Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
42
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NINH THU N NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 23/2007/NQ-H ND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 12 năm 2007 NGHN QUY T V NHI M V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN T NH NINH THU N KHOÁ VIII KỲ H P TH 11 Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh 91/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân năm 2004; Trên cơ s xem xét báo cáo c a y ban nhân dân t nh v tình hình kinh t - xã h i năm 2007, phương hư ng, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2008; báo cáo th m tra c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và ý ki n th o lu n c a i bi u H i ng nhân dân, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân t nh cơ b n tán thành báo cáo c a y ban nhân dân t nh v tình hình kinh t - xã h i năm 2007 và phương hư ng, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2008 v i các n i dung ch y u sau: I. TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I NĂM 2007 Th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân t nh v nhi m v kinh t - xã h i năm 2007 trong i u ki n v a có nhi u thu n l i an xen v i nh ng khó khăn, thách th c c a m t t nh có i m xu t phát th p v kinh t - xã h i, nhưng dư i s lãnh o c a Ban ch p hành ng b t nh, s quan tâm ch o, h tr c a Chính ph , các B , ngành Trung ương; ng th i v i s t p trung ch o, i u hành, t ch c th c hi n có hi u qu c a các c p chính quy n a phương, n l c, sáng t o c a cán b và nhân dân các dân t c trong t nh, v i i u ki n th i ti t thu n l i, trong năm qua n n kinh t có t c tăng trư ng khá, GDP t 11,1%, các ch tiêu ch y u v kinh t - xã h i nhìn chung u t và vư t k ho ch ra. Các v n xã h i có nhi u chuy n bi n ti n b , i s ng nhân dân các vùng, mi n trong t nh t ng bư c ư c nâng lên; qu c phòng, an ninh ư c gi v ng. Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu t ư c, v n còn m t s t n t i, h n ch n i lên là: chuy n d ch cơ c u kinh t chưa t k ho ch ra, t tr ng nông nghi p và th y s n cao, công nghi p tăng trư ng ch m và t th p so v i k ho ch; d ch v phát tri n chưa tương x ng v i ti m năng, l i th . Ti n th c hi n các d án u tư phát tri n ch m; gi i ngân các ngu n v n u tư thu c ngân sách Nhà nu c t th p; n bù gi i to m t b ng còn nhi u khó khăn, vư ng m c.
  2. Công tác xã h i hoá v giáo d c, y t , văn hoá - thông tin, th d c th thao còn h n ch . Tai n n giao thông, ph m pháp hình s còn gia tăng; th c hi n c i cách hành chính còn ch m, hi u qu chưa cao. Tình hình khi u n i, t cáo nh t là khi u ki n ông ngư i, vư t c p còn di n bi n ph c t p. II. PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V NĂM 2008 1. M c tiêu t ng quát: huy ng t i a các ngu n l c cho u tư phát tri n, Ny nhanh t c tăng trư ng kinh t cao hơn năm 2007; t o s chuy n d ch m nh v cơ c u kinh t gi a các ngành và trong n i b ngành, nâng cao kh năng c nh tranh n n kinh t , Ny m nh c i cách hành chính, c i cách tư pháp, nâng cao hi u l c, hi u qu ho t ng c a b máy Nhà nư c, t o s chuy n bi n toàn di n v kinh t - xã h i và môi trư ng, m b o qu c phòng, an ninh. 2. Các ch tiêu ch y u trong năm 2008 -T c tăng GDP t 11 - 12% (ph n u t trên 12%); - GDP bình quân u ngư i t 7,8 tri u ng; - Giá tr gia tăng các ngành: nông - lâm nghi p tăng 4 - 5%, th y s n tăng 7 - 8%, công nghi p - xây d ng tăng 20 - 21%; d ch v tăng 13 - 14%; - Thu ngân sách t 340 t ng; - Giá tr kim ng ch xu t khNu t 45 - 46 tri u USD; - T ng v n u tư toàn xã h i t 3.900 - 4.000 t ng; - Cơ c u kinh t : nông - lâm nghi p và th y s n chi m 42 - 43% (trong ó th y s n 17%), công nghi p - xây d ng chi m 20 - 21%, d ch v chi m 37 - 38% trong GDP. - Gi m t l sinh bình quân 0,5‰; - T l tăng dân s t nhiên 1,25%; - t chuNn qu c gia v ph c p Trung h c cơ s toàn t nh vào cu i năm 2008; 10% s trư ng ph thông trong t nh t chuNn qu c gia; - Xã, phư ng t chuNn qu c gia v y t 45,1%; - T l tr em suy dinh dư ng gi m 1,5% còn 26%; - Gi i quy t vi c làm m i cho 13.500 lao ng (70% ư c ào t o ngh và xu t khNu lao ng 150 ngư i); - H nghèo gi m 2%, còn 13,3%; - C p nư c sinh ho t nông thôn t 76%; 60% s h gia ình có công trình h p v sinh;.
