Nghị quyết số 23/2008/QH12

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
60
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 23/2008/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 23/2008/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 23/2008/QH12

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 23/2008/QH12 Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2008 NGHN QUY T V K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NĂM 2009 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Trên cơ s xem xét các Báo cáo c a Chính ph , Tòa án Nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao, các cơ quan c a Qu c h i, các cơ quan h u quan và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i; QUY T NGHN: I. M C TIÊU VÀ CÁC CH TIÊU CH Y U 1. M c tiêu t ng quát Ti p t c ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, duy trì t c tăng trư ng h p lý, b n v ng, ch ng ngăn ng a suy gi m, b o m an sinh xã h i; Ny m nh h p tác và h i nh p kinh t qu c t m t cách ch ng và hi u qu ; gi v ng n nh chính tr , b o m qu c phòng, an ninh và tr t t , an toàn xã h i; t o i u ki n th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010. 2. Các ch tiêu ch y u a) Các ch tiêu kinh t : T ng s n phNm trong nư c (GDP) tăng kho ng 6,5%. Giá tr tăng thêm khu v c nông lâm ngư nghi p tăng 2,8%, khu v c công nghi p và xây d ng tăng 7,4%, khu v c d ch v tăng 7,3%. T ng kim ng ch xu t khNu tăng 13%. T ng ngu n v n u tư phát tri n toàn xã h i chi m 39,5% GDP. Ch s giá tiêu dùng tăng dư i 15%. b) Các ch tiêu xã h i:
  2. Nâng s a phương t chuNn ph c p trung h c cơ s lên 55 t nh. Tuy n m i i h c, cao ng tăng 11,4%; trung h c chuyên nghi p tăng 15,6%; cao ng ngh và trung c p ngh tăng 18%. M c gi m t l sinh là 0,2%o. T o vi c làm cho kho ng 1,7 tri u lao ng, trong ó ưa 9 v n lao ng i làm vi c nư c ngoài. Gi m t l h nghèo xu ng còn 12%. Gi m t l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng xu ng dư i 19%. S giư ng b nh trên 1 v n dân: 26,85 giư ng. Di n tích nhà ô th bình quân u ngư i: 12,2 m2. c) Các ch tiêu môi trư ng: Cung c p nư c h p v sinh cho 79% dân s nông thôn. T l dân s ô th ư c c p nư c s ch: 85%. T l cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng ư c x lý: 65%. T l ch t th i r n ư c thu gom: 82%. T l ch t th i nguy h i ư c x lý: 65%. T l ch t th i r n y t ư c x lý: 75%. T l khu công nghi p, khu ch xu t ang ho t ng có h th ng x lý nư c th i t p trung t tiêu chuNn môi trư ng là: 65%. T l che ph r ng: 39,8%. II. M T S NHI M V CHÍNH Qu c h i cơ b n tán thành các nhóm nhi m v , gi i pháp do Chính ph , Tòa án Nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao trình, ki n ngh c a y ban Thư ng v Qu c h i, y ban Kinh t , H i ng Dân t c và các y ban khác c a Qu c h i trong các báo cáo thNm tra, báo cáo giám sát chuyên , ng th i nh n m nh nh ng nhi m v chính dư i ây: 1. Theo dõi ch t ch , nâng cao ch t lư ng phân tích và d báo tình hình trong nư c và qu c t , c bi t là nh ng bi n ng v tình hình kinh t , tài chính th gi i, ch ng xây d ng các phương án ng phó, h n ch tác ng b t l i c a kh ng ho ng t bên ngoài n h th ng tài chính, ngân hàng và toàn b n n kinh t .
