Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
42
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND về việc danh mục các công trình đầu tư từ nguồn vốn Thành phố phân cấp năm 2007 quận Bình Tân do Hội đồng nhân dân Quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TÂN NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 24/2007/NQ-H ND Bình Tân, ngày 06 tháng 02 năm 2007 NGHN QUY T V DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH U TƯ T NGU N V N THÀNH PH PHÂN C P NĂM 2007 QU N BÌNH TÂN H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN KHÓA I, KỲ H P L N TH 7 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c K ho ch phát tri n kinh t xã h i giai o n 2006 - 2010 và Chương trình u tư xây d ng cơ b n giai o n 2006 - 2010; Căn c Báo cáo s 119/BC-H ND ngày 24 tháng 04 năm 2006 c a H i ng nhân dân thành ph v thu n ch trương l i cho qu n 72 t t ngu n ti n s d ng t u tư h t ng k thu t và Báo cáo s 378/H ND-KTNS ngày 24 tháng 11 năm 2006 c a Ban Kinh t và Ngân sách H i ng nhân dân thành ph ; Trên cơ s xem xét T trình s 04/TTr-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2007 c a UBND qu n và ý ki n các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí thông qua danh m c u tư năm 2007 t ngu n v n thành ph phân c p (phân c p hàng năm và xin ngu n thu vư t ti n s d ng t) như sau: 1. Các công trình u tư t ngu n v n Thành ph phân c p hàng năm (kèm theo ph l c 1): - T ng s : 20 công trình, trong ó: + Công trình chuy n ti p: 6 công trình + Công trình kh i công m i: 6 công trình + Công trình làm th t c chuNn b u tư xin thành ph b sung v n kh i công m i: 8 công trình. - Ngu n v n th c hi n: trư c m t s giao 21,3 t này cho 06 công trình chuy n ti p và 06 công trình kh i công m i ( ã hoàn t t th t c chuNn b u tư). Còn l i 08 công trình chưa th c hi n th t c u tư, Qu n ng 160 tri u ng làm th t c chuNn b u tư.
  2. 2. Các công trình u tư t ngu n 72 t thu vư t ti n s d ng t xin thành ph l i (kèm theo ph l c 2): - T ng s : 20 công trình. - Ngu n v n u tư: xin Thành ph cân i l i cho Qu n t ngu n thu vư t ti n s d ng t. Trư c m t t m ng ngân sách qu n 400 tri u ng Ban Qu n lý d án u tư Xây d ng qu n hoàn t t các bư c th t c chuNn b u tư. i u 2. - Giao cho y ban nhân dân qu n t ch c th c hi n u tư xây d ng cơ b n t i i u 1 nêu trên theo úng quy nh c a pháp lu t. Có báo cáo vi c th c hi n, vi c quy t toán các kỳ h p H i ng nhân dân qu n. - Giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n và Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n theo tinh th n i u 1 như trên. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Bình Tân - Khóa I (nhi m kỳ 2004 - 2009) thông qua t i kỳ h p l n th 7, ngày 06 tháng 02 năm 2007./. CH TNCH Nguy n Văn Hoàng PH L C 1: DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH U TƯ NĂM 2007 T NGU N V N XIN THÀNH PH PHÂN C P HÀNG NĂM (Kèm theo Ngh quy t s 24/2007/NQ-H ND ngày 06 tháng 02 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n Bình Tân) ơn v tính: 1.000 ng a Ch u T ng v n K ho ch STT Danh m c u tư Ghi chú i m tư u tư t1 I Công trình chuy n ti p 14.924.713 1.340.000 Quy ho ch k Qu n ơn v tư Ban 1 h ach s d ng t Bình 1.600.000 1.600.000 v n ang l p QLDA qu n Bình Tân Tân quy ho ch
  3. Mua s m trang Phư ng Nhà th u thi t b cho Tr m Trung tâm 2 Bình Tr 800.000 800.000 ang l p t Y t phư ng Bình Y t qu n ông B thi t b Tr ông B Mua s m trang Phư ng Nhà th u thi t b cho Tr m Bình Trung tâm 3 800.000 800.000 ang l p t Y t phư ng Bình Hưng Y t qu n thi t b Hưng Hòa Hòa Xây d ng h Công ty th ng gi ng khoan Qu n D ch v ang thi 4 phòng cháy ch a Bình công ích 6.941.938 4.700.000 công cháy cho 10 Tân H.Bình phư ng Chánh N o vét kênh Phư ng UBND Mương L , Bình ang thi 5 phư ng 1.934.659 640.000 phư ng Bình Hưng công BHH B Hưng Hòa B Hòa B Xây d ng c u Ban ang thi 6 2.848.116 2.800.000 Ông Ph QLDA công II Công trình kh i công m i 