  3. - che ph r ng t 44%; - Thu gom x lý ch t th i ô th t 85%; - 100% các khu, c m công nghi p có h th ng x lý môi trư ng t p trung t chuNn theo quy nh. 3. Nhi m v và gi i pháp a) V kinh t : - Ph n u giá tr s n xu t ngành nông nghi p tăng 5 - 6 %; th c hi n t t chuy n d ch cơ c u ngành theo hư ng ưa t tr ng tr ng tr t 60%, chăn nuôi 32%, d ch v 8%. Th c hi n có hi u qu ch trương chuy n i cây tr ng phù h p v i i u ki n t ng vùng, m r ng mô hình, di n tích luân canh cây tr ng nâng cao giá tr s n xu t t 35 tri u ng/ha, ph n u t s n lư ng lương th c 185 - 190 ngàn t n. Tri n khai có hi u qu chương trình gi ng cây tr ng tr ng i m (lúa, b p, bông, mì, thu c lá, ...); m r ng di n tích tr ng cây công nghi p ng n ngày, cây th c phNm ch l c cung c p nguyên li u cho công nghi p ch bi n. Phát tri n chăn nuôi theo mô hình bán công nghi p, nâng cao ch t lư ng àn gia súc có s ng; ưa t l bò lai sind lên 30%, g n v i th trư ng tiêu th , ch ng ngu n th c ăn và tăng cư ng các bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m. Làm t t công tác b o v , ch ng phá r ng, chú tr ng vùng giáp ranh, r ng u ngu n. Ny m nh u tư h th ng kênh c p II, c p III, phát huy hi u qu các công trình th y l i, th c hi n chính sách mi n, gi m th y l i phí cho nông dân. C ng c và phát tri n kinh t h p tác xã, kinh t trang tr i; th c hi n t t công tác tín d ng, áp d ng và chuy n giao ti n b khoa h c k thu t ph c v s n xu t t hi u qu kinh t cao. - Nâng cao hi u qu qu n lý v tài nguyên môi trư ng. Ny nhanh ti n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình và các t ch c. Hoàn thành công tác i u tra, quy ho ch khoáng s n qu n lý và kêu g i u tư khai thác. Tăng cư ng công tác ki m tra, b o v môi trư ng ô th , môi trư ng ven bi n và các khu b o t n thiên nhiên. - Giá tr s n xu t ngành th y s n ph n u tăng 8 - 9%. T p trung phát tri n theo hư ng tăng s n lư ng ánh b t và nuôi tr ng b n v ng; chú tr ng s n xu t con gi ng và qu n lý môi trư ng vùng nuôi; khuy n khích khai thác ánh b t xa b , h tr k thu t và phát tri n s n xu t, ch bi n th y s n úng quy ho ch. - Ph n u giá tr s n xu t ngành công nghi p - xây d ng tăng 24 - 25%. T o i u ki n giúp các nhà u tư Ny nhanh ti n th c hi n các d án Phân xư ng s n xu t thu c lá i u, th y i n Sông Ông và các d án ang u tư t i các c m công nghi p Thành H i, Tháp Chàm; Ny nhanh ti n các d án quy mô l n ngành công nghi p; phát tri n ngành ngh ti u th công nghi p khu v c nông thôn. Tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c v xây d ng, quy ho ch ô th , nâng cao ch t lư ng d ch v tư v n kh o sát, thi t k , giám sát k thu t, tri n khai có hi u qu các d án u tư cơ s h t ng các khu dân cư. - T p trung phát tri n các ngành d ch v có ti m năng v du l ch, bưu chính vi n thông, v n t i, tài chính, ngân hàng. H tr các nhà u tư tri n khai các d án khu du
