Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 9 NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 24/2008/NQ-H ND Qu n 9, ngày 24 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I, QU C PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG CU I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 9 KHÓA III - KỲ H P TH 16 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n 9 và các cơ quan h u quan, phát bi u c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n 9 và ý ki n c a các i bi u, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí v i báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n v ho t ng c a H i ng nhân dân 6 tháng u năm 2008, chương trình ho t ng 6 tháng cu i năm 2008 và báo cáo thNm nh c a 02 Ban H i ng nhân dân qu n. i u 2. Nh t trí v i các báo cáo c a y ban nhân dân qu n v tình hình th c hi n các ch tiêu, nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh trên a bàn qu n trong 6 tháng u năm 2008 và nhi m v , gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh 6 tháng cu i năm 2008. I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V KINH T - XÃ H I, QU C PHÒNG - AN NINH TRÊN NA BÀN QU N TRONG 6 THÁNG U NĂM 2008: Trong 6 tháng u năm, trư c tình hình l m phát, giá c tăng cao và bi n ng b t thư ng, ã tác ng n s n xu t kinh doanh và i s ng c a nhân dân trên a bàn, y ban nhân dân qu n ã có nhi u n l c ph n u th c hi n các m c tiêu, ch tiêu nhi m v v phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh t ư c nh ng k t qu như sau: - Tình hình kinh t duy trì ư c t c tăng trư ng khá, doanh thu thương m i -d ch v ư c th c hi n t 57,82% so v i Ngh quy t và tăng 46,79% so cùng kỳ. Giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p ư c th c hi n t 46,10% so v i Ngh quy t và tăng 9,91% so cùng kỳ. Chương trình chuy n i cơ c u cây tr ng v t nuôi ã có bư c chuy n bi n tích c c.
  2. - T ng thu ngân sách nhà nư c t 94,22% so v i Ngh quy t. T ng thu ngân sách a phương t 59,57% so v i Ngh quy t. T ng chi ngân sách a phương t 57,64% so v i Ngh quy t. Kh i lư ng u tư xây d ng cơ b n t 23,9% so Ngh quy t. - Các ho t ng xã h i hóa trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa thông tin, th thao ti p t c ư c Ny m nh và t nhi u k t qu . Qu n ã ư c thành ph ki m tra công nh n hoàn thành ph c p giáo d c trung h c ph thông. Công tác chăm lo các i tư ng chính sách, dân nghèo; chăm sóc s c kh e nhân dân ư c chú tr ng. Công tác tuy n ch n g i công dân nh p ngũ năm 2008 hoàn thành ch tiêu c 2 c p, t 100% so v i Ngh quy t. An ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trên a bàn ư c gi v ng n nh. Bên c nh k t qu t ư c, m t s lĩnh v c còn khó khăn, t n t i như sau: Vi c tri n khai th c hi n chuy n i công năng ch Tân Phú còn nhi u khó khăn. Ti n th c hi n xây d ng cơ b n và công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng các d án tr ng i m còn ch m. Ý th c t giác c a m t b ph n nhân dân i v i vi c gi gìn v sinh chung, b o v môi trư ng chung và ch p hành pháp lu t v giao thông chưa chuy n bi n; công tác ki m tra, x lý ch n ch nh nh ng hành vi vi ph m còn h n ch , nên vi c tri n khai K ho ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” hi u qu chưa cao. Quy trình, th t c hành chính v n còn rư m rà, ph c t p; ti n gi i quy t h sơ nhà, t còn ch m tr so v i th i gian quy nh, gây phi n hà cho công dân. II. NHI