Nghị quyết số 22/2008/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
70
lượt xem
6
download

Nghị quyết số 22/2008/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 22/2008/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 22/2008/NQ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 22/2008/NQ-CP Hà N i, ngày 23 tháng 9 năm 2008 NGHN QUY T BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH SÁU BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X V TI P T C HOÀN THI N TH CH KINH T THN TRƯ NG NNH HƯ NG XÃ H I CH NGHĨA CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 21-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2008 c a H i ngh l n th sáu Ban Ch p hành Trung ương ng khoá X v ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NGHN i u 1. Ban hành kèm theo Ngh quy t này Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th sáu Ban Ch p hành Trung ương ng khoá X v ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH
 2. TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH SÁU BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHOÁ X V TI P T C HOÀN THI N TH CH KINH T THN TRƯ NG NNH HƯ NG XÃ H I CH NGHĨA (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 22/2008/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph ) H i ngh l n th sáu Ban Ch p hành Trung ương ng khoá X ban hành Ngh quy t s 21-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2008 v ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. Chương trình hành ng này xác nh và phân công th c hi n nh ng nhi m v ch y u nh m tri n khai Ngh quy t nêu trên c a Ban Ch p hành Trung ương ng v ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, thúc Ny n n kinh t phát tri n nhanh, hi u qu , b n v ng, ch ng h i nh p kinh t qu c t , th c hi n th ng l i m c tiêu "Dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh". Ph n I. NH NG NHI M V CH Y U Căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c ư c giao, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p trung ch o t ch c tri n khai nh ng nhi m v ch y u sau ây: I. TH NG NH T NH N TH C V N N KINH T THN TRƯ NG NNH HƯ NG XÃ H I CH NGHĨA NƯ C TA Các cơ quan ch c năng liên quan các c p th c hi n vi c tuyên truy n, giáo d c và v n ng nh m quán tri t sâu r ng trong toàn xã h i, c bi t i v i các cơ quan nhà nư c, các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, ngh nghi p và i ngũ cán b , công ch c nhà nư c, v các n i dung và tinh th n Ngh quy t H i ngh l n th sáu Ban Ch p hành Trung ương ng khoá X v "Hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa"; tham mưu cho các c p u ng cùng c p trong vi c ban hành và tri n khai các ngh quy t, ch th v ch trương, k ho ch và bi n pháp c th nh m nâng cao nh n th c, hi u bi t v n i dung và b n ch t c a n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa Vi t Nam - m t n n kinh t v a tuân theo quy lu t c a kinh t th trư ng, v a ch u s qu n lý c a Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa. II. HOÀN THI N TH CH V S H U, PHÂN PH I, PHÁT TRI N VÀ NÂNG CAO HI U QU HO T NG C A CÁC CH TH TRONG N N KINH T 1. Hoàn thi n th ch v s h u a) S a i, b sung các quy nh c a lu t pháp hi n hành v s h u: trong ó kh ng nh rõ s t n t i khách quan, lâu dài và ch trương khuy n khích s phát tri n a
 3. d ng các hình th c s h u; b o m các quy n và l i ích h p pháp c a các ch s h u khác nhau trong n n kinh t . b) i u ch nh ng b các văn b n pháp lu t hi n hành v s h u t ai theo hư ng: kh ng nh t ai thu c s h u toàn dân, do Nhà nư c làm i di n; xác nh chính xác hơn, y hơn n i dung quy n s h u t ai c a Nhà nư c, nh t là t r ng và t tr ng lúa; phân nh rõ gi a quy n s h u t v i quy n s d ng t; tôn tr ng và b o m các quy n c a ngư i s d ng t c bi t i v i ngư i nông dân. c) Xây d ng và ban hành m i các văn b n pháp lu t v s h u nhà nư c theo hư ng: tách b ch vai trò qu n lý kinh t - xã h i c a Nhà nư c v i vai trò ch s h u tài s n, v n c a Nhà nư c; tách ch c năng ch s h u tài s n, v n c a Nhà nư c và ch c năng qu n tr kinh doanh c a doanh nghi p nhà nư c; thu h p và ti n t i xoá b ch c năng i di n ch s h u nhà nư c c a các B , U ban nhân dân i v i tài s n, v n nhà nư c t i các doanh nghi p có tài s n, v n nhà nư c. Hoàn thi n mô hình ch th kinh doanh v n nhà nư c. d) S a i, b sung các cơ ch , chính sách h tr , khuy n khích phát tri n s h u t p th trong h p tác xã; khuy n khích vi c trích l p các qu tăng cư ng ngu n v n, tài s n không chia trong h p tác xã; b o v t t hơn các quy n và l i ích c a xã viên i v i tài s n thu c s h u c a h p tác xã. ) Xây d ng và ưa vào th c bi n các cơ ch , chính sách khuy n khích liên k t h n h p