Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn bổ sung kinh phí sửa chữa trường lớp do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN HÓC MÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- --------------- Số: 23/2007/NQ-HĐND Hóc Môn, ngày 18 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN BỔ SUNG KINH PHÍ SỬA CHỮA TRƯỜNG LỚP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 1444/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc xin bổ sung kinh phí sửa chữa trường lớp. Qua ý kiến thảo luận các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí theo Tờ trình số 1444/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc xin bổ sung kinh phí sửa chữa trường lớp là 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng), từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2007. Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định và báo cáo cơ quan tài chính cấp trên theo quy định Luật Ngân sách nhà nước. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX, thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 ngày 18 tháng 12 năm 2007./. CHỦ TỊCH Trần Văn Giữa
Đồng bộ tài khoản