Nghị quyết số 22/2008/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
101
lượt xem
9
download

Nghị quyết số 22/2008/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 22/2008/QH12 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2009 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 22/2008/QH12

  1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 22/2008/QH12 Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2008 NGH QUY T V PHÂN B NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2009 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung m t s đi u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Lu t ngân sách nhà nư c và Ngh quy t s 21/2008/QH12 ngày 08 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; Sau khi xem xét Báo cáo s 15/BC-CP ngày 13 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph v phương án phân b ngân sách trung ương năm 2009; Báo cáo th m tra s 479/BC-UBTCNS12 ngày 14 tháng 10 năm 2008 c a y ban Tài chính – Ngân sách c a Qu c h i; Báo cáo s 19/BC-CP ngày 06 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph v vi c đi u ch nh đánh giá th c hi n ngân sách nhà nư c năm 2008, d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 và ý ki n c a các v đ i bi u Qu c h i, QUY T NGH : Đi u 1. T ng s thu cân đ i ngân sách trung ương năm 2009 là 273.141 t đ ng (hai trăm b y mươi ba nghìn m t trăm b n mươi m t t đ ng), chi m 67,6% t ng s thu cân đ i ngân sách nhà nư c. T ng s thu cân đ i ngân sách đ a phương là 130.859 t đ ng (m t trăm ba mươi nghìn tám trăm năm mươi chín t đ ng), chi m 32,4% t ng s thu cân đ i ngân sách nhà nư c. Đi u 2. T ng s chi cân đ i ngân sách trung ương năm 2009 là 314.544 t đ ng (ba trăm mư i b n nghìn năm trăm b n mươi b n t đ ng), tính c 45.897 t đ ng b sung cân đ i và b sung t ngân sách trung ương cho ngân sách đ a phương đ đi u ch nh ti n lương t i thi u năm 2007, 2008 theo quy đ nh thì t ng s chi ngân sách trung ương là 360.441 t đ ng. Đi u 3. Phân b ngân sách trung ương năm 2009 cho t ng B , cơ quan khác Trung ương và m c b sung t ngân sách trung ương cho ngân sách t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo các Ph l c s 1, 2, 3, 4 và 5 kèm theo. Đi u 4. V phân giao d toán ngân sách nhà nư c năm 2009, đ ngh Chính ph : 1. Giao nhi m v thu, chi ngân sách và m c phân b ngân sách trung ương cho t ng B , cơ quan khác Trung ương và t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo đúng Lu t ngân sách nhà nư c, Ngh quy t c a Qu c h i và thông báo đ n t ng Đoàn đ i bi u Qu c h i c a đ a phương. 2. Ch đ o các B , cơ quan khác Trung ương và H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai giao d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2009 theo đúng Ngh quy t Qu c h i v ngân sách nhà nư c đ n t ng đơn v trư c ngày 31 tháng 12 năm 2008; th c hi n công khai d toán ngân sách theo đúng quy đ nh c a Lu t ngân sách nhà nư c; báo cáo Qu c h i v ti n đ , k t qu phân giao d toán ngân sách c a các B , cơ quan khác Trung ương và các đ a phương. 3. Ch đ o các B , cơ quan khác Trung ương và các đ a phương th c hi n nghiêm ch trương ti t ki m chi tiêu, ch ng lãng phí, c t gi m các kho n chi chưa b c thi t, gi m t i đa các h i ngh , t ch c l h i, đi công tác ngoài nư c không th c s thi t th c. Ti p t c rà soát v n đ u tư cho t ng d án, công trình đ u tư xây d ng cơ b n; t p trung v n đ u tư cho các d án, công trình có hi u qu , có kh năng hoàn thành đưa vào s d ng trong năm 2009, đ u năm 2010; không b trí v n cho các d án, công trình chưa đ th t c đ u tư. Đ i v i nh ng B , cơ quan khác Trung ương và các đ a phương còn n đ ng v n đ u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c ph i b trí trong d toán ngân sách năm 2009 c a đơn v mình đ tr n và không đ phát sinh n m i; thu h i các kho n v n ng trư c cho các B ; cơ quan khác Trung ương và các đ a phương.