gi a s h u nhà nư c, s h u t p th và s h u tư nhân, t o i u ki n thu n l i cho doanh nghi p huy ng ngu n l c cho phát tri n thông qua a d ng hoá s h u. e) S a i, b sung các quy nh pháp lý v quy n s h u c a doanh nghi p, t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam; quy nh i tư ng, i u ki n ngư i nư c ngoài có quy n ư c mua, ư c s h u nhà g n v i quy n s d ng t và các tài s n khác t i Vi t Nam. 2. Hoàn thi n th ch v phân ph i a) Xây d ng và ban hành Lu t quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i nh m nâng cao hi u qu kinh t - xã h i trong vi c s d ng và phân b các ngu n l c; tăng cư ng s i u ph i gi a các cơ quan tham mưu c a Chính ph ; chú tr ng s tham gia c a các t ch c xã h i trong quá trình ho ch nh chính sách phát tri n; xác nh các cơ ch phân b ngu n l c h u hi u cho vi c t p trung v n u tư nhà nư c vào nh ng nhi m v quan tr ng và thi t y u, các vùng, i tư ng còn nhi u khó khăn, nh m thu h p d n kho ng cách v trình phát tri n gi a các vùng, các a phương; b) i u ch nh các quy nh pháp lu t và pháp quy liên quan n phân ph i và phân ph i l i, nh m b o m hài hòa l i ích c a Nhà nư c, c a doanh nghi p và c a ngư i lao ng. S a i lu t pháp v thu theo hư ng v a b o m ngu n thu cho ngân sách nhà nư c, v a khuy n khích u tư, i m i công ngh , phát tri n s n xu t và th c hi n công b ng xã h i; c) i m i cơ ch phân b chi ngân sách cho phát tri n xã h i. Ban hành cơ ch , chính sách nh m tăng cư ng tính hi u qu ; c ng c và m r ng hơn n a h th ng an sinh xã h i. Chú tr ng trong phân ph i l i qua phúc l i xã h i, c bi t trong lĩnh v c
 4. y t , giáo d c; b o m i s ng ít nh t là m c trung bình c a xã h i cho các nhóm i tư ng chính sách. 3. Phát tri n, nâng cao hi u qu ho t ng c a các ch th trong n n kinh t a) S a i, b sung cơ ch , chính sách nh m thúc Ny quá trình c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c theo hư ng nâng cao hi u qu doanh nghi p, ngăn ng a th t thoát tài s n nhà nư c ng th i m b o quy n l i chính áng c a ngư i lao ng. Hoàn thi n ch th kinh doanh v n nhà nư c làm t t ch c năng i di n ch s h u nhà nư c i v i v n nhà nư c t i doanh nghi p; ban hành m i cơ ch qu n lý v n nhà nư c sau c ph n hóa doanh nghi p; b) S a i, b sung và ban hành m i các chính sách h tr các t ch c kinh t t p th , ti p c n các ngu n v n; ào t o cán b qu n lý, lao ng; tr giúp k thu t và chuy n giao công ngh , h tr phát tri n th trư ng, tham gia các chương trình xúc ti n thương m i, các d án u tư c a Nhà nư c. L ng ghép nhi m v phát tri n kinh t t p th và cân i ngu n l c th c hi n khi xây d ng chi n lư c, chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i liên quan; c) Ban hành cơ ch , chính sách khuy n khích, h tr phát tri n các trang tr i, h s n xu t kinh doanh, c bi t trong nông nghi p và khu v c nông thôn, khuy n khích các trang tr i và h s n xu t kinh doanh góp v n phát tri n theo hình th c h p tác xã, công ty c ph n ho c tr thành doanh nghi p tư nhân và các lo i hình kinh doanh thích h p khác; d) S a i, b sung các quy nh pháp lu t và các chính sách nh m khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia cung ng các lo i d ch v công; b o m môi trư ng c nh tranh bình ng, lành m nh. Ban hành cơ ch , chính sách thúc Ny và khuy n khích vi c th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m c a các ơn v s nghi p v t ch c b máy, biên ch , nhân s và v tài chính trong vi c th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao. Xây d ng và ban hành các cơ ch , chính sách v b o hi m trong s n xu t nông nghi p. III. HOÀN THI N TH CH B O M NG B CÁC Y U T THN TRƯ NG VÀ PHÁT TRI N NG B CÁC LO I THN TRƯ NG 1. Hoàn thi n th ch v giá, v c nh tranh và ki m soát c quy n trong kinh doanh a) S a i các quy nh liên quan n qu n lý giá theo nguyên t c th trư ng và cam k t qu c t , m b o n nh kinh t vĩ mô; b) Ti p t c i u ch nh các quy nh pháp lý liên quan n ký k t và th c hi n h p ng, giám sát, i u ti t th trư ng, phát tri n xu t khNu, u tư, gi i quy t tranh ch p phù h p v i kinh t th trư ng và các cam k t qu c t ; c) B o m th c hi n nghiêm túc Lu t C nh tranh; b sung các văn b n quy ph m pháp lu t v ch ng c quy n, b o v ngư i tiêu dùng. 2. a d ng hóa các lo i th trư ng hàng hóa, d ch v theo hư ng văn minh, hi n i, chú tr ng phát tri n th trư ng d ch v
