - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - H c vi n Hành chính Qu c gia, - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, B H 112, Website Chính ph , Công báo, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , - Lưu TH
Đồng bộ tài khoản