  4. l ch tr ng i m: Bình Tiên, Vĩnh Hy, Ninh Ch - Bình Sơn, su i nư c nóng và khu du l ch sinh thái èo Ngo n M c; làm t t công tác qu ng bá, h p tác phát tri n du l ch. Th c hi n quy ho ch phát tri n h th ng ch , siêu th ; tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra ch ng buôn l u, hàng gi , hàng kém phNm ch t và không b o m an toàn v sinh th c phNm. - Ph n u thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn t 340 t ng, trong ó thu t giao quy n s d ng t 50 t ng; th c hi n thu , úng lu t. Chi ngân sách m b o nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương, th c hi n có hi u qu ch trương th c hành ti t ki m trong chi ngân sách. Ho t ng c a ngân hàng ch ng ti p c n các nhà u tư; chú tr ng các d án u tư quy mô l n, t p trung cho vay phát tri n các lĩnh v c công nghi p - xây d ng, nông nghi p, th y s n, d ch v , thương m i. Tăng cư ng tín d ng cho nông nghi p nông thôn, cho vay h nghèo, h c viên, sinh viên nghèo, th c hi n chính sách an sinh xã h i, ph n u t ch tiêu t ng dư n 470 t ng, tăng 33%. - Huy ng t i a các ngu n v n th c hi n m c tiêu tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng tăng hi u qu và phát huy l i th t ng ngành. Phân b ngu n v n ngân sách xây d ng cơ b n t p trung, không dàn tr i, hoàn thành úng ti n ; nâng cao hi u qu u tư; ưu tiên v n cho các công trình chuy n ti p, v n i ng ODA, các công trình kh i công và hoàn thành trong năm 2008. T p trung tháo g khó khăn v gi i to n bù, bàn giao m t b ng cho ch d án m b o th i gian quy nh. Thu hút các ngu n v n ODA, NGO u tư h t ng giao thông, th y l i, c p thoát nư c, trang thi t b y t , giáo d c. Ph n u tăng kim ng ch xu t khNu t ch tiêu k ho ch. - u tư úng m c cho nghiên c u khoa h c, công ngh ; nh t là khoa h c ng d ng ph c v s n xu t, gi ng cây tr ng, v t nuôi có năng su t và ch t lư ng cao trong nông nghi p; nghiên c u công ngh b o qu n sau thu ho ch và s n phNm s ch, t o ra thương hi u hàng hoá ph c v tiêu dùng và xu t khNu. b) V văn hoá - xã h i: - T ch c th c hi n có hi u qu Ngh quy t v xã h i hoá các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá thông tin, th d c - th thao. Nâng cao ch t lư ng giáo d c ào t o; ph n u t chuNn qu c gia v ph c p giáo d c trung h c cơ s và tri n khai xây d ng án ph c p trung h c ph thông thành ph , th tr n; u tư và c i t o nâng c p cơ s v t ch t cho ngành giáo d c, tri n khai chương trình kiên c hoá trư ng l p giai o n II, chú tr ng u tư các trư ng t chuNn qu c gia; hoàn thành xây d ng Trư ng chuyên trung h c ph thông Lê Quý ôn; xúc ti n xây d ng án thành l p trư ng i h c Ninh Thu n, Trư ng trung c p Y t t nh; xoá h c ca ba, l p t m, th c hi n có hi u qu án giáo d c mi n núi; làm t t công tác hư ng nghi p, ào t o ngh . - Th c hi n có hi u qu d án phát tri n y t d phòng; chương trình hành ng v công tác b o v chăm sóc và nâng cao s c kho c a nhân dân trong tình hình m i, hoàn thi n m ng lư i y t cơ s m i ngư i dân, nh t là nhân dân vùng nông thôn, mi n núi ư c cung c p các d ch v y t cơ b n; tăng cư ng công tác v sinh an toàn th c phNm. T ch c qu n lý có hi u qu qu khám ch a b nh cho ngư i nghèo và khám ch a b nh mi n phí cho tr em dư i 6 tu i, u tư trang thi t b cho các tr m y t ; hoàn thành th t c u tư b nh vi n huy n Thu n B c, Ninh H i; Ny nhanh ti n