 5. a) Ban hành cơ ch , chính sách nh m a d ng hóa các lo i th trư ng hàng hóa, d ch v theo hư ng văn minh, hi n i, chú tr ng phát tri n th trư ng d ch v , trong ó chú tr ng hình thành và phát tri n các phương th c giao d ch th trư ng hi n i, nh t là i v i nông s n và v t tư nông nghi p; b) Ban hành Lu t B o v ngư i tiêu dùng theo hư ng m b o các giao d ch gi a ngư i tiêu dùng v i các nhà s n xu t, kinh doanh ư c di n ra bình ng, công b ng; b sung và ban hành m i các tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa, v sinh an toàn th c phNm, b o v môi trư ng; xây d ng và ban hành các quy nh v hàng rào k thu t i u ti t xu t - nh p khNu. 3. Hoàn thi n th ch th trư ng tài chính a) Ti p t c hoàn thi n h th ng th ch v ti n t và ho t ng ngân hàng: t p trung b o m ti n xây d ng d th o Lu t Giám sát an toàn ho t ng ngân hàng và Lu t B o m ti n g i, Lu t Ngân hàng nhà nư c, Lu t Các t ch c tín d ng; b) Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c ngân hàng; bao g m c cơ ch giám sát quá trình m c a th trư ng d ch v ngân hàng theo các cam k t; c) Xây d ng và t ch c th c hi n án tái c u trúc h th ng ngân hàng thương m i, th c hi n c ph n hóa các ngân hàng thương m i nhà nư c theo hư ng thu hút ư c các i tác chi n lư c và gi c ph n chi ph i c a Nhà nư c. áp d ng các thông l và chuNn m c qu c t v qu n tr và giám sát ngân hàng nâng cao năng l c c nh tranh và b o m an toàn h th ng tài chính; d) S a i, b sung h th ng lu t pháp, cơ ch , chính sách cho ho t ng và phát tri n lành m nh c a th trư ng ch ng khoán theo hư ng: tăng cư ng tính minh b ch c a th trư ng, ch c năng qu n lý, giám sát c a Nhà nư c i v i các giao d ch phi pháp, các hành vi r a ti n, nhi u lo n th trư ng. Ban hành các quy nh m r ng t ng bư c quy n mua c phi u c a nhà u tư nư c ngoài và t o thu n l i cho các doanh nghi p Vi t Nam giao d ch trên th trư ng ch ng khoán qu c t , ng th i tăng cư ng s giám sát c a Nhà nư c; ) Ban hành các chính sách khuy n khích phát tri n doanh nghi p b o hi m thu c các thành ph n kinh t trong nư c; khuy n khích h p tác và liên k t gi a các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài. Xây d ng và th c hi n l trình m c a th trư ng b o hi m theo các cam k t qu c t , ng th i nâng cao hi u qu và hi u l c qu n lý c a Nhà nư c. 4. Hoàn thi n th ch th trư ng b t ng s n a) S a i, b sung Lu t t ai, Lu t Xây d ng và các văn b n dư i lu t theo hư ng: b o m các quy n v t ai và b t ng s n ư c v n ng theo cơ ch th trư ng và tr thành m t ngu n v n trong s n xu t kinh doanh; kh ng nh rõ quy n s d ng t là m t lo i hàng hóa c bi t, ư c nh giá theo cơ ch th trư ng có s qu n lý và i u ti t c a Nhà nư c. Ban hành chính sách nh giá b o m hài hòa quy n l i c a ngư i s d ng t, c a nhà u tư và c a Nhà nư c trong quá trình gi i t a, thu h i t. Ban hành cơ ch , chính sách khuy n khích nh ng t ch c cá nhân b thu h i t tham gia góp v n b ng quy n s d ng t vào các d án u tư, kinh doanh, gi i
 6. quy t t t v n t , nhà , vi c làm cho ngư i b thu h i t. Ban hành quy nh v vi c ưa giá tr quy n s d ng t vào danh m c tài s n c a m i t ch c, cá nhân ư c giao quy n s d ng t, k c các cơ quan nhà nư c; cơ ch t o qu t c a Nhà nư c ph c v các m c tiêu công ích, th c hi n chính sách xã h i và h tr vi c i u ti t th trư ng t ai, h tr tái nh cư trong quá trình gi i phóng m t b ng. Xây d ng cơ s pháp lý Nhà nư c ch ng tham gia th trư ng b t ng s n v i tư cách là ch s h u t ai và b t ng s n trên t; b) B sung các quy nh pháp lu t v thu i v i ho t ng kinh doanh b t ng s n: t o d ng cơ ch chính sách khuy n khích u tư xây d ng qu t ph c v di dân tái nh cư, qu nhà xã h i cho thuê ho c thuê mua; c) Nâng cao ch t lư ng quy ho ch s d ng t, quy ho ch xây d ng; công khai hóa và t ch c th c hi n nghiêm túc quy ho ch s d ng t, quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t. Quy ho ch và qu n lý ch t ch qu t s n xu t nông nghi p, b o m lâu dài qu t cho ngư i tr ng lúa và an ninh lương th c qu c gia; Hi n i hoá h th ng h sơ a chính ph c v qu n lý t ai và th trư ng b t ng s n; tăng cư ng u tư cho công tác o c, l p b n a chính hoàn thành vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c, cá nhân trên c nư c vào năm 2010. Xây d ng cơ ch tài phán gi i quy t nh ng khi u n i liên quan n t ai. d) Phát tri n ng b các d ch v cho th trư ng b t ng s n, như d ch v tư v n pháp lu t, công ch ng, thNm nh, u giá, ăng ký giao d ch b t ng s n v.v... t o môi trư ng lành m nh, an toàn pháp lý cho các giao d ch b t ng s n, phòng ng a tranh ch p và vi ph m pháp lu t. 5. Hoàn thi n th ch th trư ng lao ng a) S a i, b sung lu t pháp, chính sách v ti n lương, ti n công: ti n lương ph i ư c coi là giá c s c lao ng, ư c hình thành theo quy lu t th trư ng, d a trên cung - c u v s c lao ng, ch t lư ng, cư ng lao ng và m c c nh tranh vi c làm; xác nh các nguyên t c tho thu n gi a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng; b) Ban hành cơ ch , chính sách h tr ào t o, b i dư ng, nâng cao trình , tay ngh cho ngư i lao ng, khuy n khích d ch v d y