  3. Ti p t c th c hi n chính sách ti n t th t ch t ki m ch l m phát nhưng linh ho t trong i u hành lãi su t và t giá, ch ng ki m soát m c tăng t ng phương ti n thanh toán, dư n tín d ng và cơ c u tín d ng phù h p t o i u ki n phát tri n s n xu t, kinh doanh. Tăng kh năng thanh kho n c a h th ng ngân hàng thương m i và b o m an toàn h th ng tài chính qu c gia. Rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan v lĩnh v c tài chính, ti n t , ngân hàng s a i, b sung cho phù h p. Các t ch c tín d ng i u hành lãi su t cho vay trên cơ s lãi su t cơ b n c a Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t và ư c phép cho vay theo lãi su t th a thu n i v i m t s d án s n xu t - kinh doanh có hi u qu cao. Ki m soát ch t ch và nâng cao hi u qu chi tiêu công ngay t vi c duy t k ho ch u tư năm 2009, tri t ti t ki m chi; công khai danh sách các công trình d án tr ng i m s d ng v n u tư t ngu n ngân sách nhà nư c, trái phi u Chính ph , trong ó t p trung v n cho các công trình d án giao thông, th y l i, i n và công trình ph c v an sinh xã h i c n hoàn thành trong năm 2009 và quý I năm 2010. Có k ho ch c th , phát hành phù h p v i kh năng gi i ngân ngu n v n trái phi u Chính ph , b o m hi u qu s d ng v n. 2. Tháo g khó khăn, vư ng m c cho các doanh nghi p, t o i u ki n cho các doanh nghi p ti p c n v n, nh t là doanh nghi p v a và nh , doanh nghi p xu t khNu, doanh nghi p các làng ngh , các doanh nghi p s n xu t hàng tiêu dùng ph c v tr c ti p i s ng nhân dân, t o nhi u vi c làm, tăng thu nh p cho ngư i lao ng; ưu tiên các gi i pháp Ny m nh s n xu t nông nghi p, th y h i s n t o i u ki n thu n l i nông dân có tích lũy t s n xu t nông nghi p. Giao Chính ph xây d ng phương án c th h tr các doanh nghi p thông qua các chính sách tài chính, thu phù h p v i nh ng cam k t gia nh p T ch c Thương m i th gi i (WTO). Nghiên c u vi c thành l p qu h tr doanh nghi p g p nhi u khó khăn và i phó v i kh ng ho ng tài chính trong trư ng h p c n thi t. Huy ng m i ngu n v n u tư, phát tri n s n xu t, kinh doanh, nâng cao ch t lư ng, s c c nh tranh c a s n phNm, hàng hóa. Ti p t c c i thi n môi trư ng u tư, kinh doanh, b o m bình ng, công khai minh b ch và có tính c nh tranh cao. Có chính sách khuy n khích u tư và ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t, kinh doanh t o thêm giá tr gia tăng cho s n phNm và b o v môi trư ng. Ðánh giá toàn di n ho t ng c a các doanh nghi p nhà nư c, c bi t là các T p oàn kinh t , T ng công ty nhà nư c, báo cáo Qu c h i t i kỳ h p cu i năm 2009; hoàn thi n khung pháp lu t ch n ch nh, tăng cư ng qu n lý ho t ng c a các T p oàn kinh t , T ng công ty nhà nư c, nh t là ho t ng u tư b ng ngu n v n nhà nư c. Áp d ng chính sách, bi n pháp qu n lý phù h p v i v trí vai trò c a doanh nghi p nhà nư c trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa nư c ta. 3. Ti p t c th c hi n Ngh quy t s 36/2004/QH11 c a Qu c h i v công tác u tư xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c, rà soát, s a i, b sung, hoàn thi n các quy nh c a pháp lu t v xây d ng, u th u, t ai, ngân sách nhà nư c; ban hành các văn b n hư ng d n k p th i, b o m th ng nh t, ng b , không trùng chéo, mâu thu n; quy nh ch tài x lý m nh, nghiêm minh. Coi tr ng và nâng cao ch t lư ng công tác quy ho ch, rà soát hoàn ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i và các quy ho ch khác, g n quy ho ch u