  2. Đi u 5. Ngư i đ ng đ u cơ quan, đơn v ph i ch u trách nhi m theo quy đ nh c a pháp lu t v nh ng vi ph m trong qu n lý và s d ng ngân sách nhà nư c; x lý nghiêm minh, k p th i và công khai các hành vi vi ph m pháp lu t. Đi u 6. y ban thư ng v Qu c h i, y ban Tài chính – Ngân sách, H i đ ng Dân t c, các y ban khác c a Qu c h i, các Đoàn đ i bi u Qu c h i và các đ i bi u Qu c h i theo ch c năng, nhi m v c a mình, giám sát vi c phân giao và ch p hành d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 c a các B , cơ quan khác Trung ương và H i đ ng nhân dân, y nhân dân các c p. Ngh quy t này đã đư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th tư thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2008. CH T CH QU C H I Nguy n Phú Tr ng PH L C S 1 D TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH V C NĂM 2009 Đơn v : T đ ng S N i dung chi D toán năm 2009 TT (1) T NG S CHI CÂN Đ I NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 314.544 I Chi đ u tư phát tri n 61.300 1 Chi đ u tư XDCB 56.240 - Chi XDCB 48.890 + V n ngoài nư c 12.000 + V n trong nư c 36.890 - Chi d án tr ng m i 5 tri u ha r ng 1.000 - Chi Chương trình bi n Đông h i đ o, c nh sát bi n 1.450 - Đ u tư cho T p đoàn d u khí VN 4.900 2 Chi xúc ti n thương m i, đ u tư, du l ch 180 3 Góp v n c ph n các t ch c tài chính qu c t 20 4 Bù chênh l ch lãi su t tín d ng ưu đãi 3.700 5 Chi cho vay h đ ng bào dân t c thi u s đ c bi t khó khăn 160 6 Chi h tr doanh nghi p công ích qu c phòng 200 7 Chi b sung d tr qu c gia 800 II Chi tr n và vi n tr 58.800 1 Tr n trong nư c 47.630 2 Tr n nư c ngoài 10.370 3 Vi n tr 800 III Chi phát tri n s nghi p KT – XH, qu c phòng, an ninh, qu n lý 160.231 hành chính
  3. 1 Chi qu c phòng 34.800 2 Chi an ninh 16.300 3 Chi đ c bi t 300 4 Chi giáo d c – đào t o, d y ngh 14.730 Trong đó chi b ng ngu n v n vay, vi n tr 826 5 Chi y t 8.630 Trong đó chi b ng ngu n v n vay, vi n tr 1.100 6 Chi dân s và KHH gia đình 710 Trong đó chi b ng ngu n v n vay, vi n tr 20 7 Chi khoa h c, công ngh 3.310 Trong đó chi b ng ngu n vi n tr 105 8 Chi văn hóa thông tin 980 9 Chi phát thanh, truy n hình, thông t n 610 10 Chi th d c th thao 620 Chi lương hưu và b o đ m xã h i 48.651 Trong đó chi b ng ngu n vi n tr 46 12 Cho s nghi p kinh t 14.080 Trong đó chi b ng ngu n v n vay, vi n tr 702 13 Chi s nghi p b o v môi trư ng 850 Trong đó cho b ng ngu n v n vay, vi n tr 60 14 Chi qu n lý hành chính nhà nư c, Đ ng, đoàn th 15.060 Trong đó chi b ng ngu n v n vay, vi n tr 420 15 Chi tr giá m t hàng chính sách 300 16 Chi khác 300 IV Chi c i cách ti n lương 26.613 V D phòng 7.600 B CHI T CÁC KHO N THU QU N LÝ QUA NSNN 37.340 C CHI T NGU N VAY NGOÀI NƯ C V CHO VAY L I 25.700 T NG S (A + B + C) 377.584 Ghi chú: (1) Đã lo i tr chi b sung cân đ i và chi b sung t NSTW cho NSĐP đ th c hi n đi u ch nh ti n lương qua các năm 2007, 2008 theo quy đ nh là 45.897 t đ ng. K c kho n này thì t ng chi cân đ i NSTW năm 2009 là 360.441 t đ ng. PH L C S 3 D TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG NĂM 2009 Đơn v : Tri u đ ng D toán 2009 STT Tên chương trình, d án D toán chi D toán chi T ng s ĐTPT s nghi p