M V , GI I PHÁP 6 THÁNG CU I NĂM 2008: th c hi n th ng l i nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh năm 2008; trong 6 tháng cu i năm 2008, c n t p trung các nhi m v , gi i pháp sau: 1. Kinh t : - Ti p t c b trí s p x p ngành ngh s n xu t cho phù h p quy ho ch ngành thương m i d ch v , công nghi p - ti u th công nghi p ã ư c phê duy t. Tri n khai th c hi n K ho ch phát tri n kinh t t p th năm 2008, trong ó t p trung v n ng thành l p m i h p tác xã, t h p tác trên a bàn các phư ng Long Bình, Long Trư ng, Phú H u, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Phư c Long B, Long Phư c. - T p trung c ng c ho t ng các ch Trư ng Th nh, Phú H u. Ti p t c m i g i u tư th c hi n chuy n i công năng ch Tân Phú. Thư ng xuyên ki m tra các ch , các i m bán buôn, bán l trên a bàn, nh m phát hi n và x lý nghiêm, k p th i i v i các trư ng h p u cơ tăng giá, các trư ng h p vi ph m niêm y t giá ho c bán không úng giá niêm y t. - Ny nhanh ti n th c hi n chuy n i cơ c u cây tr ng v t nuôi. T p trung hình thành h th ng th y l i k t h p giao thông t i phư ng Long Phư c. T ch c th c hi n t t công tác phòng, ch ng l t bão trong mùa mưa. 2. Ngân sách - u tư:
  3. - Tăng cư ng khai thác ngu n thu, m b o thu úng, thu , k p th i theo quy nh pháp lu t; t p trung x lý d t i m các kho n n ng thu , Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra thu . Ti p t c th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí khoán qu n lý hành chính i v i các ơn v và y ban nhân dân 13 phư ng. - T p trung v n ng th c hi n công trình “Nhà nư c và nhân dân cùng làm”. ôn c, tháo g nh ng khó khăn vư ng m c Ny nhanh ti n các công trình ang thi công và kh i công các công trình tr ng tâm. 3. Qu n lý ô th : - Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v quy ho ch và xây d ng, tr t t ô th , v sinh môi trư ng, x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m. - Ny nhanh ti n th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng các d án tr ng i m c a thành ph và qu n. Trong ó, t p trung các d án Khu Công ngh cao; Công viên L ch s Văn hóa Dân t c; Depot tuy n ư ng s t B n Thành - Su i Tiên; Khu s n xu t v t li u xây d ng Long Sơn - Long Bình; Trư ng Trung h c ph thông Tăng Nhơn Phú A. 4. Văn hóa - Xã h i: - Ti p t c th c hi n t t ch trương xã h i hóa trong ho t ng giáo d c, y t , văn hóa thông tin, th thao. - H ch c khai gi ng năm h c m i 2008 - 2009. Duy trì k t qu ch ng mù ch ; ph c p ti u h c, trung h c cơ s và trung h c ph thông. - L p quy ho ch m ng lư i y t trên a bàn. Th c hi n t t Chương trình Qu c gia v chăm sóc s c kh e có m c tiêu. Kh ng ch không d ch b nh x y ra. Tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm và công tác thanh tra y dư c tư nhân. Ny m nh tuyên truy n, v n ng th c hi n chính sách, pháp lu t dân s , k ho ch hóa gia ình và công tác chăm sóc b o v tr em. - Ti p t c u tư nâng cao ch t lư ng ho t ng các nhà văn hóa, các khu ph chưa t chuNn văn hóa. Duy trì t t phong trào rèn luy n thân th trong nhân dân. - Th c hi n t t chính sách xã h i i v i di n chính sách và dân nghèo. T ch c t t các ho t ng k ni m 61 năm ngày Thương binh Li t sĩ (27/7/1947 - 27/7/2008). Ph n u hoàn thành m c tiêu cơ b n không còn h nghèo có m c thu nh p dư i 6 tri u ng/ngư i/năm. - T p trung công tác tuyên truy n phòng, ch ng t n n ma túy g n v i vi c giúp , gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng v a phương. 5. Qu c phòng - an ninh: - Th c hi n t t công tác hu n luy n giai o n II cho l c lư ng võ trang qu n. T ch c l c lư ng tham d H i thao Qu c phòng thành ph theo k ho ch. m b o quy trình
  4. tuy n ch n g i công dân nh p ngũ năm 2009, xét duy t cơ s , ch t ch , chính xác không sai sót. Ny m nh công tác di n t p phòng th sát v i th c t , ch t lư ng và an toàn tuy t i. - Ti p t c th c hi n có hi u qu Chương trình Qu c gia phòng, ch ng t i ph m, Chương trình m c tiêu 3 gi m. T ch c t cao i m tr n áp các lo i t i ph m, t n n xã h i. Th c hi n t t công tác phòng cháy, ch a cháy trên a bàn. 6. Ti p t c th c hi n có hi u qu ch “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”: trong ó, t p trung tuyên truy n, giáo d c nâng cao ý th c t giác c a ngư i dân trong vi c gi gìn v sinh, b o v môi trư ng chung và ch p hành lu t l giao thông. V n ng 100% h gia ình ký h p ng thu gom rác và s p x p th i gian v n chuy n h p lý t o môi trư ng giao thông s ch s và an toàn. Ny nhanh ti n l p t thùng rác công c ng trên các tuy n ư ng tr ng i m. Tăng cư ng tu n tra m b o tr t t an toàn giao thông, gi i t a d t i m các trư ng h p l n chi m lòng, l ư ng kinh doanh làm thông thoáng các tuy n ư ng. Ny nhanh ti n x lý các i m ng p nư c và duy tu nâng c p các tuy n ư ng, xây d ng 02 tuy n ư ng ki u m u ( Xuân H p, Lê Văn Vi t). Thư ng xuyên ki m tra th c t k t qu th c hi n các phư ng, các khu ph . 7. T p trung c i cách th t c hành chính. Quan tâm b i dư ng i ngũ cán b , công ch c v ng m nh v chuyên môn, nghi p v và k năng giao ti p v i công dân, phát huy cao nh t tinh th n trách nhi m trong gi i quy t công vi c cho nhân dân và doanh nghi p. Th c hi n t t công tác ti p dân, gi i quy t các ơn thư khi u n i theo úng thNm quy n và úng pháp lu t. 8. Th c hi n ng b chương trình phòng, ch ng tham nhũng và chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Ti p t c th c hi n công khai, minh b ch các ho t ng kinh t , tài chính các cơ quan, ơn v . Phát huy vai trò giám sát c ng ng, tăng cư ng ki m tra ch t lư ng các d án u tư xây d ng cơ b n. Th c hi n nghiêm ch trương ti t ki m 10% chi thư ng xuyên và th c hành ti t ki m s d ng i n. i u 3. H i ng nhân dân qu n th ng nh t thông qua n i dung: 1. T trình s 20/TTr-H ND ngày 11 tháng 7 năm 2008 c a Ch t ch H i ng nhân dân qu n, v vi c mi n nhi m nhi m v i bi u H i ng nhân dân qu n i v i Ông Ph m Văn Nu - ơn v phư ng Phư c Bình. 2. T trình s 934/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v i u ch nh d toán ngân sách năm 2008. 3. T trình s 935/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v vi c rà soát và i u ch nh l i k ho ch u tư xây d ng cơ b n s d ng ngân sách năm 2008. i u 4. H i ng nhân dân qu n giao y ban nhân dân qu n ch o, i u hành các phòng - ban, các ngành và y ban nhân dân 13 phư ng th c hi n Ngh quy t này. Thư ng tr c, 02 Ban và các T i bi u H i ng nhân dân ph i h p ho t ng, tăng cư ng giám sát vi c t ch c th c hi n Ngh quy t.
  5. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và các t ch c thành viên làm t t vai trò giám sát và tuyên truy n, giáo d c, ng viên các t ng l p nhân dân tích c c tham gia th c hi n Ngh quy t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n khóa III, kỳ h p th 16 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Phan Nguy n Như Khuê
Đồng bộ tài khoản