  4. tư xây d ng cơ b n v i các quy ho ch có liên quan. T ng k t, ánh giá toàn di n vi c phân c p qu n lý u tư, mô hình t ch c qu n lý u tư xây d ng cơ b n có s a i cho phù h p; tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, ki m toán k p th i ngăn ng a các sai ph m. Nâng cao hi u qu u tư và t l gi i ngân ngu n v n nhà nư c, nh t là v n trái phi u Chính ph . Kh c ph c tình tr ng u tư kém hi u qu , dàn tr i, th t thoát, lãng phí ngay t khâu quy ho ch, k ho ch và quy t nh ch trương u tư. Trong năm 2009 và n cu i năm 2010 ph i x lý d t i m n ng xây d ng cơ b n phát sinh trư c năm 2008. K t h p ngu n v n u tư t nhà nư c và thu hút các ngu n v n khác tăng u tư cho nông nghi p, nông thôn theo Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương Ð ng (Khóa X) v nông nghi p, nông dân, nông thôn, thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t . Cơ c u l i ngu n v n u tư xây d ng cơ b n, tăng ngân sách u tư xây d ng cơ b n cho các t nh nghèo, mi n núi, nh ng a phương khó có i u ki n thu hút u tư k t c u h t ng b ng các ngu n v n khác. Chú tr ng công tác ki m tra, hư ng d n thu hút u tư nư c ngoài theo quy ho ch phát tri n ngành, vùng lãnh th c a c nư c. Ban hành cơ ch , chính sách huy ng các ngu n l c xã h i u tư phát tri n công nghi p ph tr , công nghi p ch bi n g n v i các d án u tư l n t ngu n v n u tư tr c ti p nư c ngoài. 4. Ki m soát ch t ch nh p khNu c bi t là nh p khNu hàng tiêu dùng không thi t y u; gi m t i a nh p siêu; phát tri n, m r ng và a d ng hóa th trư ng xu t khNu, chú tr ng th trư ng truy n th ng và th trư ng m i có nhi u ti m năng, khuy n khích s n xu t và a d ng hóa m t hàng xu t khNu, c bi t là m t hàng có giá tr gia tăng cao, h n ch xu t khNu m t s lo i tài nguyên, khoáng s n. Coi tr ng th trư ng trong nư c, Ny m nh công tác ki m soát giá c , ch ng gian l n thương m i, u cơ, buôn l u, nâng giá, ki m l i b t chính. Th c hi n chính sách giá theo cơ ch th trư ng có s qu n lý c a nhà nư c theo l trình g n v i m c tiêu ki m ch l m phát; ng th i, có s h tr h p lý, tr c ti p cho ngư i nghèo, ngư i có thu nh p th p b nh hư ng nhi u khi Nhà nư c i u ch nh tăng giá. 5. Th c hi n k p th i, y các chính sách ã ban hành v h tr ng bào dân t c thi u s , i tư ng chính sách, h nghèo, h c n nghèo và ngư i dân các vùng khó khăn, vùng b thiên tai, d ch b nh, ngư i hư ng lương có thu nh p th p, ngư i v hưu. Nâng cao hi u qu th c hi n các chương trình gi m nghèo; minh b ch và ơn gi n hóa các th t c tr c p ngư i dân nh n ư c k p th i; ban hành và th c hi n các chính sách h tr phát tri n i v i 61 huy n nghèo nh t. Ban hành và áp d ng m c chuNn nghèo m i. 6. Nâng cao ch t lư ng giáo d c các c p h c, b c h c, c bi t là chương trình gi ng d y và ch t lư ng giáo viên c p ti u h c và b c i h c; t ng k t toàn di n vi c nâng c p các trư ng cao ng lên i h c và thành l p m i các trư ng i h c, b o m s tương x ng v i u tư xây d ng cơ s v t ch t và chuNn b i ngũ gi ng viên. Th c hi n chính sách h tr cho h c sinh là con em vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, con em thu c i tư ng chính sách xã h i; ánh giá toàn di n ti p t c th c hi n có hi u qu chính sách cho vay ưu ãi i v i sinh viên, h c sinh các trư ng ào t o ngh . T ng k t vi c th c hi n Ngh quy t 40/2000/QH10 c a Qu c h i v i m i chương trình giáo d c ph thông báo cáo Qu c h i vào kỳ
  5. h p cu i năm 2009. Ðánh giá vi c th c hi n Lu t Xu t b n, c th hóa nh ng quy nh c a Lu t theo hư ng tăng cư ng trách nhi m c a các nhà xu t b n và cơ quan qu n lý nhà nư c v xu t b n, x lý nghiêm i v i các trư ng h p phát hành nh ng n phNm có n i dung không lành m nh, trái v i thu n phong m t c c a dân t c. Xây d ng cơ ch , chính sách huy ng m nh m m i ngu n v n trong xã h i nâng cao ch t lư ng i u tr , ph c v t i các cơ s y t công l p; ki m tra qu n lý và s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph u tư cho y t tuy n huy n; u tư phát tri n ngu n nhân l c cho y t b o