  4. A B 1=2+3 2 3 T NG S 13.452.456 5.043.400 8.409.056 I T ng s các Chương trình m c tiêu 9.168.400 2.203.400 6.965.000 qu c gia Chi t ngu n v n trong nư c 8.230.400 1.865.400 6.365.000 Chi t ngu n v n ngoài nư c 938.000 339.000 600.000 1. Chương trình m c tiêu qu c gia 398.400 218.400 180.000 Gi m nghèo 2. Chương trình m c tiêu qu c gia 413.000 380.000 33.000 Vi c làm 3. Chương trình m c tiêu qu c gia 935.000 838.000 97.000 Nư c s ch và V sinh môi trư ng nông thôn V n trong nư c 537.000 500.000 37.000 V n ngoài nư c 398.000 338.000 60.000 4. Chương trình m c tiêu qu c gia 710.000 710.000 Dân s và KHH gia đình V n trong nư c 690.000 690.000 V n ngoài nư c 20.000 20.000 5. Chương trình m c tiêu qu c gia 1.450.000 230.000 1.220.000 Phòng ch ng M t s b nh xã h i, B nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS V n trong nư c 930.000 230.000 700.000 V n ngoài nư c 520.000 520.000 6. Chương trình m c tiêu qu c gia V 137.000 7,000 130.000 sinh an toàn th c ph m V n trong nư c 137.000 7.000 130.000 V n ngoài nư c 0 7. Chương trình m c tiêu qu c gia 570.000 360,000 210.000 Văn hóa 8. Chương trình m c tiêu qu c gia 4.000.000 0 4.000.000 Giáo d c đào t o V n trong nư c 4.000.000 4.000.000 V n ngoài nư c 0 9. Chương trình qu c gia Phòng, 170.000 90.000 80.000 ch ng t i ph m 10. Chương trình m c tiêu qu c gia 345.000 65,000 280.000 Phòng, ch ng ma túy 11. Chương trình m c tiêu qu c gia 40.000 15.000 25.000 s d ng năng lư ng ti t ki m, hi u qu (1) II Chương trình 135 3.284.056 1.840.000 1.444.056 III D án tr ng m i 5 tri u ha r ng 1.000.000 1.000.000 Ghi chú: (1) Bao g m c ngu n v n vay và vi n tr cho Chương trình 135.
  5. PH L C S 5 B SUNG CÓ M C TIÊU T NSTW CHO NSĐP NĂM 2009 Đơn v : tri u đ ng STT T nh, thành ph T ng s B sung th c B sung th c B sung th c hi n các d hi n các ch hi n chương án, công trình đ chính sách trình MTQG, quan tr ng và m t s chương trình (v n Đ.tư) nhi m v theo 135, d án 5 quy đ nh tri u ha r ng 1 2 3=4+5+6 4 5 6 T ng s 40.390.082 21.466.900 8.455.408 10.467.774 I Mi n núi phía B c 10.572.272 4.938.100 2.232.604 3.401.568 1 Hà Giang 987.833 425.100 251.483 311.250 2 Tuyên Quang 513.128 207.380 119.107 186.641 3 Cao B ng 846.849 402.140 144.940 299.769 4 L ng Sơn 611.921 252.680 157.229 202.013 5 Lào Cai 887.469 458.850 160.323 268.296 6 Yên Bái 711.788 350.020 116.332 245.437 7 Thái Nguyên 591.239 277.870 114.735 198.634 8 B cC n 649.523 369.564 89.143 190.817 9 Phú Th 911.343 