ngh khu v c tư nhân, doanh nghi p; c) B sung khung lu t pháp và chính sách v ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài và ti p nh n lao ng nư c ngoài vào Vi t Nam: phát tri n d ch v ào t o, hư ng t i vi c ưa lao ng có trình cao i làm vi c nư c ngoài, b o m quy n l i c a ngư i lao ng Vi t Nam nư c ngoài; khuy n khích các doanh nghi p, các ơn v s nghi p trong nư c thu hút và s d ng lao ng nư c ngoài có trình chuyên môn cao; d) Ban hành cơ ch áp d ng ph bi n ch h p ng lao ng, k c trong các ơn v s nghi p công l p và khu v c kinh t nhà nư c. Tăng cư ng s tham gia c a i di n ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng vào ho ch nh chính sách, k ho ch phát tri n th trư ng lao ng. Tăng cư ng s qu n lý và giám sát c a Nhà nư c i v i th trư ng lao ng. Nâng cao hi u l c và hi u qu ho t ng c a các tòa lao
 7. ng, nh m b o m l i ích chính áng c a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng. 6. Hoàn thi n th ch th trư ng công ngh a) Ban hành ng b lu t pháp, cơ ch , chính sách h tr phát tri n các t ch c nghiên c u, ng d ng, chuy n giao khoa h c - công ngh và nâng cao năng l c công ngh trên cơ s t hàng c a doanh nghi p; khuy n khích doanh nghi p i m i, nh p khNu và ng d ng công ngh m i, công ngh tiên ti n. Khuy n khích phát tri n các d ch v thi t k , o lư ng, ánh giá, thNm nh, giám nh ch t lư ng, thông tin, môi gi i, chuy n giao công ngh , tư v n pháp lý v s h u trí tu theo hư ng xã h i hóa; b) i m i cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh phù h p v i cơ ch th trư ng. Hoàn thi n t ch c, nâng cao năng l c và hi u qu ho t ng c a các cơ quan qu n lý nhà nư c v th trư ng công ngh ; c) Ban hành các chính sách h tr doanh nghi p v qu n lý công ngh , nâng cao năng l c công ngh c a doanh nghi p phù h p v i các cam k t qu c t . 7. Hoàn thi n th ch th trư ng m t s lo i d ch v công cơ b n a) Ti p t c i m i và hoàn thi n cơ ch , chính sách qu n lý nhà nư c i v i giáo d c, y t , văn hóa, th thao và Ny m nh xã h i hóa thu hút ngu n l c xã h i u tư vào nh ng lĩnh v c này. Xác nh các chính sách ưu ãi v t ai, thu , tín d ng nh m huy ng các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c, các ngu n l c khác phát tri n m nh các d ch v công. Ban hành và th c hi n cơ ch nhà nư c t mua m t s lo i d ch v công cơ b n (như y t , giáo d c) t các nhà cung c p d ch v ngoài nhà nư c, t o c nh tranh gi a các ơn v cung ng thu c m i thành ph n kinh t ; b) Ti p t c hoàn thi n lu t pháp, cơ ch , chính sách và tăng cư ng qu n lý c a Nhà nư c, giám sát c a các t ch c xã h i i v i các nhà cung c p d ch v công ngoài nhà nư c; hoàn thi n khung pháp lý cho cơ ch ho t ng t ch c a các ơn v cung ng d ch v công theo úng nh hư ng và m c tiêu c a ng và Nhà nư c, phát huy các y u t tích c c, h n ch các m t trái c a cơ ch th trư ng. IV. HOÀN THI N TH CH G N K T TĂNG TRƯ NG KINH T V I TI N B , CÔNG B NG XÃ H I TRONG T NG BƯ C, T NG CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N VÀ B O V MÔI TRƯ NG 1. Xây d ng và áp d ng các chính sách khuy n khích làm giàu; tích c c gi m nghèo, vươn lên no m, c bi t là các vùng nông thôn, mi n núi, vùng dân t c. T p trung u tư phát tri n kinh t , xã h i m t s vùng tr ng i m có t l h nghèo cao; ph n u t ng bư c thu h p kho ng cách giàu nghèo. Hình thành chương trình phát tri n c ng ng, phát tri n nông thôn g n v i m c tiêu gi m nghèo. 2. ưa m c tiêu gi m nghèo vào n i dung chi n lư c, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i chung c a c nư c, c a t ng a phương. 3. Xây d ng h th ng b o hi m xã h i theo hư ng a d ng và linh ho t, phù h p v i yêu c u c a kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; nghiên c u, b sung
 8. chính sách b o hi m xã h i theo hư ng m b o qu b o hi m xã h i cân i lâu dài và b n v ng; s a i các ch b o hi m xã h i còn b t h p lý, m b o quy n l i c a ngư i tham gia b o hi m xã h i; tách b o hi m xã h i i v i khu v c hành chính nhà nư c ra kh i khu v c doanh nghi p, ơn v s nghi p và các lĩnh v c khác. i u ch nh lương hưu và tr c p b o hi m xã h i theo cơ ch t o ngu n, c l p tương i v i chính sách ti n lương, gi m d n ph n h tr t ngân sách nhà nư c; t ng bư c c i thi n i s ng c a ngư i v hưu theo trình phát tri n c a n n kinh t . 