Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
74
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009 tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N GÒ V P NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 23/2008/NQ-H ND Gò V p, ngày 16 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I, AN NINH - QU C PHÒNG NĂM 2009 T I KỲ H P L N TH 11 H I NG NHÂN DÂN QU N GÒ V P KHÓA IX H I NG NHÂN DÂN QU N GÒ V P KHÓA IX KỲ H P L N TH 11 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; H i ng nhân dân qu n Gò V p khóa IX nhi m kỳ 2004 - 2009 ti n hành kỳ h p l n th 11 vào ngày 16 tháng 12 năm 2008; Trên cơ s xem xét các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, y ban nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân, Tòa án nhân dân qu n, báo cáo c a các ngành, báo cáo th m tra c a hai Ban H i ng nhân dân qu n và ý ki n phát bi u th o lu n t i kỳ h p; Kỳ h p l n th 11 H i ng nhân dân qu n Gò V p khóa IX ngày 16 tháng 12năm 2008, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí v i Báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n v tình hình ho t ng năm 2008 và Chương trình công tác năm 2009. Nh t trí v i báo cáo k t qu ho t ng ch o, i u hành c a y ban nhân dân qu n v tình hình kinh t - xã h i, an ninh - qu c phòng, ngân sách qu n năm 2008 và chương trình công tác năm 2009. i u 2. M t s ch tiêu nhi m v c th th c hi n trong năm 2009: I. Nhóm các ch tiêu v kinh t và chuy n d ch cơ c u kinh t : 1. T c tăng trư ng giá tr s n xu t c a 3 khu v c: 15%; 2. Giá tr s n xu t công nghi p và xây d ng tăng 10,18%; 3. T ng m c lưu chuy n hàng hóa xã h i tăng 34,25%; 4. T tr ng thương m i - d ch v trong cơ c u kinh t chi m 48%; 5. Kim ng ch xu t khNu 240 tri u USD, tăng 16%; 6. Kim ng ch nh p khNu 195 tri u USD, tăng 15%;
  2. II. Nhóm ch tiêu ngân sách và u tư xây d ng cơ b n: 7. Thu ngân sách nhà nư c: ch tiêu pháp l nh 562,200 t ng, tăng 10,29% so d toán năm 2008. Ph n u vư t thu 5,6% v i t ng m c là: 593,700 t ng; 8. Thu ngân sách qu n là: 320,295 t ng; 9. Thu ngân sách phư ng là: 62,979 t ng; 10. Chi ngân sách qu n là: 320,295 t ng. Trong ó chi ngân sách phư ng là: 46,727 t ng; 11. V n u tư ngh t ngân sách thành ph là: 75,523 t ng; 12. V n u tư ngh t ngân sách thành ph phân c p: 186,464 t ng; 13. V n u tư ngh t ngu n v n ti t ki m tăng thu ư c i u ti t t ngân sách qu n: 28,774 t ng; 14. V n u tư t “Qu óng góp t nguy n phát tri n cơ s h t ng” c a qu n là: 11,802 t ng. III. Nhóm ch tiêu an sinh xã h i ngh ph n u: 15. Gi i thi u gi i quy t vi c làm: 15.000 lư t lao ng; 16. Gi m t l tăng dân s t nhiên: 0,05%; 17. T ng Qu xóa ói gi m nghèo là 07 t ng. Ph n u cơ b n không còn h nghèo, th c hi n có hi u qu chương trình gi m nghèo theo tiêu chí m i c a thành ph (có thu nh p dư i 12 tri u ng/ngư i/năm). 18. Ph m ng c p nư c s ch trong a bàn dân cư: 80%; 19. T l h gia ình ư c cung c p nư c s ch: 50%; 20. Gi v ng và nâng ch t h gia ình văn hóa, m b o t l 85%; 21. Gi v ng danh hi u và nâng ch t ho t ng 63 khu ph văn hóa; 22. Xây d ng t 1 n 2 Phư ng văn hóa (phư ng 1 và phư ng 7); 23. T l ngư i rèn luy n thân th thư ng xuyên 29%; 24. T l tr dư i 1 tu i tiêm ch ng 7 lo i vaccin: 98%; 25. Gi m t l tr em suy dinh dư ng dư i 3%; 26. V n ng 4.000 ca hi n máu nhân o.
  3. IV. Nhóm ch tiêu an ninh - qu c phòng 27. Gi m t l ph m pháp hình s 5%; 28. T l khám phá án hình s trên 70%, trong ó án r t nghiêm tr ng và c bi t nghiêm tr ng khám phá trên 90%; 29. Gi m tai n n giao thông 10%; có bi n pháp ch ng ùn t c giao thông c c b t hi u qu ; 30. Hoàn thành 100% ch tiêu tuy n g i công dân nh p ngũ; Ngoài 30 ch tiêu ch y u ph i th c hi n, trong năm 2009 y ban nhân dân qu n c n t p trung th c hi n m t s công trình sau: * Các công trình kh i công m i: 07 công trình trư ng h c (trong ó có kh i công 01 trư ng ti u h c và 02 trư ng trung h c cơ s thu c công trình 06 trư ng ph thông c a Ngh quy t i h i ng b qu n l n th IX), 01 tr m y t , 07 tr s làm vi c, 14 ư ng, h m và 02 công trình khác. * Các công trình chuNn b u tư: 14 công trình trư ng h c, 01 tr m y t , 05 tr s làm vi c, 04 ư ng, h m và 07 công trình khác. * Ti p t c th c hi n các chương trình, công trình kinh t - xã h i mang tính òn bNy: - Công trình xây d ng trung tâm hoa ki ng Gò V p: u tư h t ng ưa vào ho t ng. - Chương trình Nhà nư c và nhân dân cùng làm: xi măng hóa 100% h m, th c hi n m r ng h m dư i 2 mét ph n u m i phư ng ít nh t 01 h m. - Chương trình ph c v tái nh cư giai o n 2006 - 2010: ti p t c kêu g i u tư, kh i công 02 d án chung cư t i phư ng 6 và phư ng 14. - Công trình công viên văn hóa: th c hi n h t ng các khu ch c năng theo quy ho ch chi ti t. i u 3. H i ng nhân dân qu n giao y ban nhân dân qu n xây d ng k ho ch, t ch c tri n khai, th c hi n t t nh ng gi i pháp ch y u ã nêu t i kỳ h p th c hi n t t nhi m v kinh t - xã h i, an ninh - qu c phòng năm 2009; Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, 2 Ban H i ng nhân dân và các T i bi u H i ng nhân dân qu n ph i h p v i y ban nhân dân qu n, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n, các ban - ngành c a qu n và 16 phư ng ho t ng và tăng cư ng công tác giám sát, ki m tra vi c tri n khai th c hi n ngh quy t c a kỳ h p. Ti p thu và gi i quy t các nguy n v ng chính áng c a c tri; H i ng nhân dân qu n ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và các t ch c thành viên v n ng toàn th cán b , công ch c, các t ng l p nhân dân kh c ph c khó khăn, quy t tâm th c hi n th ng l i nhi m v năm 2009;
  4. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Gò V p khóa IX thông qua t i kỳ h p H i ng nhân dân qu n Gò V p l n th 11./. CH TNCH Nguy n Kim Hi u
Đồng bộ tài khoản