528.700 149.926 232.717 10 B c Giang 606.666 302.040 115.458 189.168 11 Hòa Bình 760.127 339.220 161.333 259.574 12 Sơn La 837.370 294.940 223.703 318.727 13 Lai Châu 947.620 458.850 219.586 269.185 14 Đi n Biên 709.395 270.746 209.308 229.341 II Đ ng B ng Sông H ng 5.251.130 3.408.800 764.832 1.077.498 15 Hà N i 553.293 387.140 14.950 151.203 16 H i Phòng 764.616 628.400 69.121 67.095 17 Qu ng Ninh 416.079 240.000 33.525 142.554 18 H i Dương 293.367 95.000 94.498 103.869 19 Hưng Yên 213.005 74.220 68.492 70.293 20 Vĩnh Phúc 109.720 47.540 16.157 46.023 21 B c Ninh 208.195 92.500 43.276 72.419 22 Hà Nam 540.793 356.100 69.169 115.524 23 Nam Đ nh 710.815 428.500 172.416 109.899 24 Ninh Bình 901.471 728.400 71.311 101.760 25 Thái Bình 539.744 331.000 111.915 96.859 III B c T.B và D.H i 11.955.563 6.596.663 2.828.842 2.530.058
  6. Mi n Trung 26 Thanh Hóa 1.753.509 850.357 498.926 404.226 27 Ngh An 1.370.899 644.880 398.021 327.998 28 Hà Tĩnh 1.350.794 880.100 247.457 223.237 29 Qu ng Bình 708.692 414.800 119.640 174.253 30 Qu ng Tr 821.801 596.782 91.648 133.371 31 Th a Thiên Hu 738.034 469.290 96.870 171.874 32 Đà N ng 293.632 220.700 25.387 47.545 33 Qu ng Nam 964.098 573.900 174.657 215.541 34 Qu ng Ngãi 1.245.324 498.402 562.528 184.394 35 Bình Đ nh 687.905 395.300 116.079 176.526 36 Phú Yên 460.756 275.622 58.558 126.576 37 Khánh Hòa 498.623 188.200 244.379 66.044 38 Ninh Thu n 601.106 349.600 101.904 149.602 39 Bình Thu n 460.390 238.730 92.788 128.871 IV Tây Nguyên 3.556.859 1.902.452 715.666 938.741 40 Đ kL k 823.611 404.080 225.897 193.634 41 Đ k Nông 672.075 401.800 129.096 141.179 42 Gia Lai 757.318 341.944 161.971 253.403 43 Kon Tum 748.225 467.528 108.967 171.730 44 Lâm Đ ng 555.630 287.100 89.734 178.795 V Đông Nam B 2.073.906 1.381.280 334.038 358.588 45 TP. H Chí Minh 878.562 810.460 4.110 63.992 46 Đ ng Nai 89.338 36.420 10.085 42.833 47 Bình Dương 56.133 20.000 2.540 33.593 48 Bình Phư c 363.390 176.500 85.086 101.804 49 Tây Ninh 253.805 122.900 49.537 81.368 50 Bà R a – Vũng Tàu 432.678 215.000 182.680 34.998 Đ ng B ng sông C u 6.227.887 3.239.605 1.579.427 1.408.855 VI Long 51 Long An 318.535 133.200 74.932 110.403 52 Ti n Giang 403.374 200.880 106.206 96.288 53 B n Tre 409.831 212.500 105.069 92.262 54 Trà Vinh 540.591 240.340 165.288 134.963 55 Vĩnh Long 317.630 172.540 75.395 69.695 56 C n Thơ 459.906 353.440 29.495 76.971 57 H u Giang 637.720 362.700 161.359 113.661 58 Sóc Trăng 759.223 266.050 314.168 179.005 59 An Giang 520.549 256.580 127.052 136.917
  7. 60 Đ ng Tháp 386.883 201.240 89.954 95.689 61 Kiên Giang 652.046 379.680 168.726 103.640 62 B c Liêu 405.663 210.800 97.121 97.742 63 Cà Mau 415.936 249.655 64.662 101.619 FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phuluc 2 Phuluc 4
Đồng bộ tài khoản