m yêu c u nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh và o c ngh nghi p; tăng cư ng ki m tra, ki m soát ch t lư ng và giá thu c. 7. Hoàn thi n cơ ch , c ng c b máy t ch c, tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra, i u tra k p th i phát hi n, ngăn ch n, x lý nghiêm các vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng, an toàn v sinh th c phNm và ch t th i t i các b nh vi n, b o m s c kh e c ng ng. Hoàn thi n h th ng văn b n pháp lu t v b o v môi trư ng, s a i, b sung B lu t Hình s x lý nghiêm t i ph m v môi trư ng, nâng m c x ph t hành chính và b i thư ng thi t h i kh c ph c h u qu gây ra, tăng tính răn e, giáo d c, phòng ng a. 8. Ti p t c Ny m nh c i cách hành chính t o ra bư c ti n m i v ch t, tr ng tâm là th t c hành chính và trách nhi m công v , cao trách nhi m cá nhân. Chú tr ng công tác ch o, i u hành vĩ mô; th c hi n phân công, phân c p rõ ràng, h p lý, tăng cư ng s ph i h p ch t ch gi a các b , ngành, a phương. T o chuy n bi n rõ nét trong công tác u tranh phòng, ch ng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trư c h t là trong các lĩnh v c qu n lý t ai, u tư xây d ng cơ b n, qu n lý v n, tài s n c a Nhà nư c. X lý k p th i, nghiêm minh các v , vi c vi ph m. Ð cao trách nhi m cá nhân c a ngư i ng u các c p, các ngành t Trung ương n a phương trong u tranh phòng, ch ng quan liêu, tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Nâng cao ch t lư ng gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân; t p trung gi i quy t d t i m các v vi c khi u n i t n ng, ph c t p, kéo dài. Tăng cư ng ki m tra, ôn c thi hành các quy t nh gi i quy t khi u n i, t cáo ã có hi u l c pháp lu t. 9. B o m ti n c i cách tư pháp, tăng cư ng cơ s v t ch t, phương ti n ho t ng, nâng cao ch t lư ng i u tra, truy t , xét x , thi hành án. Ti p t c th c hi n có hi u qu Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m; kiên quy t u tranh, x lý nghiêm minh i v i hành vi vi ph m pháp lu t, nh t là các lo i t i ph m m i, t i ph m có t ch c. 10. Nâng cao ch t lư ng xây d ng n n qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình m i; xây d ng l c lư ng vũ trang nhân dân v ng m nh toàn di n, chú tr ng trang b và các i u ki n b o m khác. Ðánh giá, nh n nh úng, k p th i tình hình ch ng x lý hi u qu các tình hu ng, b o m an ninh qu c gia, tr t t , an toàn xã h i; b o v v ng ch c c l p, ch quy n và toàn v n lãnh th . B o m tr t t an toàn giao thông, gi m s v tai n n, s ngư i ch t và b thương do tai n n giao thông. X lý có hi u qu v n ùn t c giao thông các thành ph l n.
  6. Nâng cao hi u qu công tác i ngo i, công tác thông tin tuyên truy n; k t h p ch t ch gi a nhi m v qu c phòng, an ninh, i ngo i, thông tin, tuyên truy n v i nhi m v phát tri n kinh t -xã h i. III. T CH C TH C HI N Chính ph , Tòa án Nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao theo ch c năng c a mình t ch c th c hi n t hi u qu cao Ngh quy t c a Qu c h i. y ban Thư ng v Qu c h i, H i ng Dân t c, các y ban c a Qu c h i, các Ðoàn i bi u Qu c h i, i bi u Qu c h i giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c thành viên c a M t tr n và các t ch c xã h i khác giám sát và ng viên m i t ng l p nhân dân th c hi n t t Ngh quy t c a Qu c h i. Qu c h i kêu g i ng bào, chi n sĩ c nư c và ng bào ta nư c ngoài nêu cao tinh th n thi ua yêu nư c, oàn k t, n l c ph n u, t n d ng th i cơ thu n l i, vư t qua khó khăn, thách th c, th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009, t o ti n hoàn thành toàn di n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th tư thông qua ngày 06 tháng 11 năm 2008./. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản