Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N GÒ V P NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 24/2008/NQ-H ND Gò V p, ngày 16 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V PHÂN B D TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N GÒ V P KHÓA IX KỲ H P L N TH 11 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Sau khi xem xét Báo cáo s 302/BC-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 v tình hình ch p hành d toán năm 2008, d toán và phương án phân b d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 c a y ban nhân dân qu n Gò V p, Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n góp ý c a các i bi u t i kỳ h p H i ng nhân dân qu n; Kỳ h p l n th 11 H i ng nhân dân qu n Gò V p khóa IX ngày 16 tháng 12 năm 2008, QUY T NGHN: i u 1. Ghi nh n tình hình thu, chi ngân sách năm 2008 do y ban nhân dân qu n trình bày t i kỳ h p, giao cho y ban nhân dân qu n t ch c khóa s quy t toán và báo cáo k t qu ch p hành d toán ngân sách nhà nư c năm 2008 t i kỳ h p l n th 12 H i ng nhân dân qu n năm 2009. i u 2. Phê chuNn d toán ngân sách nhà nư c và ngân sách a phương năm 2009 theo Báo cáo s 302/BC-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v i các ch tiêu sau: 1. Thu ngân sách nhà nư c: - Thu ngân sách nhà nư c: ch tiêu pháp l nh 562,200 t ng, tăng 10,29% so d toán năm 2008. Ph n u vư t thu 5,6% v i t ng m c thu là: 593,700 t ng. Chi ti t các m c ph n u tăng thu do Ch t ch y ban nhân dân qu n giao. - Thu ngân sách a phương: 320,295 t ng (chưa tính k t dư và thu vư t ư c i u ti t). Trong ó thu b sung t ngân sách thành ph 163,949 t ng, thu i u ti t 156,346 t ng. 2. Chi ngân sách a phương:
  2. Chi thư ng xuyên ngân sách a phương: 320,295 t ng, tăng 37,50% so v i d toán qu n phân b năm 2008 (232,945 t ng), tăng 20,08% so v i ư c th c hi n chi thư ng xuyên năm 2008 (266,744 t ng) tăng 3,59% so d toán thành ph phân b (309,206 t ng). Trong ó chi cho s nghi p giáo d c 144,672 t ng tăng 28,9% so th c hi n năm 2008 (chi m 45,17% trong t ng chi thư ng xuyên), chi s nghi p y t 22,025 t ng tăng 8,27% so th c hi n năm 2008 (chi m 6,88% trong t ng chi thư ng xuyên). Phê duy t nhi m v thu, chi, m c phân b ngân sách cho các ngành, phư ng, m c b sung cân i cho t ng ngành, phư ng do y ban nhân dân trình và các ch trương, nguyên t c, nhi m v , bi n pháp trong i u hành ngân sách năm 2009 như báo cáo và gi i trình c a y ban nhân dân qu n t i kỳ h p; Gi a 2 kỳ h p n u có v n phát sinh c n i u ch nh ngân sách, v n u tư phát tri n, c bi t là v n u tư xây d ng cơ b n c a ngân sách qu n, H i ng nhân dân qu n giao Ch t ch y ban nhân dân báo cáo cho Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n và 2 Ban H i ng nhân dân xem xét quy t nh báo cáo v i H i ng nhân dân trong kỳ h p g n nh t. i u 3. H i ng nhân dân qu n giao Ch t ch y ban nhân dân qu n căn c vào ngh quy t H i ng nhân dân có quy t nh giao nhi m v thu, chi ngân sách và m c ph n u tăng thu cho t ng cơ quan, ban - ngành c a qu n và các phư ng, có k ho ch qu n lý, ki m tra vi c s d ng ngân sách úng theo quy nh. - Th trư ng các cơ quan, ơn v và Ch t ch y ban nhân dân các phư ng t ch c th c hi n úng nhi m v , quy n h n ư c giao trong lĩnh v c tài chính ngân sách và ch u trách nhi m v nh ng sai ph m thu c ph m vi qu n lý, quy trình th c hi n m b o công khai ngân sách theo quy nh, có gi i pháp tri t th c hi n ti t ki m, ch ng lãng phí, th t thoát và s d ng có hi u qu ngân sách nhà nư c, ngân sách a phương cũng như các ngu n v n ng trong dân; - m b o yêu c u chi thư ng xuyên và chi cho u tư phát tri n, H i ng nhân dân qu n giao Ch t ch y ban nhân dân qu n có k ho ch t p trung hơn trong i u hành ngân sách, t ch c tri n khai th c hi n th t t t bi n pháp ã ra hoàn thành ch tiêu k ho ch thu, chi ngân sách năm 2009. - Giao cho Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n ngân sách năm 2009, b o m quy t toán úng chính sách và quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Gò V p khóa IX thông qua t i kỳ h p H i ng nhân dân qu n l n th 11./. CH TNCH
  3. Nguy n Kim Hi u
Đồng bộ tài khoản