4. Ti p t c xây d ng và hoàn thi n chính sách, lu t pháp khuy n khích vi c hình thành và phát tri n các t ch c t nguy n, nhân o, ho t ng không vì m c tiêu l i nhu n chăm sóc i tư ng b o tr xã h i d a vào c ng ng. T o cơ h i cho các i tư ng b o tr xã h i ti p c n ngu n l c kinh t , d ch v công thi t y u (giáo d c, ào t o, d y ngh , vi c làm, chăm sóc s c kh e, nhà , văn hóa, th thao). S a i, b sung ch tr c p xã h i d a trên cơ s tăng m c s ng t i thi u c a toàn xã h i. Hình thành và th c hi n các chương trình m c tiêu hư ng ưu tiên vào i tư ng b o tr xã h i. 5. Ti p t c hoàn thi n lu t pháp, chính sách v b o v môi trư ng, giám sát ch t ch vi c phòng ng a, ngăn ch n, không phát sinh thêm các ô nhi m m i, x lý tri t nh ng i m ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng; có ch tài m nh i v i các trư ng h p vi ph m. Có cơ ch g n v n b o v môi trư ng ngay t u và trong su t quá trình xây d ng, th c hi n các chi n lư c quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i. Xây d ng các cơ ch phòng tránh, kh c ph c h u qu thiên tai, ng phó và gi m nh tác ng do bi n i khí h u; tăng kinh phí cho m c tiêu khôi ph c môi trư ng trong k ho ch chi ngân sách hàng năm. Nghiên c u, b sung và hoàn thi n cơ ch , chính sách v th trư ng tài nguyên và ch t th i, trư c h t là hoàn thi n các quy nh v thu , giá, phí khai thác, s d ng tài nguyên nư c; xem xét áp d ng các cơ ch kinh t , tài chính liên quan n nư c th i và khí th i. V. HOÀN THI N TH CH NH M NÂNG CAO VAI TRÒ LÃNH OC A NG, HI U L C, HI U QU QU N LÝ NHÀ NƯ C V KINH T , TĂNG CƯ NG S THAM GIA C A CÁC T CH C CHÍNH TRN - XÃ H I, CÁC T CH C XÃ H I, NGH NGHI P VÀ C A NHÂN DÂN VÀO QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 1. T p trung ch o nghiên c u lý lu n và t ng k t th c ti n xác nh rõ, c th và y hơn mô hình kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, nh t là nh ng n i dung nh hư ng xã h i ch nghĩa c a n n kinh t th trư ng. Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c cho i ngũ cán b , ng viên và các t ng l p nhân dân th ng nh t nh n th c và hành ng v kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, t o s ng thu n cao trong xã h i. T o d ng cơ s khoa h c cho vi c b sung, phát tri n cương lĩnh, ư ng l i, các ch trương, chính sách l n v phát tri n kinh t - xã h i c a ng. i m i công tác t ch c và cán b , c bi t là cán b trong lĩnh v c xây d ng và th c thi th ch kinh t . Quy nh rõ m i quan h h p tác và s ph i h p gi a các t ch c ng v i chính quy n trong các cơ quan hành pháp. 2. Ban hành các cơ ch , chính sách nh m nâng cao vai trò và hi u l c qu n lý kinh t c a Nhà nư c
 9. a) Ban hành cơ s pháp lu t cho quá trình xây d ng, th c hi n chi n lư c, quy ho ch, nh hư ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, s d ng hi u qu các ngu n l c, công c qu n lý, i u ti t vĩ mô, b o m nh ng cân i l n c a n n kinh t , ki m ch l m phát, ngăn ng a và x lý k p th i nh ng tác ng x u làm m t n nh kinh t vĩ mô; b) Thí i m vi c chuy n giao m t s lo i d ch v công cho các t ch c xã h i; c) Ti p t c s p x p l i b máy nhà nư c theo hư ng tăng hi u qu , tinh gi n b máy trên cơ s xác nh l i ch c năng c a Nhà nư c trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; d) Hoàn thi n cơ s lu t pháp, cơ ch , chính sách v các t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p, v th c hi n dân ch trong kinh t , nh m t o i u ki n và nâng cao vai trò c a các t ch c dân c , t ch c chính tr - xã h i, các t ch c xã h i ngh nghi p và c a nhân dân trong phát tri n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. Ban hành cơ ch , chính sách các t ch c dân c , t ch c chính tr - xã h i, các t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p và nhân dân tham gia có hi u qu vào quá trình ho ch nh, th c thi và giám sát th c hi n lu t pháp kinh t , các ch trương, chính sách phát tri n kinh t - xã h i. Ph n II. T CH C TH C HI N 1. Trên cơ s nh ng nhi m v , n i dung công vi c ch y u trong Chương trình hành ng này và Ph l c kèm theo, căn c ch c năng, nhi m v ã ư c phân công, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr c ti p ch o xây d ng Chương trình hành ng c a B , ngành, a phương mình, báo cáo Th tư ng Chính ph trư c ngày 20 tháng 10 năm 2008; trên cơ s ó, c th hoá thành các nhi m v trong k ho ch công tác hàng năm. i v i nh ng nhi m v không ph i tri n khai theo các án, chương trình, c n t ch c tri n khai ngay b o m th c hi n m t cách k p th i và hi u qu nh ng n i dung c a Chương trình hành ng. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p trung ch o, tăng cư ng ki m tra, ôn c vi c tri n khai th c hi n Chương trình hành ng này; nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n; ng th i g i báo cáo B K ho ch và u tư theo dõi và t ng h p. 3. Trong quá trình t ch c th c hi n Chương trình hành ng này, n u th y c n s a i, b sung nh ng n i dung c th c a Chương trình, các B , ngành, a phương ch ng ph i h p v i B K ho ch và u tư báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph phê duy t kinh phí th c hi n Chương trình hành ng này, b o m úng ti n ã ra.