  5. xây d ng B nh vi n a khoa t nh. Nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kho sinh s n; th c hi n gi m t l tăng dân s t nhiên và gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng t k ho ch. - Th c hi n l ng ghép có hi u qu các chương trình, d án u tư trên a bàn và các án cho vay c a Ngân hàng chính sách cho ngư i nghèo; tri n khai có hi u qu chương trình 135 giai o n II, chương trình 134 và các chính sách h tr nâng cao dân trí và trình s n xu t cho ng bào các dân t c thi u s . Gi i quy t vi c làm g n v i ào t o ngh , chú tr ng i v i ngư i lao ng nh ng nơi thu h i t và lao ng dôi dư sau c ph n hoá các doanh nghi p Nhà nư c. Th c hi n t t hơn chính sách ngư i có công v i nư c. - Tăng cư ng tuyên truy n các ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t Nhà nư c nhân k ni m các ngày l l n, giáo d c truy n th ng, tr ng tâm là cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”. Th c hi n t t qu n lý Nhà nư c v báo chí, văn hoá. Ti p t c th c hi n cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá”. Ny nhanh ti n xây d ng Trung tâm th d c th thao, Trung tâm ho t ng thanh, thi u niên t nh; xây d ng và tri n khai chương trình phát tri n th thao xã, phư ng. - Th c hi n t t quy ch dân ch cơ s , Ny m nh c i cách hành chính Nhà nư c, c i cách tư pháp g n v i vi c quy ho ch, ào t o, b i dư ng nâng cao trình và ý th c k lu t c a i ngũ cán b , công ch c; c i cách và ơn gi n hoá th t c hành chính g n v i i m i phương th c, l l i làm vi c c a các cơ quan hành chính; tăng cư ng phân c p ng b cho các huy n, thành ph , nh t là phân c p v công tác cán b , qu n lý quy ho ch xây d ng cơ b n. Xác nh rõ trách nhi m c a ngư i ng u t ng c p, t ng ngành; th c hi n có hi u qu các chính sách thu hút ngu n nhân l c. - T p trung ch o gi i quy t k p th i, có hi u qu các v n b c xúc c a xã h i, rà soát gi i quy t d t i m các v vi c khi u ki n kéo dài; th c hi n có hi u qu Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Xúc ti n thành l p Ban ch o phòng, ch ng tham nhũng c p t nh theo Ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i XII. c) Qu c phòng, an ninh: Tri n khai th c hi n Ngh quy t Trung ương 8 (khoá IX) v chi n lư c b o v t qu c trong tình hình m i, nâng cao ch t lư ng công tác qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân. N m ch c tình hình i phó có hi u qu các v vi c v an ninh tr t t ; không b ng, không x y ra i m nóng, ki m ch s gia tăng c a các lo i t i ph m, t n n xã h i, tai n n giao thông. Th c hi n t t nhi m v quân s , qu c phòng năm 2008. Xây d ng l c lư ng vũ trang trong s ch v ng m nh; t p trung gi i quy t có hi u qu các v vi c phát sinh t i cơ s . X lý nghiêm minh, k p th i và úng pháp lu t các v vi c sai ph m; Ny m nh phong trào qu n chúng b o v an ninh t qu c; làm t t công tác m b o an ninh nông thôn, an ninh tư tư ng; gi v ng an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i. i u 2.
  6. H i ng nhân dân t nh giao Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ph i h p v i y ban M t tr n t qu c Vi t Nam t nh, các oàn th t ch c tri n khai th c hi n th ng l i Ngh quy t. Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân và i bi u H i ng nhân dân t nh có trách nhi m giám sát b o m th c hi n Ngh quy t. H i ng nhân dân t nh kêu g i toàn th cán b , chi n sĩ và nhân dân trong t nh oàn k t, nêu cao tinh th n ch ng, sáng t o, vư t qua khó khăn thách th c, hoàn thành xu t s c nhi m v kinh t - xã h i năm 2008. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân t nh Ninh Thu n khoá VIII, kỳ h p th 11 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2007 và có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày./. PHÓ CH TNCH Chamaléa B c
Đồng bộ tài khoản