11.432.000 10.000.000 qu n TT VH - ã có s li u L p quy ho ch 1 Bình TD - TT 200.000 200.000 cho vi c l p ngành văn hóa Tân qu n quy ho ch Nâng c p ư ng Ban ChuNn b 2 An l c 3.000.000 2.500.000 477 QLDA kh i công Nâng c p ư ng và kênh thoát An L c Ban ChuNn b 3 2.232.000 2.000.000 nư c khu ph 1 A QLDA kh i công phư ng An L c A Nâng c p ư ng và kênh thoát An L c UBND ChuNn b 4 1.000.000 800.000 nư c khu ph 3 A phư ng kh i công phư ng An L c A Xây d ng phòng VP Ch u tư ti p nh n, tr h 5 H ND & 3.000.000 2.700.000 i u ch nh sơ và công khai UBND d án quy ho ch Xây d ng tr s VP Ch u tư làm vi c c a 6 H ND & 2.000.000 1.800.000 i u ch nh Phòng TNMT và UBND d án Phòng QL T
  4. Công trình làm th t c chuNn b u tư. III Sau ó s xin thành ph b sung v n 14.300.000 160.000 th c hi n. Ngân sách qu n t m ng v n t1 l p th t c chuNn b u tư. Khi hoàn Mua s m trang t t th t c 1 thi t b cho Nhà L L 1.000.000 20.000 chuNn b u Văn hóa Lao ng tư, UBND qu n s xin thành ph b sung thêm v n th c hi n. Xây d ng Trư ng Ban 2 Ti u h c An L c 800.000 20.000 QLDA 1 - giai o n 2 M r ng Trư ng Ban 3 2.000.000 20.000 THCS An L c QLDA M r ng Trư ng Ban 4 M m non Sen 1.000.000 20.000 QLDA H ng Xây d ng sân t p a năng cho Ban 5 2.000.000 20.000 Trư ng Ti u h c QLDA An L c 3 S a ch a tr s Ban 6 Ban Ch huy Quân 4.500.000 20.000 QLDA s qu n S a ch a tr s Ban 7 1.500.000 20.000 Công an qu n QLDA Xây d ng nhà kho Ban 8 1.500.000 20.000 c a qu n QLDA T NG C NG 40.656.713 21.500.000 H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN
  5. PH L C 2 DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH U TƯ NĂM 2007 T NGU N V N XIN THÀNH PH CÂN I 72 T THU VƯ T TI N S D NG T (Kèm theo Ngh quy t s 24/2007/NQ-H ND ngày 06 tháng 02 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n Bình Tân) ơn v tính: 1.000 ng Ch T ng v n K ho ch STT Danh m c u tư a i m Ghi chú u tư u tư t1 Nâng c p ư ng Ghi v n t Trương Phư c Phan Bình Tr Ban 1 l p th 1 (t ư ng Tân Hòa 5.000.000 20.000 ông QLDA t c chuNn ông n ư ng Lê b u tư Văn Qu i) Nâng c p ư ng 730 Bình Tr Ban 2 5.000.000 20.000 " ( ư ng khu ph 1) ông A QLDA Nâng c p ư ng Ph m ăng Gi n - Bình Ban 3 Giai o n 2 (làm Hưng 2.000.000 20.000 " QLDA m t ư ng b ng Hòa nh a) Nâng c p ư ng Ao Bình Ban 4 Sen phư ng Bình Hưng 1.000.000 20.000 " QLDA Hưng Hòa A Hòa A Nâng c p ư ng H Bình Văn Long phư ng Ban 5 Hưng 3.000.000 20.000 " Bình Hưng Hòa B - QLDA Hòa B Giai o n 2 Nâng c p ư ng s Bình Ban 6 1 phư ng Bình Hưng 4.000.000 20.000 " QLDA Hưng Hòa A Hòa A Nâng c p ư ng s Bình Ban 7 8 phư ng Bình Hưng 4.000.000 20.000 " QLDA Hưng Hòa A Hòa A Nâng c p ư ng Sinco n i dài Bình Tr Ban 8 4.000.000 20.000 " phư ng Bình Tr ông B QLDA ông B Nâng c p ư ng s Ban 9 12 phư ng An L c An l c A 1.000.000 20.000 " QLDA A Nâng c p ư ng Ban 10 An l c A 1.000.000 20.000 " oàn Phú Th QLDA
  6. Nâng c p ư ng Ban 11 Tân T o 4.600.000 20.000 " Nguy n Tri u Lu t QLDA Nâng c p ư ng liên khu ph 2 - 5 Bình Tr Ban 12 2.500.000 20.000 " phư ng Bình Tr ông QLDA ông Nâng c p ư ng liên khu ph 4 - 5 Bình Tr Ban 13 3.000.000 20.000 " phư ng Bình Tr ông QLDA ông Nâng c p ư ng s Bình Ban 14 5 phư ng Bình Hưng 4.200.000 20.000 " QLDA Hưng Hòa Hòa Nâng c p ư ng s Bình Ban 15 12 phư ng Bình Hưng 3.000.000 20.000 " QLDA Hưng Hòa Hòa Nâng c p ư ng Bình Ban 16 kênh 19/5 phư ng Hưng 5.000.000 20.000 " QLDA Bình Hưng Hòa Hòa Nâng c p ư ng khu 5 phư ng Bình Bình Ban 17 Hưng Hòa B (Qu c Hưng 5.000.000 20.000 " QLDA L 1A - ranh xã Hòa B Vĩnh L c) Nâng c p ư ng Bình Liên khu ph 5 - 6 Ban 18 Hưng 5.000.000 20.000 " phư ng Bình Hưng QLDA Hòa B Hòa B Nâng c p ư ng c u Kinh (t c u Ông Tân T o Ban 19 4.700.000 20.000 " Ph n c u Kinh) A QLDA phư ng Tân T o A Nâng c p ư ng Bia Truy n Th ng Ban 20 Tân T o 5.000.000 20.000 " ( ư ng T nh l 10 - QLDA ư ng Lê ình CNn) T NG C NG 72.000.000 400.000 H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN
Đồng bộ tài khoản