 10. 5. B trư ng B K ho ch và u tư căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao, theo dõi, ôn c các B , ngành, a phương tri n khai th c hi n Chương trình hành ng này; nh kỳ báo cáo, ki n ngh Chính ph , Th tư ng Chính ph các bi n pháp c n thi t nh m b o m Chương trình ư c th c hi n hi u qu và ng b ./. PH L C NH NG N I DUNG CÔNG VI C CH Y U (Ban hành kèm theo Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 21-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2008 c a H i ngh l n th sáu Ban Ch p hành Trung ương ng Khoá X v ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa) Th i Cơ quan Cơ quan gian STT N i dung công vi c S n ph m ch trì ph i h p hoàn thành I Th ng nh t nh n th c v n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa Giáo d c và tuyên Các cơ quan Các cơ quan Quý IV Các ho t truy n, v n ng các ch c năng ch c năng năm ng h c B , công ch c, viên có liên quan có liên quan 2008 t p Ngh ch c, nh m quán tri t t i các B , quy t 6, sâu r ng v các n i ngành, cơ khoá X c a dung và tinh th n quan thu c ng Ngh quy t H i ngh chính ph l n th sáu Ban Ch p và các a hành Trung ương phương ng khoá X v "Hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa" nư c ta II Hoàn thi n th ch s h u, phân ph i, phát tri n và nâng cao hi u qu ho t ng c a các ch th kinh t 1 Hoàn thi n th ch v s h u a) Rà soát, s a i và b B Tư pháp B K Tháng 12 Lu t s a sung các quy nh c a ho ch và năm i, b sung lu t pháp hi n hành v u tư 2010 m ts i u s h u theo hư ng c aB lu t làm rõ ch và quan Dân s h s h u chung và s h u c a các thành ph n kinh t
 11. b) i u ch nh ng b B Tài B Tư pháp Tháng D th o các văn b n pháp lu t nguyên và 12 năm Lu t s a hi n hành v s h u Môi trư ng 2009 i, b sung t ai m ts i u Lu t t ai c) Xây d ng và ban hành B Tài B Tư pháp, Tháng 12 Các n i m i các văn b n pháp chính B K năm dung có liên lu t v s h u nhà ho ch và 2009 quan trong nư c u tư, Văn D th o phòng Lu t Ngân Chính ph sách nhà nư c (s a i); Lu t S d ng v n nhà nư c u tư vào kinh doanh d) Xây d ng và ưa vào B K B Tài Tháng 6 án trình th c hi n các cơ ch , ho ch và chính năm Chính ph chính sách khuy n u tư 2010 khích liên k t h n h p gi a s h u nhà nư c, s h u t p th và s h u tư nhân ) S a i các quy nh B Tư pháp B Xây Tháng 11 Văn b n pháp lý hi n hành v d ng năm ki n ngh quy n s h u c a 2009 các nhi m doanh nghi p, t ch c, v s a i cá nhân nư c ngoài t i b sung các Vi t Nam văn b n pháp lu t c th c a các B , ngành ưa vào Chương trình xây d ng pháp lu t hàng năm c a Chính ph e) B sung cơ ch , chính B Tài B K Quý IV (1) D th o sách ngăn ng a th t chính ho ch và năm Ngh nh thoát tài s n Nhà u tư 2008 c a Chính nư c, chính sách bán ph và (2) c phi u cho ngư i án trình lao ng t i doanh B Chính tr nghi p trong quá trình
 12. c ph n hoá và i m i cơ ch qu n lý doanh nghi p có v n nhà nư c sau c ph n 2 Hoàn thi n th ch v phân ph i a) Xây d ng và ban hành B K B Tài Tháng 6 D th o Lu t Quy ho ch và K ho ch và chính năm Lu t Quy ho ch phát tri n kinh u tư 2009 ho ch và K t - xã h i ho ch phát tri n kinh t - xã h i; B sung các văn b n dư i lu t th c hi n Lu t u tư 2005 b) i u ch nh các quy B Tài B Lao Tháng 12 án trình nh pháp lu t và pháp chính ng - năm Chính ph quy liên quan n Thương 2009 phân ph i và phân binh và Xã ph i l i, nh m b o h i; Phòng m hài hòa l i ích Thương m i c a Nhà nư c, c a và Công doanh nghi p và c a nghi p Vi t ngư i lao ng Nam; T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam c) i m i cơ ch phân B Lao B Tài Tháng 6 án trình b chi ngân sách cho ng - chính, B năm Chính ph phát tri n xã h i; i u Thương Giáo d c và 2010 ch nh các quy nh binh và Xã ào t o, B pháp lu t và pháp quy h i Yt liên quan n phân ph i và phân ph i l i qua phúc l i xã h i, c bi t trong giáo d c và y t ; b o m i s ng cho các i tư ng chính sách d) Ban hành cơ ch , B Tài B Lao Tháng 6 án trình chính sách nh m c ng chính ng - năm Chính ph c và m r ng hơn Thương 2009 n a h th ng an sinh binh và Xã xã h i h i 3 Ti p t c i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu ho t ng c a các ch th
 13. kinh t a) S a i, b sung cơ B Tài B K Tháng 6 án trình ch chính sách thúc chính ho ch và năm Chính ph Ny c ph n hoá u tư; 2009 doanh nghi p nhà Phòng nư c Thương m i và Công nghi p Vi t Nam b) Ban hành cơ ch , B Nông B Tài Quý IV án trình chính sách khuy n nghi p và chính; H i năm Chính ph khích, h tr phát Phát tri n Nông dân 2008 tri n các trang tr i, h nông thôn s n xu t kinh doanh c) Ban hành chính sách B Nông B Tài Tháng 12 án trình b o hi m cho nông nghi p và chính năm Chính ph nghi p trong n n kinh Phát tri n 2009 t th trư ng nông thôn III Hoàn thi n th ch b o m ng b các y u t th trư ng và phát tri n ng b các lo i th trư ng 1 Th ch v giá c , v c nh tranh và ki m soát c quy n trong kinh doanh a) S a i các quy nh B Tài B Công Tháng 6 án trình liên quan n qu n lý chính thương năm Chính ph giá c theo hư ng m 2009 v l trình b o s th ng nh t c a s a i, b h th ng pháp lu t, sung các phù h p v i quá trình quy nh h i nh p kinh t qu c liên quan t , và b o m n nh n qu n lý kinh t vĩ mô giá nh m chuy n i qu n lý giá theo cơ ch th trư ng; xây d ng cơ ch ki m soát c quy n nhà nư c b) Ti p t c i u ch nh B Tư pháp Các B , Tháng 6 Văn b n d các quy nh pháp lý ngành có năm th o v các liên quan n ký k t liên quan; 2010 n i dung và th c hi n h p ng Phòng s a i thương m i trong Lu t, và Công Pháp l nh nghi p Vi t thương m i
 14. Nam phù h p v i các i u ư c và thông l qu c t , Chính ph trình Qu c h i và U ban thư ng v Qu c h i c) Giám sát, i u ti t th B Công Các B , Tháng 12 án trình trư ng và xúc ti n thương ngành có năm Chính ph thương m i, u tư, liên quan 2008 gi i quy t tranh ch p phù h p v i kinh t th trư ng và các cam k t qu c t 2 Hoàn thi n th ch th trư ng hàng hoá, d ch v a) Ban hành cơ ch , B Công Các B , Tháng 12 án trình chính sách nh m a thương ngành có năm Chính ph d ng hoá các lo i th liên quan 2008 trư ng hàng hóa, d ch v theo hư ng văn minh, hi n i b) B sung và ban hành B Yt B Tài Tháng 6 án trình m i các tiêu chuNn nguyên và năm Chính ph ch t lư ng hàng hóa, Môi trư ng, 2009 v sinh an toàn th c B Khoa phNm, b o v môi h c và trư ng Công ngh ; các B , ngành liên quan c) Xây d ng và ban hành B Công B Tài Tháng 12 Chương các quy nh v hàng thương chính và các năm trình xây rào k thu t i u B , ngành 2009 d ng pháp ti t xu t - nh p khNu có liên quan lu t hàng năm c a Chính ph d) Xây d ng và ban hành B Công B Tư Tháng 6 D th o Lu t B o v quy n l i thương pháp; các năm Lu t B o v ngư i tiêu dùng B , ngành 2009 quy n l i có liên quan ngư i tiêu dùng 3 Hoàn thi n th ch th trư ng tài chính a) S a i Lu t Ngân Ngân hàng B Tài Tháng 12 án trình
 15. hàng Nhà nư c Nhà nư c chính, B năm Chính ph Tư pháp 2009 b) Xây d ng và th c hi n Ngân hàng B Tài Tháng 12 án trình án tái c u trúc h Nhà nư c chính năm Chính ph th ng ngân hàng 2008 thương m i, th c hi n t t vi c c ph n hóa các ngân hàng thương m i nhà nư c. áp d ng các thông l và chuNn m c qu c t v qu n tr và giám sát ngân hàng nâng cao năng l c c nh tranh và m b o an toàn h th ng tài chính c) B sung, s a i h B Tài Các B , Tháng 12 Văn b n d th ng lu t pháp, cơ chính ngành có năm th o v các ch , chính sách cho liên quan 2008 s a i ho t ng và phát Lu t, Pháp tri n lành m nh c a l nh có liên th trư ng ch ng quan và t khoán trình Qu c h i và U ban Thư ng v Qu c h i v nh ng s a i, b sung này d) Ban hành các chính B Tài Các B , Quý IV án trình sách khuy n khích chính ngành có năm Chính ph phát tri n các doanh liên quan 2008 nghi p b o hi m thu c các thành ph n kinh t trong nư c, khuy n khích h p tác và liên k t gi a các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài. 4 Hoàn thi n th ch th trư ng b t ng s n a) S a i, b sung Lu t B Xây Các B , Tháng 12 Văn b n d Xây d ng và các văn d ng ngành có năm th o v các b n dư i lu t theo liên quan 2008 s a i hư ng b o m các Lu t, Pháp quy n v t ai và l nh có liên b t ng s n ư c v n quan, và t ng theo cơ ch th trình Qu c
 16. trư ng, tr thành m t h i và U ngu n v n trong s n ban Thư ng xu t kinh doanh v Qu c h i v nh ng s a i, b sung này b) S a i Lu t Nhà và B Xây Các B , Tháng 12 D th o các văn b n pháp lu t d ng ngành có năm Lu t s a i có liên quan phù h p liên quan 2009 Lu t Nhà ; v i Ngh quy t s trình Chính 07/2007/QH12 ngày ph b sung 12 tháng 11 năm 2007 vào Chương c a Qu c h i trình xây d ng pháp lu t năm 2009 c) D th o Ngh nh c a B Xây B Tài Tháng 12 D th o Chính ph quy nh d ng chính năm Ngh nh, chi ti t và hư ng d n 2008 trình Chính thi hành Ngh quy t ph c a qu c h i thí i m cho ngư i nư c ngoài mua và s h u nhà có th i h n t i Vi t Nam và t ch c th c hi n sau khi ban hành d) Nghiên c u, xây d ng B Xây B Tài Tháng 12 án trình ân huy ng các d ng chính năm Chính ph ngu n v n ngoài ngân 2009 sách u tư xây d ng h t ng k thu t theo hình th c PPP ) S a i, b sung Lu t B Tài Các B , Tháng 12 D th o t ai và các văn b n nguyên và ngành có năm Pháp l nh dư i lu t theo hư ng Môi trư ng liên quan 2008 s a i, b b o m các quy n v sung m t s t ai và b t ng i uc a s n ư c v n ng Pháp l nh theo cơ ch th trư ng, thu nhà t tr thành m t ngu n v n trong s n xu t kinh doanh e) B sung và xây d ng B Tài B Tài Tháng 6 D th o m i các quy nh pháp chính nguyên và năm Pháp l nh lu t v thu iv i Môi trư ng 2009 b sung, s a ho t ng kinh doanh và B Xây im ts b t ng s n d ng i uc a
 17. Pháp l nh thu nhà t và xây d ng Lu t thu tài s n trong ó có thu b t ng s n g) Xây d ng, công khai B Tài B Xây Tháng 6 án trình hóa và t ch c th c nguyên và d ng năm Chính ph hi n nghiêm túc quy Môi trư ng 2009 ho ch s d ng t, quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t 5 Hoàn thi n th ch th trư ng lao ng a) B sung, s a i lu t Chính ph B N iv : Theo quy Lu t Ti n pháp, chính sách v B Lao nh c a lương t i ti n lương, ti n công ng - Qu c h i thi u và các Thương và Chính Ngh nh binh và Xã ph h i và các cơ quan liên quan b) Xây d ng và ban hành B Lao Phòng Tháng 12 án trình cơ th , chính sách h ng - Thương m i năm Chính ph r ào t o, b i dư ng, Thương và Công 2008 nâng cao trình , tay binh và Xã nghi p Vi t ngh c a ngư i lao h i Nam; Liên ng minh các H p tác xã Vi t Nam; i di n các hi p h i s d ng lao ng c) B sung khung lu t B Lao B Tư Tháng 6 án trình pháp và chính sách v ng - pháp; B năm Chính ph ưa ngư i Vi t Nam Thương Công an 2009 i lao ng nư c binh và Xã ngoài và ngư i nư c h i ngoài làm vi c Vi t Nam d) Ban hành cơ ch áp B N iv B Lao Tháng 6 án trình d ng ph bi n ch ng - năm Chính ph h p t ng lao ng Thương 2009 trong khu v c hành binh và Xã chính - s nghi p nhà h i
 18. nư c ) Xây d ng và phát B Lao B N iv ; Tháng 6 án trình tri n m ng lư i cơ s ng - B Tài năm Chính ph gi i thi u vi c làm, Thương chính 2009 bao g m trung tâm binh và Xã gi i thi u vi c làm h i nhà nư c và các doanh nghi p d ch v vi c làm tư nhân nh m thúc Ny th trư ng lao ng phát tri n e) Hoàn thi n cơ ch , B Lao Phòng Tháng 6 án trình chính sách khuy n ng - Thương m i năm Chính ph khích và h tr xây Thương và Công 2009 d ng quan h lao ng binh và Xã nghi p Vi t hài hoà, gi m thi u h i Nam; Liên tranh ch p lao ng minh các H p tác xã Vi t Nam; T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam 6 Hoàn thi n th ch th trư ng công ngh a) Xây d ng khung lu t B Khoa B Tài Tháng 12 án trình pháp, cơ ch , chính h c và chính năm Chính ph sách h tr phát tri n Công ngh 2009 các t ch c nghiên c u, ng d ng, chuy n giao khoa h c - công ngh và nâng cao năng l c công ngh c a doanh nghi p; khuy n khích doanh nghi p i m i, nh p khNu và ng d ng công ngh m i, công ngh tiên ti n vào s n xu t kinh doanh b) i m i cơ ch qu n B Khoa B Tài Tháng 12 án trình lý khoa h c và công h c và chính năm Chính ph ngh phù h p v i cơ Công ngh 2008 ch th trư ng 7 Hoàn thi n th ch th trư ng m t s lo i d ch v công cơ b n a) Ban hành và th c hi n B Tài B Yt Tháng 6 án trình
 19. cơ ch Nhà nư c t chính năm Chính ph mua m t s lo i d ch 2009 v Y t t các nhà cung c p d ch v ngoài nhà nư c b) Ban hành và th c hi n B Tài B Giáo Tháng 6 án trình cơ ch Nhà nư c t chính d c và ào năm Chính ph mua m t s lo i d ch t o 2009 v giáo d c t các nhà cung c p d ch v ngoài nhà nư c c) án xã h i hoá m t B Tài B Yt ,B Quý IV án trình s lo i hình d ch v chính Giáo d c và năm Chính ph công c ng và ti p t c ào t o, B 2008 i m i cơ ch ho t Khoa h c ng c a các ơn v và Công s nghi p công ngh , B Văn hoá, Th thao và Du l ch, B N iv d) Xây d ng chính sách B Yt B Tư Quý I Trình Chính th c hi n án i pháp; B năm ph m i cơ ch ho t ng Khoa h c 2009 và cơ ch tài chính và Công (trong ó có ti n ngh , B lương, giá d ch v y Tài chính t ) i v i các ơn v s nghi p y t công l p ) Xây d ng chính sách B Giáo B Tư Tháng 6 Trình Chính th c hi n án i d c và ào pháp; B năm ph m i cơ ch ho t ng t o Lao ng - 2009 và cơ ch tài chính i Thương v i các ơn v cung binh và Xã ng d ch v giáo d c h i, B Tài thu c các thành ph n chính kinh t e) i m i cơ ch qu n B Văn B Tư pháp, Quý IV án trình lý, s a i, b sung hoá, Th B Tài năm Chính ph các quy nh pháp lu t thao và Du chính 2008 và các chính sách l ch nh m khuy n khích các ơn v cung ng d ch v thu c các thành ph n kinh t tham gia cung ng
 20. m t s lo i d ch v văn hoá, th thao IV Hoàn thi n th ch g n k t tăng trư ng kinh t v i ti n b , công b ng xã h i trong t ng bư c, t ng chính sách phát tri n và b o v môi trư ng 1 Xây d ng và áp d ng B K B Lao Tháng 6 án trình các chính sách khuy n ho ch và ng - năm Chính ph khích làm giàu, ng u tư Thương 2009 th i v i tích c c gi m binh và Xã nghèo, vươn lên no h i; Phòng m Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam 2 ưa m c tiêu gi m B K U ban Tháng 12 án trình nghèo vào n i dung ho ch và nhân dân năm Chính ph chi n lư c k ho ch u tư các a 2009 phát tri n kinh t - xã phương h i c a c a c nư c và c a t ng a phương 3 Hoàn thi n cơ ch , B K B o hi m Tháng 6 án trình chính sách phát tri n ho ch và Vi t Nam năm Chính ph b o hi m xã h i theo u tư 2009 hư ng a d ng và linh ho t, phù h p v i yêu c u c a kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa 4 Nghiên c u cơ ch , B Lao B Tài Quý IV án trình chính sách h tr i ng - chính; B năm Chính ph v i 61 huy n nghèo Thương Nông 2008 nh t nư c binh và Xã nghi p và h i Phát tri n nông thôn; U ban Dân t c 5 Ti p t c hoàn thi n B Tài B Tài Tháng 4 D th o các lu t pháp, chính sách nguyên và chính năm s a i v b o v môi trư ng Môi trư ng 2009 trong Lu t, Pháp l nh có liên quan, và t trình Qu c h i và U ban thư ng
Đồng bộ tài khoản